12 Priodweddau Hudol Cloves (Glanhau, Amddiffyn, Denu Digonedd a Mwy)

Sean Robinson 26-07-2023
Sean Robinson

Mae ewin yn stwffwl eiconig yn y gegin ond mae ganddyn nhw hefyd hanes cyfoethog o ddefnydd mewn amddiffyn, lwc, a swynion cariad. Yn wir, roedd y sbeis hwn yn cael ei barchu cymaint yn Rhufain Hynafol nes iddo ddod yn fwy gwerthfawr nag aur! Darllenwch ymlaen i ddysgu am briodweddau hudol ewin, eu buddion ysbrydol a sut y gallwch chi eu defnyddio yn eich pen eich hun. bywyd.

Beth mae ewin yn ei symboleiddio?

Daw’r gair ‘clove’ o’r hen air Ffrangeg clou a’r gair Lladin clavus, sy’n golygu hoelen, sy’n cyfeirio at eu siâp unigryw. Mae'r goeden ewin yn frodorol i Ynysoedd Molucca yn Indonesia lle roedd y blagur blodau sych yn cael eu masnachu'n rheolaidd i Rufain Hynafol a Tsieina. Roedd clofiaid mor uchel eu parch yn y diwylliannau hyn fel mai dim ond y cyfoethog oedd yn gallu eu fforddio. Felly, buan y daethant i gysylltiad â ffyniant.

Gweld hefyd: 42 Dyfyniadau ‘Mae Bywyd Fel A’ Wedi’u Llenwi â Doethineb Rhyfeddol

Maent yn wrywaidd ac yn amddiffynnol eu natur; yn cyd-fynd â'r elfen o dân a'r blaned Iau. Mae hyn yn eu gwneud yn effeithiol iawn mewn unrhyw gyfnod sy'n ymwneud â thwf, arian, materion cyfreithiol, a digonedd. Efallai mai un o’u defnyddiau hudol enwocaf yw peli persawr i’w hamddiffyn rhag salwch, a elwir yn pomanders.

Erbyn y 18fed ganrif, roedd clofiau’n cael eu gwthio’n aml i orennau a’u cynnig yn anrhegion adeg y Nadolig ar gyfer amddiffyniad, neu swyn persawrus lwc dda ar gyfer y flwyddyn newydd. Maent yn dal weithiau'n ddawnus heddiw, yn enwedig gan y rhai sy'n dilyn traddodiadau Pagan.

Buddion ysbrydol a phriodweddau hudol ewin

  1. Chwistrellwch lwch ewin i atal clecs amdanoch

  Teimlo fel eich bod wedi dod yn darged clecs digroeso? Gall ewin atal clecs malaen yn ei draciau! Yn syml, cydiwch mewn llond llaw o ewin a'u malu â phestl a morter wrth i chi ganolbwyntio ar y sibrydion sy'n cael eu lledaenu amdanoch chi. Yna ysgeintiwch y llwch ewin drosoch eich hun. Mae hyn yn fwyaf effeithiol yn union cyn i chi fynd i sefyllfa lle rydych chi'n teimlo y bydd rhywun yn siarad amdanoch chi. Gallwch chi hefyd chwistrellu'r powdr ar siarcol wedi'i oleuo a mygdarthu'ch corff â'r arogldarth.

  Fel arall, gallwch chi gynnau cannwyll goch (ar gyfer egni, cryfder a grym ewyllys) yn serennog ag ewin wrth i chi ddychmygu'r clecs hynny. o'ch cwmpas.

  2. Defnyddiwch Pomander Oren ac Ewin i ddenu digonedd & codwch eich dirgryniad

  Mae pomanders oren ac ewin yn draddodiad sy'n cael ei anrhydeddu gan amser a all eich helpu i ddenu digonedd i'ch bywyd. Bydd arogl dyrchafol oren ac ewin hefyd yn hybu dirgryniadau positif sy'n ei wneud yn addurn perffaith i'w gael yn eich cartref!

  I wneud y pomander, cymerwch oren a dechreuwch wthio cloves i'r croen. Gallwch chi fod mor greadigol ag y dymunwch gyda hyn. Mae llawer o bobl yn dewis creu patrwm sy'n ystyrlon iddyn nhw neu gallwch chi greu eich dyluniad unigryw eich hun. Pan fyddwch wedi gorffen, y maearferol i glymu rhuban coch o amgylch eich addurn a'i hongian. Gallwch hefyd roi'r pomander mewn powlen goch i hybu hapusrwydd a golau o fewn y cartref.

  3. Llosgwch ewin i'w glanhau a phob lwc

  Credir bod ewin cael gwared ar egni negyddol a hyrwyddo eglurder meddwl. Felly, maen nhw'n ddewis ardderchog ar gyfer glanhau'ch cartref ar ôl dadl neu unrhyw sefyllfa negyddol arall.

  Rhowch lwy fwrdd neu ddwy o ewin mewn pot o ddŵr sy'n mudferwi a gadael i'r arogl prennaidd cynnes doddi eich pryderon i ffwrdd!

  Er mwyn denu arian, pob lwc, a pherthnasoedd cadarnhaol, malu llond llaw o ewin a llosgi'r pŵer ar ddisgiau siarcol ynghyd â rhosmari (symbol cyffredinol o gariad). Gellir perfformio'r ddefod hon unwaith yr wythnos i gynyddu ffyniant a chartref hapus.

  4. Defnyddiwch ewin fel amwled i ddenu cariad a ffyniant i'ch bywyd

  Cadwch ewin yn eich waled i ddenu cyfoeth a chwrdd â phobl dda. Gallwch hefyd gnoi ewin wrth wneud unrhyw fath o waith cyllid. Fel arall, gallwch chi wisgo ewin fel amulet i ddenu cariad newydd neu i dawelu'r emosiynau sy'n gysylltiedig â phrofedigaeth.

  Os ydych chi'n teimlo ychydig yn fwy creadigol, ceisiwch wneud jar sillafu i ddenu cariad trwy gyfuno ewin, sinamon, halen Himalayan pinc, petalau rhosyn, rhosmari, a grisial cwarts rhosyn mewn jar fach. Er mwyn sicrhau haenu gwastad, dylech ddechrau gyda'r lleiafgrawn a gorffen gyda'r rhai mawr (fel petalau rhosyn) ar y brig. Defnyddiwch gannwyll i selio'r jar ar gau gyda chwyr pinc neu wyn. Pan fyddwch wedi gorffen, gwisgwch yr amulet o amgylch eich gwddf i annog cariad i'ch bywyd.

  Wrth ichi ddod ar draws pobl, bydd y jar yn agored i egni negyddol felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ei lanhau pan fyddwch chi'n cyrraedd adref. Gallwch wneud hyn trwy ei storio ger grisial cwarts Smokey neu lamp Himalayan. Oni bai hynny, gallwch ei adael allan o dan olau'r lleuad dros nos.

  5. Olew ewin gwasgaredig er eglurder meddwl

  Mae ewin yn cynnwys mwyn o'r enw manganîs, sy'n hanfodol ar gyfer cynnal gweithrediad yr ymennydd. Os ydych chi'n cael trafferth canolbwyntio neu os yw'ch meddwl yn teimlo'n rhwystredig, ychwanegwch ychydig ddiferion o olew ewin at eich tryledwr. Bydd arogl bendigedig y sbeis hwn yn rhoi hwb i'ch hyder ac yn eich helpu i ganolbwyntio ar dasg.

  Dewis arall symlach yw ychwanegu ychydig ddiferion o olew ewin at botel chwistrellu wedi'i llenwi â dŵr. Yna gallwch chi chwistrellu hwn o'ch cwmpas pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo'r angen.

  6. Crogwch ewin dros griben eich babi i'w amddiffyn

  Yn Ynysoedd Moluca, plannwyd coeden ewin ar gyfer pob plentyn a enir. Credwyd bod y goeden yn gysylltiedig â'r plentyn felly pe bai'n tyfu'n iach ac yn gryf, byddai'r plentyn yn ffynnu. Pe bai'r goeden yn dechrau gwywo, byddai'r plentyn yn mynd yn sâl. O ystyried yr hanes hwn, efallai nad yw'n syndod bod ewina ddefnyddir yn aml i amddiffyn babanod newydd-anedig rhag salwch ac anafiadau.

  Yn lle plannu coeden, gallwch chi glymu ewin at ei gilydd a'u hongian dros griben eich babi. Gwnewch yn siŵr bod yr ewin allan o gyrraedd!

  7. Gwella eich galluoedd seicig & ymwybyddiaeth ysbrydol gan ddefnyddio ewin

  Mae te ewin yn ardderchog ar gyfer tawelu nerfau a'ch helpu i gyflawni'r eglurder meddwl sydd ei angen ar gyfer myfyrdod effeithiol. Cyn gwneud unrhyw waith dewiniaeth, yfwch de cynnes wedi'i wneud o deim, sinamon, milddail (gwreiddyn milddail), petalau rhosyn, ac ewin, i wella'ch ymwybyddiaeth ysbrydol. Bydd y cyflwr meddwl hwn yn eich helpu i ganolbwyntio ar eich bwriadau ac felly'n cynyddu pŵer ac effeithlonrwydd unrhyw waith hudol.

  8. Gwisgwch ewin i'w hamddiffyn

  I greu eich jar amddiffyn eich hun i'ch cysgodi rhag egni negyddol, cyfunwch halen môr, 5 ewin, 1 ddeilen llawryf, gwydr tywod gwyn a gwyrdd (os ydych cael mynediad iddo), a rhai cregyn môr mewn jar selio. Gallwch naill ai wneud hwn ar ffurf fach i'w wisgo fel amulet o amgylch eich gwddf neu fel swyn mwy i'w osod yn eich cartref neu weithle. Bydd hyn yn eich diogelu rhag niwed ac yn rhwymo'r rhai sy'n dewis siarad yn wael amdanoch.

  Gallwch hefyd roi clofiau ar edau goch a'u gwisgo fel mwclis i lanhau eich aura, cynorthwyo gyda sefyllfaoedd ariannol, a chwalu negyddiaeth.

  10. Rhowch ewin o dan eich gobennydd idenu cwsg adferol dwfn

  Mae ewin yn gymhorthion gwych ar gyfer tyndra, rhwystredigaeth a gofidiau lleddfol. Maent hefyd wedi'u profi i gydbwyso lefelau siwgr yn y gwaed a all effeithio'n uniongyrchol ar hwyliau. Os ydych chi'n cael trafferth cael noson dda o orffwys, efallai y byddwch chi dan ormod o straen. Felly, ceisiwch roi ychydig o ewin mewn sachet neu god, ochr yn ochr â chwpl o ddail mintys a phetalau rhosod, a'u rhoi o dan eich gobennydd i'ch helpu i gysgu'n dawel. Os nad oes gennych chi fintys ffres a rhosyn wrth law, gallwch chi ddefnyddio mintys sych ac eneinio'r bag ag olew rhosyn.

  11. Glanhewch eich naws gyda bath ewin

  Teimlo braidd yn llethu a straen? Yna mae'n bryd glanhau'ch naws gyda bath ewin! Ychwanegwch 3-5 ewin at eich dŵr bath a mwydwch am gyhyd ag sydd ei angen arnoch. Fel arall, gallwch chi fragu te llysieuol cryf gydag ewin trwy eu mudferwi mewn dŵr berw am 10 munud. Bydd yr ewin yn ail-gydbwyso'ch naws ac yn eich helpu i deimlo'n gliriach ac yn ysgafnach mewn bywyd bob dydd.

  12. Defnyddio ewin i wella cyfeillgarwch mewn cynulliad cymdeithasol

  Cynllunio ar gyfer parti neu deulu i ddod at ei gilydd? Peidiwch ag anghofio rhoi ewin allan mewn powlen i annog cyfeillgarwch ac egni cadarnhaol.

  Pryd yw'r amser gorau i weithio gyda ewin?

  Gweld hefyd: 14 Gwers Ddwys O Gerddi Saint Kabir

  Mae ewin yn perthyn yn agos i'r blaned Iau. Felly, mae'n gwneud synnwyr y byddant yn fwyaf effeithiol mewn gweithiau hudol pan gânt eu perfformioyn ystod y dyddiau a'r amseroedd sy'n gysylltiedig â'r blaned hon. Mae cysylltiad agos rhwng dydd Iau ac Iau, yn ogystal â'r elfen o dân a Thor, Duw Thunder.

  Planed o bositifrwydd a ffyniant yw Iau, felly perfformiwch swynion ar gyfer pob lwc, helaethrwydd a thwf ysbrydol ar y diwrnod cyfatebol. Gallwch chi wella pŵer eich swynion trwy weithio hefyd yn yr oriau a reolir gan Iau, a fydd yn amrywio yn dibynnu ar ble yn y byd rydych chi'n byw. Yn ffodus, mae yna nifer o gyfrifianellau planedol ar-lein y gallwch chi eu defnyddio!

  Casgliad

  Mae arogl ewin yn ein hatgoffa o dân boncyff yn llosgi ar fore Nadolig wrth i ni gael ein hamgylchynu gan anwyliaid, hwyl a chwerthin. Mae ganddo'r gallu i godi ein hwyliau a'n helpu ni i feddwl yn glir mewn unrhyw sefyllfa. Mae'n sbeis amlbwrpas sy'n haeddu lle yng nghartref pob person i hyrwyddo digonedd, cariad a llawenydd.

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.