Beth yw Shakti a Sut i Gynyddu Eich Ynni Shakti?

Sean Robinson 14-07-2023
Sean Robinson

Pan fyddwch chi'n plymio i iachâd egnïol, rydych chi'n siŵr o glywed y gair Shakti yn hwyr neu'n hwyrach. Er y gall hyn ymddangos fel cysyniad annelwig, anniriaethol - yn dibynnu ar y ffordd y mae'r gair yn cael ei ddefnyddio - buan y dewch i ddeall bod shakti mewn gwirionedd yn cynrychioli rhywbeth hynod bwysig, nid yn unig mewn bodau dynol, ond yn y Bydysawd yn ei gyfanrwydd. Yma, byddwn yn plymio i mewn i ystyr shakti, yn ogystal â sut y gallwch chi ddefnyddio ynni shakti er eich budd chi.

  Beth yw ystyr ynni Shakti?

  Mae’r gair ‘shakti’ yn Sansgrit yn golygu, ‘Power’. Mae Shakti mewn gwirionedd yn cynrychioli dau beth mewn traddodiad iogig: ystyr cyntaf shakti yw duwies yr un enw. Dduwies Shakti, mewn Hindŵaeth, yn ei hanfod yw duwies fenywaidd yr holl greadigaeth, a elwir hefyd yn Y Fam Ddwyfol.

  Yn ogystal, mae shakti (gyda llythrennau bach “s”) hefyd yn cynrychioli egni benywaidd dwyfol. Yma, gallwch weld sut mae dau ystyr shakti yn cyd-fynd â'i gilydd; shakti, fel egni benywaidd dwyfol, yw'r grym bywyd animeiddio sy'n trwytho pob bod byw yn y Bydysawd. Ar ben hynny, er mwyn aros yn gytbwys, rhaid i Shakti fod ar yr un lefel â Shiva (neu egni gwrywaidd dwyfol).

  Ond beth yn union yw egni dwyfol benywaidd a gwrywaidd? Meddyliwch amdano fel hyn: tra bod Shiva yn gynhwysydd o ymwybyddiaeth lonydd, pur - h.y. Duw neu'r Bydysawd - Shakti yw'r grym bywyd sy'n bodoli o fewn hynperson, os yw hynny'n addas i chi, a mwynhewch effeithiau shakti cynyddol.

  I ddynion, gall cynyddu eich egni shakti eich helpu i gysylltu'n ddyfnach â theulu, ffrindiau, a'ch partner. Byddwch yn gallu bod yn fwy agored am eich emosiynau eich hun, a byddwch yn mwynhau gallu cynyddol i wrando'n ddwfn ar anghenion eraill.

  Yn ogystal, os ydych yn ddyn sy'n cyflawni'n uchel, peidiwch â meddwl y bydd cynyddu eich shakti yn torri ar draws eich cynhyrchiant! Yn wir, mae llif shakti gwell yn eich galluogi i wrando ar eich anghenion yn fwy gweithredol, sydd yn ei dro yn arwain at waith callach, mwy effeithlon a mwy o ansawdd uchel.

  Manteision i fenywod

  Menywod yn aml yn teimlo wedi'u llethu gan y gwrywdod gormodol sy'n rheoli diwylliant prif ffrwd y dyddiau hyn; rhai o sgil-effeithiau'r anghydbwysedd hwn yw teimlo cywilydd o amgylch eich emosiynau a theimlo bod yn rhaid i chi “wneud y cyfan” heb ofalu amdanoch chi'ch hun.

  I fenywod, gall cynyddu eich llif shakti wrthweithio'r anghydbwysedd niweidiol hwn. Efallai y bydd merched yn gweld bod cynyddu eu shakti yn eu galluogi i gysylltu’n ddiymddiheuriad â’u teimladau, heb ofni “bod yn ddramatig”.

  Ymhellach, gan weithio gyda shakti energy– a chyda’r dduwies Shakti , yn enwedig – yn gallu cynorthwyo merched i anrhydeddu eu dwyfol fenywaidd, yn hytrach na theimlo’n llai nag am fod yn fenywaidd neu â chywilydd o’u gallu dwyfol i deimlo, gofalu, a meithrin.

  Crynhoii fyny..

  I gloi pethau, mae shakti yn egni grym bywyd hanfodol y dylem ei feithrin a’i dueddu i – a gall unrhyw un elwa ar well llif shakti, p’un a ydych yn wryw neu’n fenyw. Os yw meithrin eich egni benywaidd dwyfol yn ymddangos yn estron neu'n llethol, mae croeso i chi ddechrau'n fach. Gwnewch ychydig o newyddiadura neu treuliwch ychydig funudau ym myd natur bob dydd, er enghraifft, a sylwch ar sut rydych chi'n teimlo! O ganlyniad, rydych chi'n siŵr o sylwi ar fwy o heddwch a chysur emosiynol, ac o bosibl mwy o egni creadigol hefyd!

  cynhwysydd, neu'r egni sy'n creu bywyd i gyd.Mae gan bob un ohonom Shiva a Shakti ynom, ac eto weithiau, rydym yn tueddu i fynd allan o gysylltiad â'n hegni shakti mewn byd gor-wrywaidd.

  Isod, gadewch i ni edrych ar rai symbolau sy'n gysylltiedig â shakti, neu egni benywaidd dwyfol.

  Symbolau Cysylltiedig â Shakti

  1. Shakti Mudra

  <11

  I ymarfer y Shakti Mudra, cyrlio'ch mynegfys, eich bysedd canol, a'ch bodiau tuag at gledr eich bysedd, gan gadw'ch modrwy a'ch bysedd pinc yn estynedig; yna, rydych chi'n pwyso blaenau'ch modrwy a'ch bysedd pinciog gyda'i gilydd. Dywedir bod y mwdra (neu'r “ystum”) hwn yn actifadu'r chakra sacral, sef cartref eich egni benywaidd, creadigol.

  2. Chakra Sacral

  Mae'n dilyn o'r pwynt uchod, felly, bod y chakra sacral - sydd wedi'i leoli ychydig fodfeddi o dan y bogail - wedi'i gysylltu'n agos ag egni shakti. Y chakra hwn yw canolbwynt ein cnawdolrwydd, creadigrwydd ac emosiynau. Yn yr un modd, fe welwch fod gan y symbol ar gyfer y chakra sacral elfennau sy'n debyg i'r Shakti Yantra a ddisgrifir isod - sef, y blodyn lotws, neu'r padma.

  3. Shakti Yantra

  Durga Yantra

  Yn debyg i mandalas, mae Yantras yn symbolau sy'n cynorthwyo un i fynd i gyflwr myfyriol. Yn cynnwys symbolau cysegredig fel y blodyn lotws, a thrionglau sy'n cyd-gloi, mae'r Yantra hwn wedi helpu yogis i fyfyrio ar shakti, neu fenywaidd ddwyfol.egni, am ganrifoedd. Y tri Shakti Yantras cynradd y gallwch eu defnyddio yw Sri Durga Yantra (llun uchod), Sri Kali Yantra a Sri Shakti Bisa Yantra.

  4. Shatkona

  Mae’r Shatkona yn seren chwe phwynt y mae llawer yn ei hadnabod fel Seren Dafydd, sy’n ganolog i Iddewiaeth. Mae'r symbol hwn hefyd yn ymddangos mewn Hindŵaeth; mae'n cynnwys dau driongl sy'n gorgyffwrdd, un yn wynebu i fyny ac un yn wynebu i lawr. Mae'r triongl sy'n wynebu i lawr - a elwir yn Shakti Kona - yn cynrychioli Shakti, tra bod yr un sy'n wynebu i fyny yn cynrychioli Shiva. Felly, mae'r Shatkona yn ei gyfanrwydd yn cynrychioli'r undeb rhwng y dwyfol wrywaidd a dwyfol fenywaidd.

  5. Wyth seren bigfain (neu seren Lakshmi)

  Y Dduwies Lakshmi , a adwaenir yn gyffredin heddiw fel duwies digonedd, yw'r shakti (neu fenywaidd) sy'n cyfateb i'r duw Hindŵaidd Vishnu ; fel y cyfryw, mae Lakshmi yn gynrychiolaeth ddwyfol o shakti. Mae ei symbol hi, y seren wyth-pig, yn cynrychioli wyth ffurf ar helaethrwydd: cyfoeth ariannol, gallu i gludo, ffyniant diddiwedd, buddugoliaeth, amynedd, iechyd a maeth, gwybodaeth, a theulu.

  6. Symbol Lleuad Driphlyg

  Mae Shakti yn cael ei gynrychioli’n artistig yn achlysurol ochr yn ochr â’r symbol lleuad triphlyg, sy’n symbol o’r “dduwies driphlyg” neu’r forwyn, y fam a’r crone, ochr yn ochr â’i chynrychiolaeth o egni benywaidd y lleuad. Ar y cyfan, mae'r lleuad ei hun yn gysylltiedig â shaktia'r dwyfol fenywaidd.

  7. Symbol Lotus

  Fel y trafodwyd yn gynharach, mae lotws fel symbol wedi bod yn gysylltiedig â Shakti erioed. Yn y diwylliant Hindŵaidd, fe welwch lawer o dduwiesau sef Lakshmi (Duw cyfoeth) a Saraswati (Duw gwybodaeth) yn eistedd ar lotws. Mae'r lotws hefyd yn symbolaidd o oleuedigaeth ysbrydol, heddwch mewnol, cael ei seilio, doethineb a phurdeb.

  8. Duwies droellog

  2>

  Mae'r Dduwies droellog yn symbol o greadigrwydd, ffrwythlondeb, esblygiad, doethineb, cysylltiad rhwng y bydoedd mewnol ac allanol. Fel y byddech wedi sylwi, mae'r symbol hwn hefyd yn cyd-fynd â'r symbol Lleuad Driphlyg a drafodwyd o'r blaen.

  Gweld hefyd: 5 Manteision Ysbrydol Llosgi Resin thus

  Dyma 28 symbol benywaidd arall o gryfder a phŵer.

  18 Ffordd o Gynyddu Eich Egni Shakti

  1. Shakti Yoga

  Er bod gan vinyasa yoga traddodiadol fwy o arddull gwrywaidd (sy'n golygu ei fod yn eich cyfarwyddo i berfformio ystumiau penodol), mae shakti yoga, ar y llaw arall, yn caniatáu ystod eang o greadigrwydd personol. Yn y bôn, mae Shakti yoga yn gymysgedd rhwng ymarfer dawns ac asana, sy'n eich galluogi i symud mewn ffordd sy'n teimlo'n dda i chi rhwng pob ystum ioga.

  Mae'r fideo canlynol yn dangos rhai ystumiau yoga Shakti pwerus:<2

  2. Shakti Mudra

  Gellir ymarfer y Shakti Mudra, a ddisgrifir uchod, wrth eistedd yn myfyrio. Mae'r mwdra yn agor rhwystrau yn y chakra sacral, a thrwy hynny ganiatáu eich rhydd-egni shakti llifo i actifadu ac adfywio eich corff ac ysbryd. Mae'r mwdra hwn hefyd yn helpu i gydbwyso a gwella'r Chakra Sacral. Gallwch chi osod eich dwylo (yn y mwdra hwn) o flaen rhanbarth eich pelfis i actifadu eich chakra sacrol.

  Mae'r fideo canlynol yn dangos sut i wneud y mwdra Shakti a'i fanteision rhyfeddol:

  3 Anadlu dwfn

  Os yw shakti yn cynrychioli'r grym bywyd ynoch chi, yna mae shakti, trwy ddiffiniad, yn cynrychioli eich anadl ei hun. Mae'r anadl, mewn gwirionedd, yn llawer mwy cysegredig a phwerus nag y deallwn ei fod! Trwy eistedd yn llonydd ac arafu eich anadl yn ofalus, rydych chi'n manteisio ar eich egni shakti bywiog. . Yn yr un modd, mae yin yoga yn arddull llawer mwy benywaidd o ymarfer asana, yn hytrach na thraddodiadau yang Vinyasa neu Hatha Yoga. Yn yin yoga, rydych chi'n dal darnau dwfn am un i bum munud, sy'n gallu gwella'r chakra sacral a chaniatáu rhyddhad emosiynol dwfn.

  5. Iachau'r Chakra Sacral, Calon a Thrydydd Llygad

  O'r saith chakras, mae'r tri hyn yn fwyaf cysylltiedig ag egni benywaidd. Rydyn ni eisoes wedi trafod y chakra sacral, sef cartref ein hemosiynau. Y chakra galon yw cartref empathi, a'r trydydd llygad yw cartref ein greddf; gyda'i gilydd, mae empathi, emosiwn a greddf yn agweddau pwerus ary fenywaidd dwyfol. Gall gwella'r chakras hyn wahodd mwy o shakti i'ch bodolaeth.

  Gallwch wella'r chakras hyn trwy newyddiadura, myfyrio, llafarganu mantras neu gymryd rhan mewn defodau chakra.

  6. Cysylltu â'r elfen Dŵr

  Mae'r elfen o ddŵr yn gysylltiedig â– fe wnaethoch chi ddyfalu – y chakra sacral! Meddyliwch amdano: mae dŵr ei hun yn hynod hyblyg, yn lleddfol ac yn iachusol. Mae hefyd yn hanfodol ar gyfer unrhyw fyw ar y Ddaear. Mae hyn, yn ei dro, hefyd yn disgrifio egni shakti a'i natur fenywaidd. Felly, gall cysylltu â dŵr (e.e., mewn cefnfor neu afon, neu hyd yn oed dim ond trwy gymryd bath ysbrydol) eich helpu i godi eich egni shakti.

  7. Canu mantras

  Sianti mantras , fel OM neu OM Shakti , yn eich helpu i godi eich dirgryniad egnïol a thawelu eich system nerfol, a bydd y ddau ohonynt yn gwella llif shakti yn eich corff egnïol. I ddechrau, ceisiwch osod amserydd a llafarganu eich mantra dewisol am bum munud yn syth.

  Gallwch hefyd lafarganu mantras hadau sy'n benodol i bob chakra. Er enghraifft, ‘ VAM ’ yw’r mantra hadau ar gyfer y Chakra Sacral.

  Dyma restr o mantras ar gyfer iachau a chydbwyso pob chakra.

  8. Gweithio gyda grisialau

  Mae gan lawer o grisialau egni sy'n llifo'n naturiol benywaidd; gweithio gyda'r rhain trwy eu cario o gwmpas gyda chi, eu gosod yn eich bath, neu greu can grid grisialeich helpu i godi eich egni shakti personol. Ychydig o enghreifftiau i ddechrau yw carreg leuad, labradorit, a selenit.

  9. Newyddiaduraeth

  Gan fod egni shakti yn gysylltiedig â'r chakra sacral, ein canolfan emosiynol a chreadigol, mae arfer newyddiadurol yn un ffordd bwerus i gynyddu eich egni shakti. Ceisiwch ysgrifennu'n rhydd am yr hyn rydych chi'n ei deimlo, yn enwedig os ydych chi'n teimlo emosiynau cryf. Bydd hyn yn helpu i gael gwared ar y chakra sacral.

  Gweld hefyd: 7 Ffordd o Ddefnyddio Selenite Er Diogelu

  Dyma restr o awgrymiadau newyddiadurol ar gyfer cydbwyso pob chakra.

  10. Datblygu empathi

  Mae empathi ac egni benywaidd yn cydblethu'n agos . Os cewch eich hun mewn meddylfryd gor-wrywaidd, gan anwybyddu anghenion eraill (a hyd yn oed eich anghenion eich hun hefyd), efallai eich bod yn brin o egni shakti. Ceisiwch ymarfer empathi - h.y., rhoi eich hun yn esgidiau pobl eraill - ychydig ar y tro, i gysylltu â'r hanfod benywaidd hwn.

  11. Diogelu eich egni

  Ar y llaw arall, os ydych yn empath, efallai y gwelwch fod gennych ormod o empathi – a ydych yn tueddu i roi anghenion pawb uwchlaw eich anghenion eich hun? Os felly, gall amddiffyn eich egni gryfhau eich shakti. Er mwyn amddiffyn eich egni empathig, ceisiwch wreiddio ym myd natur (disgrifir hyn isod) neu weithio gyda chrisialau sylfaen fel obsidian du , tourmaline du , neu hematite .

  12. Cysylltu â'ch corff

  Fel shakti yw eich grym bywydegni, mae'n llythrennol yn llifo trwy'ch corff - ac eto, mae'r rhan fwyaf ohonom yn treulio ein holl oriau effro yn gaeth y tu mewn i'n meddyliau meddwl. Os byddwch chi'n meddwl yn gyson, heb dalu sylw i'r hyn rydych chi'n ei wneud nac i'r byd o'ch cwmpas, yna gall cysylltu â'ch corff helpu i wella llif eich shakti! Rhowch gynnig ar ymarfer corff ystyriol, ymarfer yoga, neu ddawnsio o amgylch eich ystafell fyw i ddechrau.

  13. Cysylltu â natur

  Gall cysylltu â natur eich helpu i agor eich calon ac i amddiffyn eich egni (yn enwedig pan fyddwch yn cerdded yn droednoeth neu'n rhoi eich dwylo ar goeden!). Pan fyddwch chi'n symud o galon gaeedig, rydych chi'n walio'ch hun i deimlo'ch teimladau ac ymarfer empathi. Gall cerdded mewn coedwig, mewn gardd, neu ar y traeth helpu i unioni hyn a gwella eich shakti.

  14. Defnyddio symbolau

  Mae yna lawer o symbolau sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r fenywaidd ynni a drafodwyd yn gynharach. Darganfyddwch symbolau sy'n atseinio'n ddwfn gyda chi a cheisiwch eu defnyddio yn eich bywyd bob dydd trwy fyfyrdod, delweddu, addurn, lluniadau ac ati. Ymchwiliwch yn ddyfnach i'r symbolau hyn i wybod beth maen nhw'n ei olygu mewn gwirionedd.

  15. Gadael eich creadigol llif egni

  Cysylltwch â'ch egni creadigol trwy ddarganfod sut rydych chi'n hoffi mynegi eich hun yn greadigol. Dawnsio, canu, hymian, tynnu llun, peintio, chwarae cerddoriaeth, ysgrifennu, creu - gadewch i'ch egni creadigol lifo. Cymryd rhan mewngweithgareddau creadigol sy'n dod â llawenydd i chi.

  16. Hunan gariad & Ysbrydolrwydd

  Mae Shakti yn ffynnu ar gysylltiad cariadus â'r Hunan ac â'r Ysbryd. Er mwyn teimlo’n gwbl fyw ac wedi’ch adfywio, mae’n hanfodol eich bod yn siarad â chi’ch hun yn gariadus, yn hytrach na digalonni eich hun yn gyson. Felly, efallai y byddwch chi'n ceisio codi eich egni shakti trwy ddweud cadarnhadau hunan-gariad, neu'n syml trwy weddïo ar ba bynnag bŵer uwch rydych chi'n credu ynddo!

  Yn ogystal â'r rhain, dyma 32 ffordd arall i gynyddu eich lles ysbrydol a cysylltu â'ch shakti mewnol.

  17. Ymlacio ymwybodol

  Pan fydd eich corff wedi ymlacio, mae egni Shakti yn llifo'n rhydd yn hytrach na phan fyddwch chi'n anhyblyg ac dan straen.

  Gwnewch ymdrech ymwybodol i wirio gyda'ch corff yn rheolaidd trwy gydol y dydd a chadw'ch corff wedi ymlacio.

  18. Flysio'r tocsinau

  Cadwch eich corff yn rhydd rhag tocsinau trwy gynnwys ychydig o berlysiau cysegredig fel Camri, cardamom, sinamon, basil sanctaidd, dail llawryf, cwmin, Ffenigl, sinsir, persli, teim, danadl poethion, crafal, mugwort a Yerba Santa yn eich cymeriant dyddiol. Gallwch hefyd ystyried tyfu rhai o'r perlysiau hyn dan do.

  Manteision cynyddu egni shakti i ddynion a merched

  Manteision i ddynion

  Dim ond oherwydd eich bod yn wryw, nid yw hynny'n wir. t yn golygu na allwch elwa o gynyddu eich llif o egni benywaidd! Gallwch chi fod yn wrywaidd o hyd

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.