5 Manteision Ysbrydol Llosgi Resin thus

Sean Robinson 14-07-2023
Sean Robinson

Roedd llosgi arogldarth yn tarddu ymhell cyn i bobl erioed ddyfeisio ffyn neu gonau arogldarth. Mewn gwirionedd, daeth yr arogldarth gwreiddiol ar ffurf resinau, h.y., deunydd arogl dymunol (sap fel arfer) o goeden neu blanhigyn, wedi'i grisialu i sylwedd tebyg i graig.

Eto, yn hytrach na chynnau ffon neu gôn a gadael iddo losgi, gallwch losgi resinau - fel resin thus - trwy eu gosod ar ben tabled golosg mudlosgi. O ganlyniad, byddwch chi'n mwynhau arogl melys, ymlaciol a all helpu gyda myfyrdod, cysylltiad dwyfol, a mwy!

  Beth yw resin thus?

  Mae resin thus yn tarddu o goed Boswellia, sy'n ymddangos mewn rhannau o Affrica a'r Dwyrain Canol. Mae'r resin ei hun yn ymddangos fel grisial bach, melyn golau, sy'n cael ei losgi i ryddhau ei briodweddau aromatig.

  Am filoedd o flynyddoedd, mae traddodiadau crefyddol wedi defnyddio'r arogldarth blasus hwn at lu o ddibenion. Yn wir, tua adeg geni Iesu Grist, roedd thus yn hynod boblogaidd a gwerthfawr – cymaint felly, nes i’r tri dyn doeth gyflwyno thus ar enedigaeth Iesu!

  Yn ogystal, mae thus hefyd â gwreiddiau mewn diwylliannau Tsieineaidd ac Eifftaidd hynafol, dim ond i enwi ond ychydig!

  Yn yr un modd, mae thus yn dal yn ddefnyddiol heddiw; y dyddiau hyn, mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn llosgi darnau bach o resin ar dabledi siarcol (fel y rhai a ddefnyddir i gynnau bachyn) at y dibeno smyglo a glanhau ynni yn eich amgylchoedd ac o'ch cwmpas. Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut i losgi'r arogldarth dwyfol hwn, a beth allwch chi ei brofi pan fyddwch chi'n gwneud!

  Sut i losgi resin thus?

  I losgi eich resin thus, bydd angen:

  • Darn o resin maint pys neu ½ llwy de (tua 2 gram) sgŵp o resin powdr.
  • Tabled siarcol neu “puck”.
  • Censer (pryd neu blât sy'n gallu gwrthsefyll gwres).
  • Ysgafnach a gefel.
  • Ychydig bach o dywod neu ludw.

  Camau i losgi resin thus:

  • Casglwch dwmpath bychan o dywod neu ludw yn eich sensor.
  • Goleuwch eich tabled siarcol nes iddo ddechrau tanio. Rhowch ef i lawr ar y twmpath tywod/lludw (gan ddefnyddio gefel), a gadewch iddo barhau i losgi nes ei fod wedi llosgi digon i haen denau o ludw orchuddio'r dabled siarcol.
  • Rhowch eich resin ar y dabled siarcol a gadael iddo losgi.

  5 budd ysbrydol o losgi resin thus

  1. Yn glanhau ac yn cydbwyso'r meddwl, y corff, a'r ysbryd

  Mae thus, tebyg i Sage neu Palo Santo, yn gweithredu fel purwr egnïol. Ers blynyddoedd, mae thus wedi cael ei ddefnyddio mewn mannau crefyddol ac ysbrydol i lanhau naws rhywun. Mae hyn yn golygu y bydd llosgi resin thus yn helpu i lanhau ac adlinio'ch chakras, gan arwain at deimlad o gydbwysedd a rhwyddineb.

  Gallwch ddefnyddio'r resin hwn ar gyfer smwdio wrth adrodd mantras i helpu i lanhaueich hun, rhai gwrthrychau a'ch cartref/amgylchedd.

  2. Yn lleihau straen

  O ganlyniad i'r camau cydbwyso a phuro hwn, bydd thus yn naturiol yn helpu i leddfu straen. Gall llosgi thus arwain at feddwl cliriach a thawelach - a gall fod ganddo briodweddau seicoweithredol buddiol mewn gwirionedd! Darllenwch ymlaen am fwy am hynny.

  3. Yn cynorthwyo ymarfer myfyrdod ystyriol

  Mae priodweddau lleddfu straen Frankincense, wrth gwrs, yn ei wneud yn gymorth myfyrdod pwerus. Bydd llosgi resin thus tra byddwch yn myfyrio yn eich helpu i aros yn ystyriol, gan arsylwi ar eich meddyliau a'ch teimladau heb gael eich dal mewn corwyntoedd o straen neu bryder.

  4. Yn cynyddu eich cysylltiad â'r dwyfol

  Wrth gwrs, yr arogldarth cysegredig a oedd yn bresennol ar enedigaeth Iesu ac a ddefnyddiwyd hyd yn oed yn gynharach mewn diwylliannau Tsieineaidd ac Eifftaidd (dim ond i enwi ond ychydig), yw'r aromatig perffaith i helpu rydych chi'n cysylltu â'r dwyfol. Mae pobl grefyddol ac ysbrydol wedi defnyddio thus ers canrifoedd i'w helpu i ddod i gysylltiad â Duw, eu hysbrydwyr, eu hynafiaid, eu hangylion, a'u hanwyliaid ymadawedig.

  5. Gall helpu i leddfu pryder ac iselder

  Yn fwyaf diddorol efallai, mae astudiaeth wyddonol wedi awgrymu y gallai llosgi resin thus leddfu symptomau pryder ac iselder.

  Er nad yw’r arogldarth cysegredig hwn yn iachâd hud ar gyfer materion iechyd meddwl, os ydych yn dioddef o’r naill neu’r llall o’r rhainGall anhwylderau, thus helpu i leihau difrifoldeb eich symptomau a chefnogi mathau eraill o driniaeth fel therapi.

  Gweld hefyd: 17 Symbolau Ar Gyfer Heddwch Mewnol A Sut i'w Defnyddio

  3 Resin Sy'n Mynd yn Dda Gyda thus

  Myrr

  Resin myrr , arogldarth arall a gyflwynwyd ar enedigaeth Iesu Grist, yn dod o ardal debyg i thus - Affrica a'r Dwyrain Canol - er bod y resin hwn yn dod o'r coed Commiphora. Roedd arogldarth myrr yn cael ei ddefnyddio'n draddodiadol i smwdio eglwysi Catholig. Felly, mae ymarferwyr ysbrydol yn defnyddio myrr heddiw i glirio eu gofod o egni negyddol.

  Copal

  Yn debyg i resin thus, gall resin copal (pan gaiff ei losgi) actifadu rhai sianeli ïon yn yr ymennydd, a all leihau symptomau straen, pryder ac iselder. Mae llawer o ymarferwyr yn defnyddio copal mewn myfyrdod, hefyd, gan fod copal yn adnabyddus am agor a chydbwyso chakra'r goron.

  Gwaed y Ddraig

  Mae resin gwaed y Ddraig, a gafwyd o goeden y ddraig neu gledr Draconis, yn ysbrydoli dewrder wrth ei losgi. Efallai y bydd yr arogldarth hynafol hwn yn cynnig yr ofn a'r amddiffyniad rydych chi ei eisiau wrth gymryd risgiau gofalus a gwneud llamu tuag at eich potensial mwyaf!

  Gweld hefyd: 21 Offer Dewiniaeth ar gyfer Ateb Eich Cwestiynau dyfnaf

  Awgrymiadau defnyddiol

  Defnyddiwch ddysgl a fydd yn gadael ymylon y dabled siarcol agored:

  Mae angen ocsigen ar dân i oroesi. Felly, os rhowch eich tabled siarcol mewn dysgl fach, ddwfn lle mae ymylon y dabled wedi'u cau i'r llif aer, ni fydd eich siarcol yn aros wedi'i oleuo.Ceisiwch ddefnyddio dysgl fwy bas neu fwy yn lle! Yn ogystal, sicrhewch fod y pryd a ddefnyddiwch yn gallu gwrthsefyll gwres.

  Gadewch i'r siarcol losgi allan ac oeri am o leiaf ddwy awr cyn ei daflu:

  Mae tabled siarcol wedi'i oleuo yn ember mudlosgi – ddim yn wych i'w daflu yn y sbwriel tra ei fod yn dal i losgi. Er mwyn osgoi tanau damweiniol, gadewch i'r dabled siarcol losgi allan am o leiaf dwy awr. Yna, defnyddiwch gefel i'w daflu, gan y gallai fod yn boeth o hyd.

  Defnyddiwch gynhwysydd aerglos i storio'ch resin:

  Cadwch eich resin mewn cynhwysydd aerglos fel nad yw lleithder cyrraedd. Bydd hyn yn sicrhau bod eich resin yn llosgi'n lân ac yn rhyddhau arogl ffres bob tro.

  Ei grynhoi

  Yn y pen draw, p'un a ydych chi'n ymarferydd ysbrydol ai peidio, thus - a resinau eraill, gall hefyd newid eich hwyliau a'ch meddylfryd er gwell. Os ydych chi'n profi straen neu bryder yn ddyddiol, neu hyd yn oed os ydych chi'n gobeithio agor i fyny at eich tywyswyr ysbryd neu i'r byd ysbryd yn gyffredinol, gall llosgi resin thus helpu!

  Gofalwch ei losgi'n ddiogel o fewn golwg, a gadewch i'r siarcol oeri bob amser cyn i chi ei daflu. Yn olaf, peidiwch ag anghofio gollwng eich disgwyliadau a gadael i hud y planhigyn weithio trwoch chi!

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.