12 Straeon Byrion Ar Hunan Wireddu A Darganfod Eich Gwir Hunan

Sean Robinson 15-07-2023
Sean Robinson

Ymwybyddiaeth o’ch gwir hunan yw’r gwahaniaeth rhwng teimlo wedi’ch grymuso neu deimlo fel dioddefwr.

Dyma 12 stori fer sy’n egluro pwysigrwydd dod yn ymwybodol o’n gwir hunan. hunan.

  1. Y Dyn a'i Geffyl

  Y mae mynach yn cerdded yn araf ar hyd heol wrth glywed swn a. march carlamu. Mae'n troi o gwmpas i weld dyn yn marchogaeth ceffyl yn symud yn gyflym i'w gyfeiriad. Pan ddaw'r dyn yn nes, mae'r mynach yn gofyn, “Ble wyt ti'n mynd?” . I ba un y mae'r dyn yn ateb, “Ni wn, gofyn i'r ceffyl” a marchogaeth i ffwrdd.

  Moesol yr hanes:

  Y ceffyl yn mae'r stori'n cynrychioli eich meddwl isymwybod. Mae'r meddwl isymwybod yn rhedeg ar gyflyru'r gorffennol. Nid yw'n ddim byd ond rhaglen gyfrifiadurol. Os ydych ar goll yn y rhaglen, mae'r rhaglen yn eich rheoli ac yn eich arwain ble bynnag y teimlwch.

  Yn lle hynny, pan fyddwch yn dod yn hunanymwybodol, byddwch yn dechrau dod yn ymwybodol o'ch rhaglenni ac yn dechrau edrych arnynt yn wrthrychol. Unwaith y byddwch yn dod yn ymwybodol o'r rhaglen, byddwch yn dechrau rheoli'r rhaglen ac nid y ffordd arall.

  2. Y Llew a'r Ddafad

  Yna oedd unwaith yn llew beichiog a oedd ar ei goesau olaf. Mae hi'n marw yn fuan ar ôl rhoi genedigaeth. Nid yw'r newydd-anedig yn gwybod beth i'w wneud, yn mynd i gae cyfagos ac yn cymysgu â buches o ddefaid. Mae'r fam ddafad yn gweld y cenawon ac yn penderfynu ei godi fel ei hun.

  Ac felly ytu allan a syllu ar y lleuad. “Dyn tlawd,” meddai wrtho’i hun. “Hoffwn roi'r lleuad gogoneddus hon iddo.”

  Moesol y stori:

  Mae rhywun sydd â lefel is o ymwybyddiaeth bob amser yn ymddiddori mewn eiddo materol. Ond unwaith y bydd eich ymwybyddiaeth yn ehangu, rydych chi'n dechrau meddwl y tu hwnt i'r deunydd. Rydych chi'n dod yn gyfoethocach o'r tu mewn wrth i chi ddechrau sylweddoli'r holl bethau hudol sy'n eich amgylchynu a'r grym yn y ffaith eich bod chi'n bodoli.

  9. Distawrwydd Perffaith

  Pedwar myfyriwr yn ymarfer myfyrdod gyda'i gilydd penderfynodd gadw adduned o dawelwch am saith diwrnod. Am y diwrnod cyntaf, roedd y cyfan yn berffaith dawel. Ond wedyn, pan ddisgynnodd y nos, ni allai un o’r myfyrwyr sylwi bod y lampau’n pylu.

  Heb feddwl, aneglurodd wrth gynorthwyydd, “Os gwelwch yn dda tanwydd y lampau!”

  Dywedodd ei ffrind, “Byddwch yn dawel, yr ydych yn torri eich adduned!”

  Gwaeddodd myfyriwr arall, “Pam yr ydych yn ffyliaid yn siarad?”

  Yn olaf, y pedwerydd dywedodd myfyriwr, “Fi yw’r unig un na thorrodd fy adduned!”

  Moesol y stori:

  Gyda’r bwriad o gywiro’r llall, torrodd y pedwar myfyriwr yr adduned o fewn y diwrnod cyntaf. Y wers yma yw cofio, yn lle canolbwyntio'ch egni ar feirniadu neu farnu'r person arall, mai'r peth doeth i'w wneud yw edrych ar eich hunan a chymryd rhan mewn hunanfyfyrio. Hunanfyfyrio yw'r ffordd i hunan-wiredd.

  10. Gwahanol Ganfyddiadau

  >

  Roedd dyn ifanc a'i ffrind yn cerdded ar hyd glan yr afon, pan stopion nhw i syllu ar rai pysgod.

  “Maen nhw' ail gael cymaint o hwyl,” ebychodd y dyn ifanc.

  “Sut byddech chi'n gwybod hynny? Dydych chi ddim yn bysgodyn." Saethodd ei ffrind yn ôl.

  “Ond dydych chi ddim yn bysgodyn chwaith,” dadleuodd y dyn ifanc. “Felly, sut fyddech chi'n gwybod nad ydw i'n gwybod eu bod nhw'n cael hwyl?”

  Cofiwch fod canfyddiadau pobl eraill yr un mor bwysig â'ch rhai chi!

  Moesol y stori:

  Nid oes unrhyw wirionedd absoliwt. Mater o bersbectif yw popeth. Mae'r un pethau'n ymddangos yn hollol wahanol yn dibynnu ar sut rydych chi'n eu dirnad.

  11. Amherffeithrwydd

  Roedd hen athro Zen doeth unwaith yn ymweld â phalas y brenin yn hwyr y nos. Adnabu'r gwarchodlu'r athro dibynadwy, ac ni wnaethant ei rwystro wrth y drws.

  Wrth ddynesu at orsedd y brenin, cyfarchodd y brenin ef. “Sut alla i eich helpu chi?” gofynnodd y brenin.

  “Dwi angen lle i gysgu. Ga i ystafell yn y dafarn yma am noson?” Ymatebodd yr athrawes.

  “Dyma ddim tafarn!” Chwarddodd y brenin. “Dyma fy mhalas i!”

  “Ai dy balas di ydy e? Os felly, pwy oedd yn byw yma cyn i chi gael eich geni?” Gofynnodd yr athro.

  “Roedd fy nhad yn byw yma; y mae wedi marw yn awr.”

  “A phwy oedd yn byw yma cyn geni dy dad?”

  “Fy nhaid, wrth gwrs, sydd hefyd wedi marw.”

  “ Wel," daeth yr athro Zen i'r casgliad, “Mae'n swnio imi fel pe bai hwn yn dŷ lle mae pobl yn aros am beth amser, ac yna'n mynd i ffwrdd. A ydych yn sicr nad yw hon yn dafarn?”

  Moesol y stori:

  Rhith yn unig yw eich eiddo. Gall sylweddoli hyn fod yn wirioneddol ryddhad. Nid yw hyn yn golygu eich bod chi'n ymwrthod â phopeth ac yn dod yn fynach, mae'n golygu eich bod chi'n sylweddoli'n ddwfn y tu mewn am y natur hon o anmharodrwydd.

  12. Achos ac Effaith

  Bu hen ffermwr ar un adeg yr hwn oedd yn tueddu at ei gaeau un diwrnod, pan dorrodd ei farch y porth a bolltio ymaith. Pan glywodd ei gymdogion y newydd fod y ffermwr wedi colli ei geffyl, cynigodd eu cydymdeimlad. “Dyna lwc ofnadwy,” medden nhw.

  “Cawn weld,” atebodd y ffermwr i gyd.

  Y diwrnod wedyn, syfrdanwyd y ffermwr a’i gymdogion o weld y ceffyl yn dychwelyd, ynghyd â thri o geffylau gwyllt eraill. “Pa lwc anhygoel!” Meddai cymdogion y ffermwr.

  Eto, y cyfan oedd gan y ffermwr i'w ddweud oedd, "Cawn weld".

  Y diwrnod canlynol, ceisiodd mab y ffermwr farchogaeth un o’r ceffylau gwyllt. Yn anffodus cafodd ei daflu oddi ar y ceffyl, a thorrodd ei goes. “Eich mab tlawd,” meddai cymdogion y ffermwr. “Mae hyn yn ofnadwy.”

  Unwaith eto, beth ddywedodd y ffermwr? “Cawn weld.”

  O’r diwedd, y diwrnod wedyn, ymddangosodd ymwelwyr yn y pentref: cadfridogion milwrol oeddent yn drafftio dynion ifanc i’r fyddin. Oherwydd bod coes y dyn ifanc wedi torri, ni chafodd mab y ffermwr ei ddrafftio. “Pa mor lwcus wyt ti!” Dywedoddgymdogion y ffermwr i'r ffermwr, unwaith eto.

  “Cawn weld,” meddai'r ffermwr.

  Moesol yr hanes:

  Faith y mater yw na all eich meddwl ragweld y dyfodol. Gallwn wneud rhagdybiaethau ond nid yw hynny'n golygu y bydd eich rhagdybiaethau bob amser yn wir. Felly, y peth doeth yw byw yn y presennol, bod yn amyneddgar a gadael i bethau ddatblygu ar eu cyflymder eu hunain.

  llew cub yn tyfu i fyny gyda'r defaid eraill ac yn dechrau meddwl a gweithredu yn union fel dafad. Byddai'n gwaedu fel dafad a hyd yn oed yn bwyta glaswellt!

  Ond nid oedd byth yn wirioneddol hapus. Ar gyfer un, roedd bob amser yn teimlo bod rhywbeth ar goll. Ac yn ail, byddai'r defaid eraill yn ei wawdio'n gyson am fod mor wahanol.

  Byddent yn dweud, “Rwyt ti mor hyll ac mae dy lais yn swnio mor rhyfedd. Pam na allwch chi blethu'n iawn fel y gweddill ohonom? Rydych chi'n warth ar y gymuned ddefaid!”

  Byddai'r llew yn sefyll yno ac yn cymryd yr holl sylwadau hyn i mewn gan deimlo'n hynod drist. Teimlai ei fod wedi siomi'r gymuned ddefaid drwy fod mor wahanol a'i fod yn wastraff lle.

  Un diwrnod, mae llew hŷn o jyngl bell yn gweld y genfaint o ddefaid ac yn penderfynu ymosod arni. Wrth ymosod, mae'n gweld y llew ifanc yn rhedeg i ffwrdd gyda'r defaid eraill.

  A hithau’n chwilfrydig ynghylch beth oedd yn digwydd, mae’r llew hynaf yn penderfynu rhoi’r gorau i erlid y defaid ac yn erlid y llew iau yn lle. Mae'n neidio ar y llew ac yn crychu gan ofyn iddo pam ei fod yn rhedeg i ffwrdd gyda'r defaid?

  Y mae'r llew ieuengaf yn crynu mewn ofn ac yn dweud, Peidiwch â bwyta fi, dim ond dafad ifanc ydw i. Os gwelwch yn dda gadewch i mi fynd!” .

  Wrth glywed hyn, mae'r llew hynaf yn chwyrnu, “Dyna nonsens! Nid dafad wyt ti, llew wyt ti, yn union fel fi!” .

  Mae’r llew iau yn dweud yn syml, “Rwy’n gwybod fy mod yn ddafad, gadewch imi fynd” .

  Ar hyn o bryd mae'r llew hynaf yn cael syniad. Mae'n llusgo'r llew iau i afon gerllaw ac yn gofyn iddo edrych ar ei adlewyrchiad. Wrth edrych ar y myfyrdod, mae'r llew, er mawr syndod, yn sylweddoli pwy ydoedd; nid dafad mohono, llew nerthol ydoedd!

  Mae'r llew ifanc yn teimlo mor wefr fel ei fod yn gollwng rhuo nerthol. Mae’r rhuo yn atseinio o bob cornel o’r jyngl ac yn dychryn y golau dydd byw allan o’r holl ddefaid oedd yn cuddio tu ôl i’r llwyni i weld beth oedd yn digwydd. Maen nhw i gyd yn ffoi i ffwrdd.

  Ni fydd y defaid bellach yn gallu gwneud hwyl am ben y llew na hyd yn oed sefyll yn agos ato oherwydd bod y llew wedi canfod ei wir natur a'i wir fuches.

  Moesol y stori:

  Mae’r llew hynaf yn y stori yn drosiad o ‘hunanymwybyddiaeth’ ac mae edrych ar yr adlewyrchiad yn y dŵr yn drosiad i ‘hunanfyfyrio’ .

  Gweld hefyd: 17 Symbolau Grymus o Faddeuant

  Pan ddaw’r llew iau yn ymwybodol o’i gredoau cyfyngol trwy hunanfyfyrio mae’n sylweddoli ei wir natur. Nid yw ei amgylchoedd bellach yn dylanwadu arno ac mae'n datblygu gweledigaeth fwy sy'n cyd-fynd â'i natur.

  Yn union fel y llew iau yn y stori hon, efallai eich bod wedi cael eich magu mewn amgylchoedd a oedd yn negyddol ac felly wedi cronni llawer o bethau negyddol. credoau amdanoch chi'ch hun. Gall rhianta gwael, athrawon gwael, cyfoedion drwg, y cyfryngau, y llywodraeth a chymdeithas i gyd gael y dylanwadau negyddol hyn arnom ni pan fyddwn yn ifanc.

  Fel oedolyn, mae’n hawdd colli eich hun mewn meddyliau negyddol a dechrau teimlo fel dioddefwr trwy feio’r gorffennol. Ond bydd hynny ond yn eich cadw'n sownd yn y realiti presennol. Er mwyn newid eich realiti a dod o hyd i'ch llwyth, mae angen i chi ddechrau gweithio ar eich hunan fewnol a chanolbwyntio'ch holl egni tuag at ddod yn hunanymwybodol.

  Nid yw'r llew hynaf yn y stori hon yn endid allanol. Mae'n endid mewnol. Mae'n byw y tu mewn i chi. Y llew hynaf yw eich gwir hunan, eich ymwybyddiaeth. Gadewch i'ch ymwybyddiaeth daflu goleuni ar eich holl gredoau cyfyngol a chanfod pwy ydych chi mewn gwirionedd.

  3. Y Teacup

  Bu un addysg dda , dyn hynod lwyddiannus a aeth i ymweld â meistr Zen i ofyn am atebion i'w broblemau. Wrth i'r meistr Zen a'r dyn sgwrsio, byddai'r dyn yn aml yn torri ar draws y meistr Zen i ymyrryd â'i gredoau ei hun, heb ganiatáu i'r meistr Zen orffen llawer o frawddegau.

  Yn olaf, stopiodd meistr Zen siarad a chynnig paned o de i'r dyn. Pan dywalltodd y meistr Zen y te, daliodd ati i dywallt ar ôl i'r cwpan fod yn llawn, gan achosi iddo orlifo.

  “Peidiwch â thywallt,” meddai'r dyn, “Mae'r cwpan yn llawn.”

  Stopiodd y meistr Zen a dweud, “Yn yr un modd, rydych chi'n rhy llawn o'ch barn eich hun. Rydych chi eisiau fy nghymorth, ond nid oes gennych le yn eich cwpan eich hun i dderbyn fy ngeiriau.”

  Moesol y stori:

  Mae'r stori Zen hon yn ein hatgoffacredoau nid chi. Pan fyddwch chi'n dal gafael yn anymwybodol ar eich credoau, rydych chi'n dod yn anhyblyg a chaeedig i ddysgu ac ehangu eich ymwybyddiaeth. Y llwybr i hunan-wiredd yw aros yn ymwybodol o'ch credoau a bod yn agored i ddysgu bob amser.

  4. Eliffant a'r Mochyn

  Roedd eliffant yn cerdded tuag at ei gyr ar ôl cymryd bath mewn afon gyfagos. Ar ei ffordd mae'r eliffant yn gweld mochyn yn cerdded tuag ato. Roedd y mochyn fel arfer yn dod ar ôl dip hamddenol mewn dyfroedd mwdlyd. Roedd wedi'i orchuddio â mwd.

  Wrth nesáu, mae'r mochyn yn gweld yr eliffant yn symud allan o'i ffordd gan adael i'r mochyn basio. Wrth gerdded heibio, mae'r mochyn yn gwneud hwyl am ben yr eliffant gan gyhuddo'r eliffant o fod yn ei ofn.

  Mae hefyd yn dweud hyn wrth foch eraill sy'n sefyll gerllaw ac maen nhw i gyd yn chwerthin am ben yr eliffant. Wrth weled hyn, y mae rhai eliffantod o'r genfaint yn gofyn mewn syndod i'w cyfaill, “A oedd gwir ofn arnat ti rhag y mochyn hwnnw?”

  At yr hwn y mae yr eliffant yn ateb, “Naddo. Gallwn fod wedi gwthio’r mochyn o’r neilltu taswn i eisiau, ond roedd y mochyn yn fwdlyd a byddai’r mwd wedi tasgu arnaf hefyd. Roeddwn i eisiau osgoi hynny, felly fe wnes i gamu o'r neilltu.”

  Moesol y stori:

  Mae'r mochyn wedi'i orchuddio â mwd yn y stori yn drosiad am egni negyddol. Pan fyddwch chi'n rhyngweithio ag egni negyddol, rydych chi'n caniatáu i'ch gofod gael ei ymdreiddio gan yr egni hwnnw hefyd. Y ffordd ddatblygedig yw gollwng gafael ar fân bethau sy'n tynnu sylw acanolbwyntiwch eich holl egni ar bethau pwysig.

  Er bod yn rhaid bod yr eliffant wedi teimlo dicter, nid oedd yn caniatáu i'r dicter ysgogi adwaith emosiynol awtomatig. Yn hytrach, ymatebodd ar ôl archwilio'r sefyllfa'n ofalus a'r ymateb hwnnw oedd gadael i'r mochyn fynd.

  Unwaith y byddwch mewn cyflwr uwch o ddirgryniad (mwy hunanymwybodol), nid yw mân bethau bellach yn tynnu eich sylw. Nid ydych bellach yn ymateb yn awtomatig i bob ysgogiad allanol. Mae gennych ddealltwriaeth ddyfnach o'r hyn sy'n eich gwasanaethu a'r hyn nad yw'n eich gwasanaethu.

  Nid yw gwario eich egni gwerthfawr yn dadlau/ymladd â rhywun sydd â chymhelliant egoistig byth yn mynd i'ch gwasanaethu. Mae’n arwain at frwydr ‘pwy sy’n well’ lle nad oes neb yn ennill. Rydych chi'n rhoi'ch egni i fampir egni sy'n chwennych sylw a drama.

  Yn lle hynny, mae'n well i chi gyfeirio eich holl sylw at bethau o bwys a chael gwared ar bethau llai arwyddocaol.

  4. Mwnci a'r Pysgod

  Gweld hefyd: 98 Dyfyniadau Dwys gan Rumi On Life, Self Love, Ego and More (Gyda Ystyr)

  Roedd y pysgod wrth eu bodd â'r afon. Roedd yn teimlo'n hapus yn nofio o gwmpas yn ei dyfroedd glas clir. Un diwrnod wrth nofio yn nes at lannau'r afon mae'n clywed llais yn dweud, “Hei, bysgod, sut mae'r dŵr?” .

  Mae'r pysgodyn yn codi ei ben uwchben y dŵr ac yn gweld mwnci yn eistedd ar gangen o goeden.

  Atebodd y pysgodyn, “Mae’r dŵr yn braf ac yn gynnes, diolch” .

  Mae’r mwnci’n teimlo’n genfigennus o’r pysgodyn ac eisiau ei roii lawr. Mae’n dweud, “pam na ddowch allan o’r dŵr a dringo’r goeden hon. Mae'r olygfa o'r fan hon yn anhygoel!”

  Y pysgodyn yn teimlo braidd yn drist, yn ateb, “Dydw i ddim yn gwybod sut i ddringo coeden ac ni allaf oroesi heb ddŵr” .

  Wrth glywed hyn mae’r mwnci yn gwneud sbort ar y pysgodyn gan ddweud, “Rydych chi’n hollol ddiwerth os na allwch chi ddringo coeden!”

  Mae’r pysgodyn yn dechrau meddwl am y diwrnod sylw hwn a'r nos ac yn mynd yn ddigalon dros ben, “ydy, mae'r mwnci yn iawn” , fe fyddai'n meddwl, “Ni allaf hyd yn oed ddringo coeden, mae'n rhaid fy mod yn ddiwerth.”

  Mae morfil yn gweld y pysgodyn yn teimlo'n isel ac yn gofyn iddo beth oedd y rheswm. Wedi gwybod y rheswm, mae'r morfil yn chwerthin ac yn dweud, “Os yw'r mwnci'n meddwl eich bod chi'n ddiwerth oherwydd nad yw'n gallu dringo'r goeden, yna mae'r mwnci yn ddiwerth hefyd oherwydd na all nofio na byw dan ddŵr.”

  Wrth glywed hyn sylweddolodd y pysgodyn yn sydyn pa mor ddawnus ydoedd; bod ganddo'r gallu i oroesi o dan ddŵr a nofio'n rhydd na allai'r mwnci byth!

  Mae'r pysgodyn yn teimlo'n ddiolchgar i natur am roi gallu mor anhygoel iddo.

  Moesol y stori:

  Mae'r stori hon yn cymryd o ddyfyniad Einstein, “ Mae pawb yn athrylith. Ond os ydych chi'n barnu pysgodyn yn ôl ei allu i ddringo coeden, bydd yn byw ei fywyd cyfan gan gredu ei fod yn wirion ”.

  Cymerwch olwg ar ein system addysg sy'n barnu pawb ar sail yr un peth.maen prawf. Yn dod allan o system o'r fath, mae'n hawdd i lawer ohonom ddechrau credu ein bod ni mewn gwirionedd yn llai dawnus nag eraill. Ond mae'r realiti ymhell o fod.

  Mae'r pysgodyn yn y stori yn cyrraedd ei hunan. Mae'n sylweddoli beth oedd ei wir bŵer diolch i'w ffrind. Mewn ffordd debyg, yr unig ffordd i wireddu eich gwir botensial yw dod yn hunan ymwybodol. Po fwyaf o ymwybyddiaeth a ddaw i'ch bywyd, y mwyaf y byddwch yn gwireddu eich gwir botensial.

  6. Bywyd ar ôl marwolaeth

  Ymwelodd Ymerawdwr â meistr Zen i ofyn am fywyd ar ôl marwolaeth. “Pan fydd dyn goleuedig farw, beth sy'n digwydd i'w enaid?” Gofynnodd yr ymerawdwr.

  Y cyfan oedd yn rhaid i feistr Zen ei ddweud oedd: “Does gen i ddim syniad.”

  “Sut allech chi ddim gwybod?” Mynnodd yr Ymerawdwr. “Feistr Zen wyt ti!”

  “Ond dydw i ddim yn feistr Zen marw!” Cyhoeddodd.

  Moesol yr hanes:

  Does neb yn gwybod gwir wirionedd bywyd. Mae pob syniad a gyflwynir yn ddamcaniaeth yn unig yn seiliedig ar ddehongliadau goddrychol eich hun. Yn hyn o beth, mae'n bwysig sylweddoli cyfyngiadau'r meddwl dynol wrth i chi barhau yn eich ymchwil am wybodaeth.

  7. Rheoli Dicter

  Daeth dyn ifanc at feistr Zen yn ymbil am help gyda'i broblem dicter. “Mae gen i dymer gyflym, ac mae’n niweidio fy mherthynasau,” meddai’r dyn ifanc.

  “Byddwn i wrth fy modd yn helpu,” meddai’r meistr Zen. “Allwch chi ddangos eich tymer gyflym i mi?”

  “Ddim ar hyn o bryd.Mae'n digwydd yn sydyn," atebodd y dyn ifanc.

  “Felly beth yw'r broblem?” gofynnodd y meistr Zen. “Pe bai’n rhan o’ch gwir natur, byddai’n bresennol drwy’r amser. Nid yw rhywbeth sy’n mynd a dod yn rhan ohonoch chi, ac ni ddylech boeni am y peth.”

  Amneidiodd y dyn mewn deall ac aeth ymlaen ar ei ffordd. Yn fuan wedyn, llwyddodd i ddod yn ymwybodol o'i dymer, a thrwy hynny ei reoli a thrwsio ei berthnasoedd a oedd wedi'u difrodi.

  Moesol y stori:

  Nid chi yw eich emosiynau ond gallant ennill rheolaeth drosto. chi os nad ydych yn myfyrio arnynt. Yr unig ffordd i ddofi adwaith isymwybod yw dod â goleuni ymwybyddiaeth iddo. Unwaith y byddwch chi'n dod yn ymwybodol o gred, gweithred neu emosiwn, nid yw bellach yn rheoli arnoch chi.

  8. Lleuad Gogoneddus

  >

  Roedd hen Zen meistr a oedd yn byw bywyd syml, mewn cwt yn y mynyddoedd. Un noson, torrodd lleidr i mewn i'r cwt tra bod y meistr Zen i ffwrdd. Fodd bynnag, ychydig iawn o feddiannau oedd gan y meistr Zen; felly, ni chafodd y lleidr ddim i'w ddwyn.

  Yr eiliad honno, dychwelodd y meistr Zen adref. Wrth weld y lleidr yn ei dŷ, dywedodd, “Rydych chi wedi cerdded mor bell i gyrraedd yma. Byddai’n gas gennyf pe baech yn dychwelyd adref heb ddim.” Felly, dyma'r meistr Zen yn rhoi ei ddillad i gyd i'r dyn.

  Cafodd y lleidr ei syfrdanu, ond mewn dryswch fe gymerodd y dillad a gadael.

  Ar ôl hynny, eisteddodd y meistr Zen sydd bellach yn noeth

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.