7 Grisialau I Iachau Perthynas Ddrylliedig

Sean Robinson 26-09-2023
Sean Robinson

Mae gan grisialau lu o fanteision ond efallai mai’r amlycaf o’r rhain yw perthnasoedd a chariad.

Nid yn unig y gall rhai crisialau gynyddu eich hyder a’ch gallu i feddwl trwy sefyllfaoedd gyda meddwl digynnwrf, ond gallant hefyd gynorthwyo gyda chyfathrebu a hyrwyddo maddeuant a thosturi. Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r crisialau iawn i chi a'ch sefyllfa.

  A ellir defnyddio crisialau i wella perthynas?

  Nid oes unrhyw grisial a all ddatrys problem yn ei chyfanrwydd, ond gall crisialau fod yn hynod fuddiol wrth gydbwyso'ch emosiynau yn ystod sefyllfaoedd trawmatig megis perthynas yn chwalu.

  Mae cariad wedi'i gysylltu â chakra'r galon felly'r crisialau gorau i'w defnyddio yw'r rhai sy'n atseinio â'r rhan hon o'r corff. Gall chakra calon wedi'i rwystro arwain at emosiynau fel cenfigen, dicter, casineb a theimlad o ddatgysylltu oddi wrth eraill. Felly os ydych chi am wella perthynas sydd wedi torri, gall y crisialau hyn eich helpu chi i weld y sefyllfa gyda meddwl gwrthrychol a chlir.

  Isod mae rhai o'r crisialau gorau i helpu i wella perthynas sydd wedi torri.

  7 grisial i'ch helpu i wella perthynas

  1. Rose Quartz

  Mae'r grisial hwn yn cael ei adnabod fel carreg cariad diamod . Mae ganddo hanes o ddefnydd sy'n dyddio'n ôl i wareiddiadau'r Hen Aifft a Groegaidd lle cafodd le amlwg mewn nifer o fythau a chwedlau felcarreg gyda phwer iachâd mawr ac yn symbol o angerdd, addoliad, a harddwch bythol.

  Gyda'i liw pinc byw, mae'r garreg hon yn cynnig egni iachâd dwfn sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chakra'r galon; annog iachâd emosiynol, cryfhau eich gallu i empathi, a hybu hunan-gariad.

  Defnyddiwch y grisial hwn i ddenu cariad i'ch bywyd, neu i adfer ymddiriedaeth a harmoni i berthynas sy'n bodoli.

  2. Emerald

  2>

  Mae'r grisial hwn yn ffefryn ymhlith iachawyr am agor chakra'r galon a gwella clwyfau emosiynol.

  Yn aml, gall perthnasoedd tymor hir adeiladu bagiau digroeso, rhwystredigaethau a thensiwn emosiynol, yn enwedig os ydych chi'n byw gyda'ch gilydd. Fodd bynnag, fel grisial cariad llwyddiannus, bydd egni iachau dwys emrallt yn eich helpu i wasgaru emosiynau negyddol yn eich perthynas ac yn eich annog i edrych i'r dyfodol gydag ymdeimlad o oleuedigaeth ac optimistiaeth.

  Mae emrallt hefyd yn garreg ardderchog i'w defnyddio os ydych chi'n dioddef o deimladau o angen cynyddol neu os oes gennych chi'r arferiad o ffurfio ymlyniad emosiynol afiach â phobl eraill. Fel carreg twf, bydd emrallt yn eich helpu i ollwng gafael ar sbardunau isymwybod a dod o hyd i ymdeimlad o gydbwysedd ynoch chi'ch hun a fydd yn eich annog i ddenu'r math cywir o gariad at eich gilydd.

  3. Amazonite

  Egni pwerus, gwylltMae amazonite yn arbennig o fuddiol os ydych chi'n teimlo'n ddigalon neu'n dioddef o ddiffyg hyder mewn perthynas.

  Yn ddiddorol, mae crisialau amazonit yn atseinio â chakras y gwddf a'r galon, gan ei gwneud yn garreg berffaith i nid yn unig gwella materion emosiynol ond hefyd cynyddu eich hyder a'ch gallu i gyfathrebu . Pan fydd eich emosiynau’n anghytbwys, byddwch yn aml yn ei chael hi’n anodd gweld sefyllfa’n eglur, ac yn lle hynny byddwch yn teimlo’n rhwystredig a all ein harwain i actio a dweud pethau nad ydym yn eu hystyr.

  Mae Amazonite wedi'i enwi ar ôl Afon Amazon, ac yn union fel y dŵr sy'n llifo dros greigiau a thir garw, bydd y grisial hwn yn eich helpu i 'fynd â'r llif' a chofleidio agwedd hyblyg o ran delio â materion emosiynol yn eich perthnasoedd. Yn cael ei adnabod fel carreg gobaith, bydd amazonite yn eich arwain i oresgyn rhwystrau a heriau sy'n codi yn eich bywyd, gydag ymdeimlad o optimistiaeth a phositifrwydd.

  4. Rhodonit

  2>

  Maen cydbwyso emosiynol ardderchog arall yw rhodonit. Mae'r garreg hon yn arbennig o fuddiol os ydych chi'n dioddef o orbryder neu hwyliau ansad dwys oherwydd bydd ei dirgryniad pwerus sy'n seiliedig ar y galon yn gweithio i dawelu eithafion emosiynol ac yn eich helpu i sicrhau eglurder meddwl.

  Bydd y math hwn o iachâd yn eich annog i weld dwy ochr dadl, ac yn eich annog i ymatebtosturi a deall. Mae Rhodonit hefyd yn grisial ar gyfer meithrin yr hunan fewnol a fydd yn eich helpu i gyflawni'ch potensial llawn, ond nid mewn ffordd hunanol! Yn hytrach, bydd Rhodonite yn canolbwyntio ar ddoniau a sgiliau sy'n hybu anhunanoldeb megis cydweithrediad, dealltwriaeth, a haelioni.

  5. Lapis Lazuli

  Mae’r garreg las-wyrdd hardd hon yn ymhelaethu ar y pwerau meddwl a all gael eu heffeithio’n aml gan ddewisiadau ffordd o fyw fel anweithgarwch, alcohol cymedrol i uchel defnydd, a'r defnydd o feddyginiaethau presgripsiwn. Bydd gwisgo neu gario carreg Lapis Lazuli yn cynyddu eglurder meddwl ac yn dod â mwy o wrthrychedd a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r gwir mewn unrhyw sefyllfa.

  Mae'r grisial hwn hefyd yn gweithio gyda'r chakra gwddf felly mae'n helpu gyda hunan-fynegiant a hunan-ymwybyddiaeth. Bydd y cryfhau hunan hwn yn eich annog i fynegi eich gwir feddyliau heb ofni cael eich gwrthod ac yn eich galluogi i fod yn gyfrifol am sefyllfa felly mae'n arbennig o fuddiol os ydych chi'n dioddef o ddiffyg hyder mewn perthynas. Pan fyddwch chi'n teimlo'n fwy hyderus ynoch chi'ch hun, rydych chi'n agor y drws i dderbyn perthnasoedd mwy cytûn a buddiol.

  6. Peridot

  Gweld hefyd: 12 Ffordd Hawdd o Gysylltiad â'ch Corff

  Mae Peridot yn grisial amddiffynnol iawn sydd wedi cael ei ddefnyddio mewn amrywiol ddiwylliannau drwy gydol hanes i gadw ysbrydion drwg i ffwrdd. Bydd ei egni niwtraleiddio pwerus yn eich dysgu i ollwng gafaelarferion niweidiol a pherthnasoedd gwenwynig a dywedir ei fod yn lleddfu teimladau o genfigen, dicter, a sbeitlyd.

  Unwaith y bydd y dirgryniadau negyddol wedi'u tynnu o'ch bywyd, bydd Peridot yn eich annog i edrych ar eich gorffennol gydag a ymdeimlad o dosturi a dealltwriaeth yn hytrach na dicter ac euogrwydd, a fydd yn caniatáu ichi symud ymlaen â'ch bywyd gydag agwedd fwy cadarnhaol.

  Yn aml mewn perthynas, mae bai yn mynd yn ôl ac ymlaen mewn cylch dieflig. Bydd Peridot yn eich helpu i gymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd a thrwy hynny ymdrin â gwrthdaro mewn ffordd fwy cytbwys. Mae hefyd yn eich galw gyda'r hyder i siarad eich meddwl gydag argyhoeddiad ond gyda charedigrwydd yn ei galon.

  7. Malachite

  2>

  Mae'r grisial hwn yn un o'r cerrig mwyaf pwerus ar gyfer chakra'r galon. Mae'n hysbys ei fod yn amsugno egni negyddol sy'n eich galluogi i ollwng gafael ar batrymau meddwl ac ymddygiadau dinistriol. Mae ganddo hefyd egni cariadus tyner a fydd yn helpu i gydbwyso eithafion emosiynol a hyrwyddo teyrngarwch a thosturi mewn perthynas.

  Mae'r garreg hon yn arbennig o fuddiol i empaths gan y bydd yn helpu i'ch diogelu rhag egni negyddol y rhai o'ch cwmpas ac felly'n eich helpu i sicrhau eglurder meddwl. Mantais ychwanegol y garreg hon yw ei bod yn gweithio i glirio rhwystrau o bob un o'r saith chakras yn y corff, ac felly gall gynorthwyo iachâd ar lefel ysbrydol.

  Sut i ddefnyddio crisialau i wella'ch perthynas?

  Fel y trafodwyd yn gynharach, gall crisialau eich helpu i wella chakra eich calon fel bod syniadau, mewnwelediadau ac atebion yn dod atoch a fydd yn eich helpu i wella'ch perthynas. Dyma ddwy ffordd y gallwch ddefnyddio crisialau at y diben hwn.

  1. Myfyriwch â'r grisial ar gyfer agor chakra eich calon

  Un o'r ffyrdd gorau o ddefnyddio crisialau ar gyfer iachâd emosiynol sy'n gysylltiedig â chwalfa perthynas, yw gosod un yn uniongyrchol ar eich calon a myfyrio . Bydd hyn yn caniatáu i egni iachau'r cerrig gael ei amsugno'n uniongyrchol gan yr ardal lle mae angen eu buddion fwyaf.

  Mae'n hysbys bod myfyrdod yn eich ymlacio'n gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol, gan arafu curiad eich calon a'ch helpu i gael ymdeimlad o dawelwch a thawelwch. Mae'r arfer hwn yn eich galluogi i dderbyn y buddion iachâd y mae crisialau yn eu darparu ac yn eich cynorthwyo i gyflawni mwy o ymdeimlad o ymwybyddiaeth a fydd yn eich helpu i weld atebion a mewnwelediadau nas gwelwyd o'r blaen.

  2. Defnyddiwch gridiau grisial ar gyfer iachâd

  Gall gridiau crisial fod yn fuddiol hefyd, yn enwedig os yw’r berthynas wedi chwalu yn y cartref rydych chi’n ei rannu ag anwyliaid. Fe'i gelwir hefyd yn gridiau ynni, ac mae gridiau grisial wedi'u cynllunio i chwyddo a chyfeirio egni'r crisialau a ddewiswyd gennych trwy ddefnyddio geometreg gysegredig fel Coeden Bywyd. Mae cannoedd o gynlluniau grid acyfuniadau grisial i ddewis ohonynt felly mae'n bwysig eich bod chi'n dewis yr un sy'n teimlo'n iawn i chi a'ch sefyllfa.

  Fodd bynnag, y gosodiad cyffredinol yw y byddech chi'n dewis un grisial ganolog ac yna'n alinio'ch crisialau eraill o'i gwmpas. Unwaith y byddwch wedi culhau eich bwriad ar gyfer defnyddio grid, gallwch ei ysgrifennu ar ddarn o bapur a'i osod o dan grisial ganolog eich grid a fydd yn cynyddu eich dymuniad. Efallai nad yw'n syndod bod cwarts rhosyn yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin fel y garreg ganolog ar gyfer gridiau sydd wedi'u cynllunio i hyrwyddo iachâd emosiynol, gyda chwarts clir a charreg leuad yn grisialau amgylchynol cyffredin. Fodd bynnag, mae'n bwysig dewis y crisialau sy'n teimlo'n iawn i chi.

  Pethau i'w cofio

  Y peth pwysicaf i'w gadw mewn cof wrth weithio gyda chrisialau yw sicrhau eich bod yn eu glanhau'n rheolaidd. Mae'r rhan fwyaf o grisialau'n gweithio trwy amsugno negatif egni o'u hamgylchoedd, a all yn y pen draw gronni a gwneud y crisialau yn llai effeithiol.

  Mae'n hawdd glanhau llawer o grisialau trwy eu socian mewn dŵr glân ond nid yw hyn yn addas ar gyfer pob grisial, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymchwilio i'r ffordd orau o lanhau'r crisialau o'ch dewis. Mae ffyrdd eraill o lanhau crisialau yn cynnwys eu gadael allan dros nos o dan olau'r lleuad, eu gadael yng ngolau'r haul am ychydig oriau, neu eu glanhau gan ddefnyddio arogldarth puro fel saets wen.

  Casgliad

  Cariad yw sylfaen bywyd dynol, ond nid am gariad corfforol yn unig yr ydym yn siarad yma. Mae hunan-gariad yn caniatáu ichi fod y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun, heb amheuaeth nac ofn cael eich gwrthod, a gall eich agor chi i dderbyn cariad gan y rhai o'ch cwmpas. Mae perthnasoedd toredig yn aml yn ganlyniad dicter hirsefydlog a rhwystredigaeth gronedig. Bydd ymarfer tosturi a dysgu ymddiried yn eich greddfau eich hun yn eich helpu i ffurfio perthnasoedd cadarnhaol a chadw'r llinellau cyfathrebu yn agored i hybu cytgord a dealltwriaeth.

  Gweld hefyd: Beth yw Shakti a Sut i Gynyddu Eich Ynni Shakti?

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.