5 Smudgu Gweddiau er Amddiffyniad a Glanhad

Sean Robinson 29-09-2023
Sean Robinson

Ydych chi wedi cael eich plagio gan amheuon yn ddiweddar? A yw'n ymddangos bod cwmwl o negyddiaeth yn eich dilyn ble bynnag yr ewch? Yna mae'n bryd ystyried perfformio gweddi smwdio. Mae smudging, y broses o losgi perlysiau at ddibenion glanhau a defodol, wedi cael ei ddefnyddio ers miloedd o flynyddoedd ar draws diwylliannau niferus. Gall cyddwyso eich bwriad yn weddi gyfoethogi'r arfer ond beth ydych chi'n ei ddweud? Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy.

  Beth yw gweddi smwdio?

  Bwriad y broses o smwdio yw glanhau, puro a chael gwared ar egni negyddol. Credir bod y mwg yn gweithredu fel purifier ac wrth iddo godi, mae'n mynd â'ch dymuniadau i fyny i'r bydysawd ac at y Duwiau. Y perlysieuyn mwyaf cyffredin a ddefnyddir yw saets wen sy'n berlysieuyn cysegredig ar draws llawer o ddiwylliannau oherwydd ei briodweddau puro dwys, fodd bynnag gellir defnyddio perlysiau eraill hefyd.

  Mae eich bwriad, mantra neu weddi, yn set o eiriau sy’n cael eu llefaru yn ystod y seremoni smyglo sydd wedi’u cynllunio i ganolbwyntio’ch meddwl ar yr hyn rydych chi am i’r seremoni smyglo ei gyflawni, felly dylai eich geiriau fod yn gadarnhaol bob amser. cadarnhaol.

  5 gweddi smwdio fer i amddiffyn

  Dyma 5 gweddi smwdio fer y gallwch eu defnyddio yn eich seremonïau smwdio er mwyn amddiffyn:

  1. Gweddi dros amddiffyn eich cartref

  Mae smwdio yn ffordd wych o lanhau eich cartref os yw'r aer yn teimlo'n drwm neu os oesymdeimlad o anesmwythder. Mae gweddïau mwg yn arbennig o fuddiol os ydych chi newydd symud i dŷ newydd neu os ydych chi wedi cael profedigaeth yn ddiweddar, gan y bydd y mwg yn gweithio i gael gwared ar unrhyw egni negyddol parhaus.

  Wrth greu gweddi smwdio ar gyfer y cartref, bydd angen i chi feddwl am yr hyn yr hoffech ei gyflawni – gorau po fwyaf penodol y gallwch chi! Ydych chi eisiau bod yn fwy cynhyrchiol yn eich cartref? Ydych chi am glirio egni negyddol ar ôl dadl? Mae’n bwysig cofio bod pob sefyllfa yn unigryw felly po fwyaf y gallwch chi bersonoli’r weddi, y mwyaf wedi’i deilwra fydd eich bwriad. Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am ychydig o ysbrydoliaeth dyma un neu ddau o fantras y gallwch eu mabwysiadu:

  “Mwg, aer, tân a phridd, glanhewch a bendithiwch y cartref a’r aelwyd hon.<8

  Gyrrwch ymaith niwed ac ofn, dim ond egni positif all ddod yma.”

  “Yr wyf wedi agor y gofod hwn i gariad ac anwyldeb; bydded i'r holl egni positif o'm cwmpas fod o fudd i'm gofod. Boed iddo ddod gyda magwraeth, tosturi, maddeuant, a gwirionedd.”

  2. Gweddi dros amddiffyn eich teulu

  >

  Gweddi dros amddiffyn eich teulu. teulu yn arbennig o fuddiol os ydych yn rhoi eich emosiynau yn eich geiriau. Oes gennych chi ofnau sut bydd eich plant yn tyfu? Yn poeni am yr amser hwnnw codasoch eich llais a nawr eich bod yn difaru?

  Gellir addasu gweddïau smwdio i nodibron unrhyw fwriad, o iachau rhwygiadau rhwng partneriaid i anffrwythlondeb a segurdod. Dyma weddi frodorol efallai yr hoffech chi ei defnyddio neu ei haddasu ar gyfer eich teulu eich hun:

  “Crëwr, Dirgelwch Mawr

  Ffynhonnell pob gwybodaeth a chysur,

  Glanhewch y gofod hwn rhag pob negyddiaeth.

  Agorwch ein llwybrau i heddwch a dealltwriaeth.

  Mae cariad a goleuni yn llenwi pob un ohonom a'n gofod cysegredig.

  Ein gwaith yma fydd hardd ac ystyrlon.

  Dileu pob egni a olygai niwed i ni.

  Ein diolchgarwch tragywyddol.”

  (Gardd Olwynion y Feddyginiaeth, E. Barrie Kavasch)

  Am rywbeth symlach, ystyriwch weddi fyrrach fel hon:

  “Planhigyn cysegredig, diolchaf ichi am y puredigaeth a’r iachâd a ddarparwch. Glanhewch ac amddiffynnwch y teulu hwn rhag egni negyddol er mwyn inni fyw mewn heddwch a harmoni.”

  3. Gweddi am amddiffyn eich hun (neu eich egni)

  <2.

  Mae yna weddïau di-ri y gallwch eu defnyddio i amddiffyn eich egni eich hun. Mae'n well meddwl am un peth rydych chi am gael gwared arno, fel negyddiaeth neu arfer gwael, yna gwnewch un cadarnhad cadarnhaol i gadarnhau eich bwriad. Nid yw eich geiriau eu hunain o reidrwydd yn gweithio ar eu pen eu hunain, yn hytrach maent yn cael eu pweru gan eich meddyliau a'ch teimladau.

  Dyma ddyfyniad o weddi smyglo Brodorol Americanaidd arbennig o bwerus y gellir ei defnyddio i gael gwared ar negyddiaeth a rhoi hwbeich hunan-barch:

  “Gadewch imi gerdded mewn harddwch a gwneud i'm llygaid weld

  y machlud coch a phorffor.

  Gwna fy nwylo parcha'r pethau

  a wnaethost a'm clustiau yn llym i glywed dy lais.

  Gweld hefyd: 12 Perlysiau ar gyfer Hunan-gariad (i Hyrwyddo Heddwch Mewnol, Cydbwysedd Emosiynol, Dewrder, a Hunan-barch)

  Gwna fi yn ddoeth er mwyn i mi ddeall y pethau

  a ddysgaist i'm pobl.

  Gadewch imi ddysgu'r gwersi a

  guddiasoch ym mhob deilen a chraig.

  Ceisiaf nerth, nid i fod yn fwy na'm brawd,

  Ond i ymladd fy ngelyn pennaf – fi fy hun.

  Gwna fi bob amser yn barod i ddod atat

  â dwylo glân a llygaid syth.”

  (Cyfieithwyd gan Lakota Sioux Chief Yellow Lark yn 1887)

  Wrth gwrs, bydd y weddi hon ychydig yn drwm i rai, ond y peth pwysig yw defnyddio geiriau sy'n golygu rhywbeth i chi. Byddwch mor onest ag y gallwch fod a bydd y bydysawd yn gwrando.

  Efallai y bydd gweddi fyrrach yn edrych fel hyn:

  “Cynorthwya fi i deimlo'n dda yn fy nghalon, a byw meddyliau cadarnhaol. Helpwch i roi dewrder i mi i oresgyn teimladau o ofn, a chanolbwyntio ar y teimladau da.”

  4. Gweddi dros lanhau eich amgylchoedd

  Gall smyglo gweddïau ar gyfer glanhau eich amgylchfyd fod yn fyr neu'n fanwl. Mae gweddïau odli yn aml yn haws i'w cofio ac mae llawer o iachawyr ysbrydol yn awgrymu y gall y broses o odli hefyd godi mwy o egni. Efallai y byddwch chi'n teimlo'r angen i lanhau'ch amgylchfyd cyn perfformio defod, myfyrdod,neu hyd yn oed cyn i chi ddechrau ar dasg newydd, i sicrhau bod pob negyddoldeb wedi'i ddileu. Dyma enghraifft:

  “Negioldeb y gofod cysegredig hwn,

  Yr wyf yn eich diarddel trwy ddefnyddio goleuni fy ngras sanctaidd.

  Chi paid â dal unrhyw hawl na gallu yma

  Dw i'n wynebu ac yn dy sefyll heb ofn.”

  Byddai hyd yn oed rhywbeth symlach yn gweithio, fel “ Rwy’n glanhau fy lle cysegredig wrth baratoi ar gyfer seremoni a gweddi ” (neu beth bynnag yr ydych yn paratoi ar ei gyfer).

  5. Gweddi dros ddenu egni positif

  Mae pob un o'r gweddïau smwdio uchod wedi'u cynllunio i gael gwared arnoch chi a'ch gofod o negyddiaeth ac felly dod â phositifrwydd i'ch bywyd. Fodd bynnag, weithiau efallai y byddwch am fod yn fwy penodol yn y math o ynni y byddwch yn dod ag ef i'ch cartref, neu efallai eich bod yn chwilio am gadarnhad dyrchafol a fydd yn codi eich calon.

  Gall y mathau hyn o weddi smwdio fod yn arbennig o gryf os caniateir eu dweud pan fyddwch yn deffro yn y bore am y tro cyntaf, gan y byddant yn eich rhoi mewn meddylfryd cadarnhaol yn barod ar gyfer y diwrnod i ddod. Dyma ychydig o enghreifftiau byr:

  “Rwy’n brydferth, yn gryf, ac yn gallu cyflawni unrhyw beth rwy’n meddwl amdano.”

  “Diolch chi am y diwrnod hyfryd hwn. Byddaf yn ei lenwi â harddwch, chwerthin, a llawenydd”

  Mae'r meddwl yn rhyfeddol o bwerus. Mae ymchwil yn dangos y gall datgan mantras neu weddïau cadarnhaol yn rheolaidd wella eich meddylfryd a chynyddu teimladau ohunanwerth.

  Gweld hefyd: 9 Ffordd I Fod Yn Ysbrydol Heb Grefydd

  Ymhellach, pan fyddwch chi'n teimlo'n gryfach ac yn fwy cadarnhaol, rydych chi'n llawer mwy tebygol o fod yn agored i brofiadau newydd a denu positifrwydd i'ch bywyd.

  Sut i smwtsio ar gyfer amddiffyniad/glanhau?

  Dyma 3 phwynt pwysig i'w cofio wrth i chi smwtsio eich gofod.

  1. Daliwch fwriad â ffocws

  Wrth berfformio yn ddefod smudging, dylech gynnal eich bwriad ffocws drwy gydol y broses gyfan. Efallai y byddai'n ddefnyddiol meddwl ymlaen llaw i dawelu'ch meddwl, neu gymryd ychydig o anadliadau dwfn i ganolbwyntio'ch hun. Ni ddylech fyth berfformio seremoni smwdio os ydych yn ddig neu'n ofidus oherwydd gall hyn wrthbwyso'r cydbwysedd a dweud y gwir. gwneud eich sefyllfa yn waeth!

  2. Defnyddiwch bob un o'r pedair elfen wrth smwdio

  Cyn i chi ddechrau unrhyw ddefod smwdio, dylech agor ychydig o ffenestri i adael i'r mwg ddianc (gan gario'ch egni negyddol gydag ef). Yna goleuwch eich ffon smwtsh neu berlysiau dros bowlen. Gallwch hefyd lanhau a hwfro'r ardal, neu gymryd bath os yw am lanhau'ch hun. Mae seremonïau smwdio traddodiadol yn defnyddio pob un o bedair elfen y ddaear, y credir eu bod yn cynyddu pŵer y ddefod. Yn ffodus, mae hyn yn weddol syml i'w wneud:

  Tân: y goleuwr neu'r gannwyll rydych chi'n ei defnyddio i gynnau'r perlysiau

  Daear: y smwdio ffon

  Aer: y mwg sy'n cael ei greu pan fydd y ffon smwdio wedi'i chynnau. Gallwch chihefyd yn defnyddio pluen i wyntyllu'r mwg.

  Dŵr: mae llawer o bobl yn dewis defnyddio cragen abalone fel y bowlen, sy'n cynrychioli'r elfen hon.

  3. Dywedwch weddi wrth lanhau

  Pan fydd y ffon smwtsh wedi'i chynnau, cerddwch o amgylch y man y dymunwch ei lanhau, i sicrhau bod yr egni puro yn cyrraedd pob cornel. Peidiwch ag anghofio dweud eich gweddi ar y pwynt hwn. Unwaith y bydd y smwdio wedi'i chwblhau, mae'n syniad da eistedd ac anadlu'r egni positif rydych chi wedi'i greu.

  Beth i'w smwdio ag ef i'w hamddiffyn?

  Yn draddodiadol, gwyn saets yw'r llysieuyn o ddewis ar gyfer defodau smwdio gan ei fod yn enwog am ei nodweddion glanhau a phuro. Fodd bynnag, mae yna ychydig o opsiynau eraill y gallwch eu hystyried:

  Cedar: Yn cael ei ddefnyddio'n draddodiadol ar gyfer defodau amddiffyn a sylfaenu, mae'r perlysieuyn hwn yn llosgi'n araf iawn sy'n ei wneud yn ddewis ardderchog ar gyfer smwdio.

  Pren Palo Santo: Efallai mai dyma'r ail ddewis smwdio mwyaf poblogaidd, ar ôl saets wen, a chyfeirir ato'n aml fel 'pren sanctaidd'. Mae ymchwil yn dangos bod gan Palo Santo briodweddau antiseptig a gwrthfacterol, sy'n helpu i lanhau ystafell yn gorfforol ac yn ysbrydol.

  Lafant: Mae'r llysieuyn hwn yn enwog am ei briodweddau tawelu a'i arogl deniadol. Defnyddiwch y perlysieuyn hwn i ddod â llonyddwch a thawelwch i'ch gofod.

  Beth yw'r amser gorau i smwtsio?

  Gallwch berfformio defod smwdio ar gyfer amddiffyniad ar unrhyw adeg o'r dydd,yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigryw. Er enghraifft, gallwch chi smwtsio ar ôl i chi gael ymwelwyr â'ch cartref, neu unrhyw bryd rydych chi'n teimlo dan straen. Gall cyfnodau rhwng seremonïau smwdio amrywio hefyd, o wythnosol i bob ychydig fisoedd – chi biau’r dewis!

  Fodd bynnag, mae llawer o seremonïau smwdio yn cyd-fynd â chyfnodau'r lleuad gan y credir bod hyn yn gwella'r effeithiau. Er enghraifft, credir bod smwdio ar y lleuad newydd yn helpu gyda dechreuadau newydd neu brosiectau newydd. Mae'r lleuad sy'n gwanhau yn wych ar gyfer dileu arferion drwg neu negyddol.

  Crynhoi

  Mae smwdio yn arfer sydd wedi'i wneud ers canrifoedd, ac am reswm da! P'un a ydych am wella eich teimladau o hunanwerth neu wella rhwyg yn eich teulu, gall smwdio gweddïau helpu i ganolbwyntio eich bwriad a dod ag ymdeimlad o dawelwch a phositifrwydd i'ch bywyd.

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.