11 Budd Ysbrydol Maddeuant (+ Myfyrdod i feithrin Maddeuant)

Sean Robinson 12-08-2023
Sean Robinson

Rydyn ni i gyd wedi gweld dau o blant yn chwarae gyda'i gilydd, pob un yn pelydru ag egni chwareus. Yna, yn anochel, mae un plentyn yn mochyn y tegan y mae'n ei rannu am gyfnod rhy hir neu mae un ohonynt yn taro'r llall ychydig yn rhy galed ac mae dagrau o'r ddau set o lygaid yn dechrau colli.

Am eiliad, rydych chi'n meddwl mai rhywbeth amlap yw hynny; bydd y plant (ac o bosibl eu mamau amddiffynnol) yn rhan o'r ffordd a byth yn chwarae gyda'i gilydd nac yn siarad â'i gilydd eto. Fodd bynnag, a bron bob tro y bydd y sefyllfa hon rhwng dau blentyn yn digwydd, maent yn mynd yn ôl i chwarae ar unwaith fel pe na bai dim yn digwydd.

Mae gan blant ffordd o fynegi a rhoi maddeuant fel pe bai’n ddiymdrech. Yn hytrach na’i guddio neu esgus nad yw’n bodoli, maent yn mynegi eu hunain yn gorfforol ac yn emosiynol pan fyddant yn teimlo eu bod wedi gwneud hynny. wedi cael cam neu wedi brifo ac yna symud ymlaen unwaith y bydd eu poen wedi'i fynegi.

Dywed y Toltecs fod cymaint y gallwn ei ddysgu gan blant fel hyn. Yn union fel y mae’n natur plentyn i fod yn faddau, yn y foment, ac yn gweithredu yn eu dilysrwydd llawn, ein natur ni yw bod yn gariadus a gallu maddeuant diymdrech.

Gweld hefyd: 29 Symbolau Triongl Ysbrydol i'ch Helpu Ar Eich Taith Ysbrydol

Mae maddeuant yn ffordd wych o roi cariad i chi'ch hun - ac i bobl eraill. Cariad yw dy natur; peidiwch â gwrthsefyll yr hyn ydych chi mewn gwirionedd. Gallwch chi wella'ch bywyd dim ond trwy fynegi'r hyn ydych chi, dim ond trwy ddilyn y cariad yn eich calon ynddogallu maddau'n llwyr i rywun. Nid yw manteision ysbrydol maddeuant ond mor hygyrch a grymus â'r bwriad a'r ymdrech a gymhwyswch ym mhob gweithred o faddeuant. Byddwch chi'n edrych yn ôl un diwrnod ac yn gweld mai'r foment y gwnaethoch chi ddechrau maddau oedd y foment y gwnaethoch chi fedi'r buddion mwyaf yn ysbrydol.

popeth a wnewch. Mae heddiw yn ddiwrnod hyfryd i agor eich calon i gariad a maddeuant.” – Don Miguel Ruiz, Meistrolaeth Cariad.

Mae manteision ysbrydol maddeuant yn helaeth. Pan fyddwch chi'n maddau, rydych chi mewn gwirionedd yn agor eich hun i dderbyn cariad yn llawnach. Rydych chi'n dod yn ysgafnach ac yn fwy rhydd pan fyddwch chi'n gadael y loes a'r boen y mae rhywun wedi'i achosi arnoch chi. Dim ond pan fyddwch chi'n maddau y gallwch chi symud ymlaen yn eich bywyd gyda llechen lân a gwneud cynnydd gwirioneddol ar eich taith ysbrydol.

Gweld hefyd: 8 Ioga Pwerus i Ryddhau Emosiynau Sownd

Yn yr erthygl hon, gadewch i ni edrych ar yr 11 budd ysbrydol rhyfeddol y gall maddeuant eu cynnig i chi. Byddwn hefyd yn edrych ar fyfyrdod maddeuant y gallwch ei ddefnyddio i feithrin mwy o faddeuant yn eich bywyd.

  11 Manteision Ysbrydol Maddeuant

  Via Lluniau Adneuo

  1. Mae maddeuant yn eich iacháu ar lefel cellog

  Pan fyddwch yn dal dig a dig, mae emosiynau negyddol yn cronni ym mhob cell o'ch corff. Mae fel eich bod chi'n cario llawer o bwysau ychwanegol. Efallai nad yw'n ymddangos fel llawer, ond gall eich arafu a gwneud i chi deimlo'n ddraenog ac yn swrth. Pan fyddwch chi'n dechrau maddau, rydych chi'n dechrau rhyddhau'r emosiynau negyddol hyn yn araf a dyma lle mae'r iachâd yn dechrau. Wrth i chi barhau, bydd llawer o flynyddoedd o egni negyddol cronedig yn dechrau rhyddhau gan wneud i chi deimlo'n ysgafnach ac yn fwy egniol gydag ymdeimlad newydd o ryddid, eglurder agrymuso.

  Nid yw'n syndod bod maddeuant wedi'i gysylltu â llu o fanteision iechyd gan gynnwys lefelau straen is, gwell cwsg, mwy o egni, rhagolygon optimistaidd ac eglurder meddwl.

  2. Maddeuant yw'r sail hunan-gariad

  Gweithred o hunan-gariad yw maddeuant. Dim ond pan fyddwch chi'n dysgu maddau i chi'ch hun y gallwch chi ddechrau caru'ch hun yn ddiamod.

  Un ffordd o ddechrau ymarfer maddeuant gyda chi'ch hun yw eistedd i lawr a gwneud rhestr o'r holl ffyrdd rydych chi wedi brifo'ch hun yn y gorffennol. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o fwyta bwydydd afiach i beidio â siarad yn garedig â chi'ch hun. Unwaith y byddwch wedi gwneud y rhestr hon, gallwch chi ddechrau maddau i chi'ch hun am y pethau hyn fesul un. Gallwch wneud hyn drwy ysgrifennu beth wnaethoch chi ac yna dweud yn uchel neu yn eich meddwl, “ Rwy’n maddau i mi fy hun am _____.

  Er y gall fod yn anodd dysgu sut i faddau i chi’ch hun. yn gyntaf, mae'r broses hon yn dod yn haws dros amser. Wrth i chi ddod yn well am faddau, rydych chi'n datblygu gwell perthynas â chi'ch hun wrth i'ch dealltwriaeth ohonoch chi'ch hun ehangu. A dyma sail hunan-gariad.

  3. Mae maddeuant yn eich helpu i ollwng gafael ar y gorffennol ac amlygu eich gwir ddymuniadau

  Pan fydd eich sylw yn canolbwyntio ar y gorffennol, mae'n anodd gweld beth sydd o'ch blaenau. Mae hyn yn arwain at ddiffyg eglurder a all eich cadw'n sownd yn eich cyflwr presennol o realiti. I symudymlaen ac amlygu'r hyn yr ydych yn ei wir ddymuno, mae angen ichi dorri'n rhydd o'r hualau trwy ollwng gafael a maddau.

  Cofiwch nad yw maddau yn golygu dweud bod y person arall yn iawn. Nid yw'n golygu bod yn gyfaill i'r person a wnaethoch yn anghywir neu eu cynnwys mewn rhyw ffordd yn eich bywyd. Mae'n golygu eich bod chi'n rhoi'r gorau i roi egni i deimladau o ddialedd ac yn hytrach yn canolbwyntio'ch sylw a'ch egni ar yr hyn rydych chi'n ei wir ddymuno. Rydych chi'n gwneud hyn trwy ddewis dro ar ôl tro i roi'r gorau i ganolbwyntio ar y teimladau hyn ac ailffocysu ar bethau sy'n bwysig. Mae eich sylw/ynni yn adnodd gwerthfawr, byddwch bob amser yn wyliadwrus o ble rydych chi'n gwario'r rhan fwyaf ohono.

  4. Mae maddeuant yn helpu i godi'ch dirgryniad

  Mae eich egni yn gysegredig a gwerthfawr a dyna pam ei fod Mae'n bwysig eich bod yn ei wario'n ddoeth ar y pethau sy'n eich gwasanaethu fwyaf. Pan na fyddwch yn maddau, rydych yn y bôn yn dal gafael ar emosiynau negyddol casineb a dicter sy'n draenio'ch egni ac yn lleihau'ch dirgryniad. Mae maddeuant yn debyg i ollwng gafael a phan fyddwch chi'n gollwng gafael, rydych chi'n rhyddhau'r holl egni y gellir ei ddefnyddio at ddiben gwell nawr. Hefyd, po fwyaf o egni sydd gennych chi, yr uchaf fydd eich dirgryniad.

  5. Mae maddeuant yn eich helpu i ddatblygu cryfder mewnol

  Nid yw maddeuant yn rhywbeth i'r addfwyn. Mae'n cymryd llawer o ddewrder a chryfder mewnol i ollwng eich dicter nag i ddal gafael arno. Ond er y gallai ymddangos yn hynodanodd yn y dechrau, po fwyaf y byddwch chi'n ei wneud, mwyaf naturiol y daw. Oherwydd, po fwyaf y byddwch chi'n maddau, y cryfaf y byddwch chi o'r tu mewn.

  Gydag amser, rydych chi'n dechrau ennill mwy o reolaeth dros eich meddwl a'ch emosiynau yn hytrach na chael rheolaeth anymwybodol ar eich meddwl/emosiynau drosot ti. Rydych chi hefyd yn dysgu canolbwyntio mwy arnoch chi'ch hun a'ch meddyliau a'ch emosiynau eich hun nag ar y person rydych chi'n ei faddau. Mae hyn oll yn adeiladu cryfder a dewrder mewnol.

  6. Mae maddeuant yn eich gwneud yn berson mwy ymwybodol

  Ni all person sydd ar goll yn llwyr (yn anymwybodol iawn) faddau. Bydd person anymwybodol yn dal gafael ar deimladau o gasineb, dicter a dicter oherwydd ei fod yn ei hanfod yn un â'i gredoau.

  I faddau mae angen ichi ddysgu edrych yn ymwybodol ar eich meddyliau a'ch credoau. Felly, yn union fel myfyrdod, mae maddeuant yn ehangu eich meddwl ymwybodol. Mae'n eich helpu i ddod yn ymwybodol o'ch credoau a'ch canfyddiadau goddrychol ac yn eich dysgu i edrych ar bethau'n wrthrychol ac o wahanol safbwyntiau. A pho fwyaf y gwnewch hynny, mwyaf ymwybodol/ymwybodol y dewch o'ch meddwl, eich corff a'ch ysbryd eich hun.

  7. Trwy faddau rhyddhewch eich hun o'r ddolen garmig

  Yr ydych wedi eich cloi i mewn. dolen karmic gyda'r person hwn na allwch chi faddau. Mewn geiriau eraill, bydd eich casineb tuag at y person hwn yn tynnu'r person hwn neu eraill tebyg i'r person hwn i mewn i'ch un chibywyd. Y ffordd i ryddhau'r person hwn (ac eraill tebyg iddo) o'ch bywyd yw gollwng gafael a maddau. Fel hyn rydych chi'n rhyddhau eich hun o'r ddolen garmig ac yn symud tuag at ddenu'r math iawn o bobl i'ch bywyd.

  8. Mae maddeuant yn helpu i actifadu eich trydydd chakra llygad

  Mae maddeuant yn agor eich trydydd chakra llygad, sef y chakra sy'n gysylltiedig â galluoedd seicig, greddf a mewnwelediad ysbrydol. Mae emosiynau negyddol fel drwgdeimlad a dicter yn gweithredu fel cymylau sy'n rhwystro'ch chakra trydydd llygad. Ni allwch weld yn glir ac ni allwch fanteisio ar eich galluoedd seicig. Pan fyddwch chi'n gadael pob drwgdeimlad o'r diwedd, mae'ch trydydd chakra llygad yn dechrau agor a byddwch chi'n gallu manteisio ar eich galluoedd seicig eto. Bydd eich greddf a'ch dirnadaeth ysbrydol yn gryfach nag erioed o'r blaen.

  9. Mae maddeuant yn eich helpu i ddenu heddwch a thawelwch mewnol

  Mae yna hen ddywediad Bwdhaidd, ‘ y mae’r un sy’n eich gwylltio, yn eich rheoli .’ Ac mae hyn mor wir. Pan fyddwn wedi brifo ac yn ddig, mae’n hawdd inni dreulio oriau, dyddiau neu hyd yn oed fisoedd di-ri yn meddwl am y digwyddiad/person sy’n gyfrifol. Rydym yn colli ein tawelwch meddwl i'r graddau na allwn hyd yn oed gysgu'n iawn.

  Pan fyddwch chi'n maddau, rydych chi'n gollwng gafael ar yr emosiynau negyddol sy'n gysylltiedig â'r brifo. Mae hyn yn gadael i chi deimlo'n fwy heddychlon a thawelach.

  10. Mae maddau yn eich helpu i ddysgu o'r gorffennol

  Pan nad yw eich egniyn cael eich bwyta'n gyson gan emosiynau negyddol casineb a dicter, mae gennych gyfle i fyfyrio ar ddigwyddiadau'r gorffennol o safbwynt mwy niwtral. Mae'r math hwn o hunanfyfyrio ymwybodol yn eich helpu i ddysgu gwersi gwerthfawr o'ch gorffennol tra hefyd yn dod yn rhydd ohono. Dyma'r llwybr i wir ddoethineb.

  11. Mae maddeuant yn eich helpu i ddod yn fwy cyfrifol

  Dysgu cymryd cyfrifoldeb llawn yw'r llwybr i newid eich bywyd a chyflawni'r hyn yr ydych yn ei wir ddymuno. Pan fyddwch chi'n beio eraill yn gyson am eich sefyllfa bresennol, rydych chi'n dal yn sownd yn y ddolen na allwch chi symud ymlaen. Mae maddeuant yn caniatáu ichi ollwng y bai a chymryd cyfrifoldeb am eich bywyd fel y gallwch ddechrau newid.

  Er enghraifft , person sy'n credu mai ei gyflwr presennol o realiti yw'r canlyniad uniongyrchol o’u magwraeth plentyndod ac yn beio eu rhieni yn gyson am y bydd yn ei chael hi’n anodd newid y realiti hwnnw. Mae hyn oherwydd bod y rhan fwyaf o'u hegni'n canolbwyntio ar danio eu teimladau o gasineb dros eu rhieni. Yn hytrach, pan fyddwch chi'n gadael i fynd a maddau, rydych chi'n sylweddoli bod gennych chi fel oedolyn yr holl bŵer ynoch chi i weithio arnoch chi'ch hun a newid eich realiti i gyflawni eich gwir ddymuniadau.

  Mae'n bwysig cofio nad yw maddeuant yn wir. bob amser yn hawdd. Mae'n broses sy'n cymryd amser, ymdrech ac ymarfer. Fodd bynnag, mae gwobrau maddeuant yn bendant yn werth chweil!Pan rydyn ni'n dysgu sut i faddau, rydyn ni'n agor ein hunain i fyd o fuddion ysbrydol a chorfforol. Felly dechreuwch ymarfer maddeuant heddiw a gweld sut y gall drawsnewid eich bywyd.

  Hanes Dau Fynach; Stori Fwdhaidd am Faddeuant

  Gan nad yw'r llwybr at faddeuant bob amser yn hawdd, weithiau mae'n ddefnyddiol tynnu ar stori am faddeuant i'n hatgoffa'n gyflym o'i bwysigrwydd a'i rym. Mae manteision ysbrydol maddeuant mor ddwys, mae yna chwedl Fwdhaidd boblogaidd am ddau fynach a maddeuant sy'n werth ymrwymo i'ch cof.

  Ym mynyddoedd serth Tibet, roedd dau fynach, y ddau yn digwydd bod yn y carchar ar yr un pryd. Yn ystod eu hamser yn y carchar, profodd y ddau fynach lawer o ddioddef gan eu caethwyr.

  Ychydig flynyddoedd ar ôl i'r ddau gael eu rhyddhau o'r carchar, daethant ar draws ei gilydd. Mae’r mynach cyntaf yn gofyn “ydych chi wedi maddau iddyn nhw (eu caethwyr)?” Mae'r llall yn ateb “Na! Wna i byth faddau iddyn nhw, dim byth!”

  “Wel, mae'n siŵr bod ganddyn nhw chi yn y carchar o hyd, onid ydyn nhw?” atebodd y cyntaf.

  Beth yw arwyddocâd ysbrydol y stori hon? Maddeuant yw'r arfer diwyro o ryddhau'ch hun o'ch teimladau a'ch ymatebion awtomatig a chanfod ystyr yn y sefyllfaoedd gwaethaf y gellir eu dychmygu hyd yn oed. Pan fyddwch chi'n ymarfer maddeuant, rydych chi'n rhyddhau'ch hun rhag drwgdeimlad, teimladau ocynddaredd, ac rydych chi'n cael ymdeimlad cliriach o bwrpas sy'n dod gyda heddwch cynaliadwy. Dim ond pan fyddwch chi'n ymarfer datgloi eich hun oddi wrth gymheiriaid maddeuant y daw buddion ysbrydol maddeuant; dicter, dicter, chwerwder, ac ati.

  Myfyrdod Byr i Ddiwyllio Maddeuant

  Nawr ein bod wedi trafod manteision ysbrydol maddeuant, gadewch i ni fynd dros fyfyrdod byr i chi. Gall wneud i feithrin maddeuant:

  1. Eisteddwch mewn safle cyfforddus gyda'ch asgwrn cefn yn syth a'ch llygaid ar gau. Ymlaciwch eich corff cyfan a chymerwch ychydig o anadliadau dwfn, gan dynnu eich sylw at yr anadliadau a'r anadlu allan.
  2. Nawr, cofiwch am rywun sydd wedi'ch brifo chi neu rywun rydych chi'n ei chael hi'n anodd maddau. Delweddwch y person hwn o'ch blaen.
  3. Dychmygwch fod y person hwn yn sefyll o'ch blaen, yn erfyn am eich maddeuant. Gwrandewch ar yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud. Teimlo'r emosiynau maen nhw'n eu mynegi.
  4. Nawr, yn llygad eich meddwl, delweddwch eich hun yn maddau i'r person hwn. Gweld eich hun yn cofleidio nhw neu ysgwyd eu llaw. Dychmygwch y rhyddhad a'r rhyddhad rydych chi'n ei deimlo yn eich calon wrth i chi faddau iddyn nhw.
  5. Anadlwch ychydig yn ddwfn a phan fyddwch chi'n barod, agorwch eich llygaid.

  Gall y myfyrdod hwn fod yn anodd i ddechrau, ond gydag ymarfer, bydd yn dod yn haws. Cofiwch, mae maddeuant yn broses ac fe allai gymryd peth amser cyn eich bod chi

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.