Symbolaeth Ysbrydol Cylch (+ 23 Symbol Cylchol Ysbrydol)

Sean Robinson 14-07-2023
Sean Robinson

Mae cylchoedd mor gyffredin fel bod y rhan fwyaf ohonom yn methu â sylweddoli pa mor arbennig ydyn nhw mewn gwirionedd. Maent yn ein hamgylchynu, o'n cwpanau coffi a lensys camera, i'r haul, y lleuad, a'r sêr. Mewn gwirionedd, mae cylchoedd yn gyffredinol; felly, y mae athronwyr a meistri ysbrydol dirifedi wedi nodi eu gwychder syml.

Beth sy'n gwneud cylchoedd mor ystyrlon? Y ffaith eu bod, ynddynt eu hunain, yn symbol o'r Bydysawd a'r holl fodolaeth.

  Beth mae cylch yn ei symboleiddio?

  Dyma’r gwahanol syniadau ysbrydol y mae cylch yn eu symboleiddio:

  1. Cylch yn symbol o natur gylchol y bydysawd

  I ddeall arwyddocâd ysbrydol cylchoedd, mae’n helpu i feddwl yn gyntaf am enedigaeth a marwolaeth fel cylch. Yn wir, mae pob peth byw ar y Ddaear (a hyd yn oed y sêr a’r planedau) yn mynd trwy’r hyn rydyn ni’n ei alw’n “gylchred bywyd”. Mewn dull cylchol, cawn ein geni, heneiddio a marw; mae'n gyffredinol.

  Yna gallwn edrych yn ddyfnach fyth ar yr atomau sy'n cynnwys pob mater yn y bydysawd; mae gronynnau'n troi o amgylch niwclews atom yn gylchol. Gwelwn hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein cysawd yr haul a'n galaeth. Mae planedau'n troi o amgylch sêr mewn mudiant cylchol, ac yn ogystal, mae galaethau'n chwyrlïo mewn ffordd gylchol.

  2. Cylch yn symbol o egni potensial neu greadigol

  Yn dilyn o'r pwynt hwnnw, gallwn edrych ar a lefel microsgopig a chydnabod ein bod yn llythrennol wedi'n creuMae bywyd yn symbol o greu, rhyng-gysylltedd, cydbwysedd ac undod. Mae llawer yn honni bod myfyrio ar flodyn bywyd yn hybu iachâd a heddwch mewnol.

  14. Ffrwythau Bywyd

  Ffrwyth o fewn Blodau Bywyd

  Symbol geometreg sanctaidd arall, Ffrwyth y Bywyd wedi ei gynnwys mewn gwirionedd o fewn Blodau'r Bywyd. Meddyliwch yn ôl i gylchoedd gorgyffwrdd y Blodau; mae Ffrwythau Bywyd yn cynnwys 13 o gylchoedd y Blodau, wedi’u trefnu mewn siâp tebyg i seren. Fodd bynnag, nid oes yr un o gylchoedd Ffrwythau Bywyd yn gorgyffwrdd â'i gilydd; dim ond cyffwrdd ag ymylon y cylchoedd maen nhw.

  Ffrwythau Bywyd

  Mae Ffrwythau Bywyd, y dywedir ei fod yn lasbrint o strwythur moleciwlaidd yn y byd ffisegol, hefyd yn sail i'n symbol cylchol nesaf: Ciwb Metatron.

  15 Ciwb Metatron

  Ffrwythau Bywyd & Ciwb Metatron

  Gan ddechrau gyda Ffrwythau Bywyd, os tynnwch linell syth o ganol un cylch yn ymestyn i ganol pob un o'r 12 cylch arall, gan ailadrodd y cam hwnnw gyda phob cylch yn y Ffrwythau, bydd gennych creu Metatron's Cube. Mae'r siâp hwn yn dynodi Archangel Metatron, y dywedir ei fod yn gwylio dros drai a thrai'r Bydysawd cyfan.

  Gweld hefyd: 59 Dyfyniadau gan Dr Joe Dispenza Ar Sut I Drawsnewid Eich Bywyd

  Mae Ciwb y Metatron hefyd yn symbol pwerus o'r greadigaeth. Mae'r cylchoedd yn Ffrwythau Bywyd yn dynodi egni dwyfol benywaidd ac mae'r llinellau syth yn cynrychioli egni gwrywaidd. Pan ddaw'r egni hwn at ei gilydd, maen nhw'n cynrychioli'r greadigaeth.

  Gweld hefyd: 7 Defod Er Gollwng O'r Gorffennol

  Mae'rMae Ciwb Metatron yn cynnwys pob un o’r 5 solid platonig y dywedir eu bod yn flociau adeiladu’r bydysawd. Mae'r rhain yn cynnwys y Tetrahedron, yr Octahedron, yr Icosahedron, yr Hecsahedron, a'r Dodecahedron.

  5 Solidau platonig o fewn Ciwb Metatron

  16. Hexafoil

  A elwir hefyd yn symbol tebyg i flodyn yw'r 'Olwyn Daisy', hecsafoil a grëwyd gan saith cylch sy'n gorgyffwrdd. Trwy gydol hanes mae'r hecsafoil wedi cael ei ddefnyddio ar draws diwylliannau amrywiol fel symbol solar pwerus ac fel symbol o amddiffyniad. O'i ehangu fel bod 19 hecsafoil sy'n cyd-gloi fe gewch batrwm y 'Blodau Bywyd' sef y symbol y byddwn yn ei drafod nesaf.

  17. Coeden y Bywyd

  Trwy AdneuoPhotos

  Mae Coeden y Bywyd yn symbol geometreg sanctaidd arall sy'n tarddu mewn gwirionedd o'r Blodau Bywyd a ddiffinnir uchod. Yn wahanol i Flodau'r Bywyd, fodd bynnag, nid yw Coeden y Bywyd yn cynnwys cylchoedd sy'n gorgyffwrdd, ond cylchoedd ar wahân sy'n gysylltiedig â'i gilydd â llinellau. Mae pob un o'r deg cylch Coed y Bywyd yn arwydd o symbol ysbrydol; mewn Iddewiaeth, gelwir y rhain y Deg Sephiroth.

  18. Cylch Hecate

  Cylch Hecate, a elwir hefyd Stropholos Hecate, neu'r Hecate Wheel , yn tarddu o'r dduwies driphlyg Groegaidd Hecate, a helpodd Demeter i adennill Persephone o'r Isfyd. Mewn gwirionedd mae Cylch Hecate yn cynnwys labyrinth ynddo. Fel y cyfryw, y Cylchyn gynrychiolaeth - unwaith eto - o enedigaeth, bywyd, a marwolaeth.

  19. Shree Chakra (neu Shree Yantra)

  Trwy DepositPhotos

  The Sree, Sri, neu Shri Chakra, math o geometreg gysegredig sy'n cynnwys trionglau cyd-gloi y tu mewn iddo (fe wnaethoch chi ddyfalu hynny ) cylch, yn symbol o egni Cyffredinol. Mae ymarferwyr wedi defnyddio'r symbol hwn mewn dulliau digon tebyg i fandalas: gall rhywun fyfyrio ar y Sree Chakra i gael mewnwelediad dyfnach, ymwybyddiaeth, ac ehangu ysbrydol.

  Mae gan y Sri Chakra gyfanswm o naw triongl gyda phedwar yn wynebu i fyny hynny cynrychioli'r gwrywaidd dwyfol a phump yn wynebu i lawr sy'n cynrychioli'r dwyfol fenywaidd. Canol y Shree Yantra a grëwyd trwy uno'r trionglau hyn yw ffynhonnell yr holl greadigaeth. Dywedir y gall canolbwyntio ar y pwynt hwn yn ystod myfyrdod eich helpu i ennill mewnwelediad ysbrydol pwerus .

  20. Cosmogram Kongo

  Y Mae cosmogram Kongo yn symbol cosmig hynafol sy'n esbonio natur realiti yn seiliedig ar symudiad yr haul. Rhennir y cosmogram cylchol hwn yn 4 segment, pob un yn cynrychioli cyfnod o fywyd/bodolaeth. Mae’r rhain yn cynnwys – genedigaeth, aeddfedrwydd, henaint/marwolaeth, ac aileni. Mae'r cosmogram hefyd yn darlunio'r cysylltiad sy'n bodoli rhwng y byd ysbryd a materol a sut y gall rhywun gael mynediad at ddoethineb hynafiadol trwy gysylltu â'r byd ysbrydol.

  21. Olwyn Meddygaeth Affricanaidd America

  Yn debyg i gosmogram Kongo mae symbol crwn arall – Olwyn Meddygaeth Affricanaidd America. Fe'i gelwir hefyd yn - Cylch Cysegredig, ac mae'r symbol crwn hwn wedi'i rannu'n bedwar cwadrant, pob un yn cynrychioli cyfnod bywyd/bodolaeth. Mae’r rhain yn cynnwys y pedwar cyfeiriad (Dwyrain, Gorllewin, Gogledd, De), y pedair elfen (Tân, Daear, Aer, Dŵr), y pedwar tymor (Gwanwyn, Haf, Cwymp, Gaeaf), pedair elfen lles (corfforol, meddyliol , ysbrydol, emosiynol), pedwar cyfnod bywyd (genedigaeth, ieuenctid, oedolyn, marwolaeth) a phedair gwaith y dydd (Bore, Hanner Dydd, Nos, Nos).

  22. Satkona neu Seren Dafydd

  Symbol Hindŵaidd sanctaidd yw'r Satkona (sy'n golygu chwe chornel yn Sansgrit) sy'n darlunio dau driongl hafalochrog croestorri, un yn wynebu i fyny ac un yn wynebu i lawr. Mae'r triongl sy'n wynebu i fyny yn cynrychioli'r gwrywaidd dwyfol (deunydd) tra bod y triongl sy'n wynebu i lawr yn cynrychioli'r dwyfol fenywaidd (ysbryd). Eu croestoriad yw sail yr holl greadigaeth. Er ei fod yn edrych fel symbol trionglog, mae'r Satkona, mewn gwirionedd, yn symbol crwn gan ei fod yn deillio o Ffrwythau Bywyd fel y dangosir yn y ddelwedd uchod.

  23. Labyrinth

  Yn wahanol i ddrysfa syml, dim ond mewn un ffordd y gellir datrys labyrinth. Pan fyddwch chi'n meddwl am ddrysfeydd, efallai y byddwch chi'n darlunio llawer o bennau marw a llwybrau troellog; nid yw'r un peth yn wir o fewn labyrinth. Mae'rdim ond un ffordd droellog sydd yn y labyrinth, sy'n troelli ac yn troi ond yn y pen draw yn eich arwain at allanfa heb unrhyw bennau marw. Mae hwn yn cynnwys symbolaeth bwerus ar gyfer taith ysbrydol yr enaid. Mae'r drysfeydd hynafol hyn yn cael eu llunio'n draddodiadol gyda llinellau troellog o fewn cylch.

  Crynhoi

  Nawr eich bod yn gwybod pa mor bwerus y gall y cylch fod yn ysbrydol, heriwch eich hun i chwilio am gylchoedd ble bynnag yr ydych yn myned, yn enwedig mewn natur. Wrth i chi sylwi ar rywbeth mor syml, ond mor odidog, gadewch iddo eich atgoffa o undod: gallwn ni ein gweld ein hunain fel pobl ar wahân, ac eto, rydyn ni'n un â phob peth.

  o gylch. Meddyliwch am yr wy y daethom ohono, a'r embryo a symbolodd gyntaf creadigaeth ein bywyd; mae'r ddau yn gylchol. Yn yr ystyr hwn, rydym yn cael ein gwneud allan o gylch.

  3. Cylch yn symbol o hunan-wiredd

  Ar y llaw arall, gallwn weld symbolaeth gylchol yn yr anghorfforol. Er enghraifft, mae unrhyw un sydd wedi profi deffroad ysbrydol neu wedi cychwyn ar daith twf personol yn sylweddoli yn y pen draw nad yw'r daith hon yn digwydd mewn ffordd unionlin. Rydyn ni'n dysgu'r un wers droeon, gan brofi lefelau dyfnach o wirionedd a dad-ddysgu gyda phob ailddysgu. Yn y modd hwn, nid yw hunan-wireddiad yn edrych fel llinell, ond fel cylch, neu droellog.

  4. Mae cylch yn symbol o undod, cydraddoldeb & cysylltiad

  Mae pob pwynt ar gylchedd y cylch yn hafaledd o ganol y cylch . Hefyd, waeth beth fo maint cylch, mae cymhareb ei gylchedd i'w ddiamedr bob amser yn 3.14 (a elwir hefyd yn Pi). Dyna pam y gallwch chi ddod o hyd i gylchedd unrhyw gylch yn hawdd, dim ond trwy wybod ei ddiamedr. Dyna pam mae cylch yn symbol o undod a chydraddoldeb.

  Os ewch ymlaen yn ddigon pell ar hyd y daith ddeffroad ysbrydol hon, byddwch yn dechrau cael cipolwg ar undod; mae hyn yn golygu y byddwch chi'n dod i ddeall nad ydych chi ar wahân i Dduw, oddi wrth gariad, nac oddi wrth unrhyw berson, lle, neu beth arall yn hynbydysawd, byw neu fel arall.

  Byddwch yn deall eich bod chi i gyd; ti yw Duw, a chariad wyt. Fel y cyfryw, y mae pob peth yn rhan o honoch; pan fyddwch chi'n niweidio rhywbeth, rydych chi'n niweidio'ch hun, a phan fyddwch chi'n caru rhywbeth, rydych chi'n caru'ch hun.

  Dyma’r diffiniad o gyfanrwydd, hefyd: mae’n golygu eich bod yn gyfan ac yn gyflawn, oherwydd mai chi yw’r bydysawd cyfan (a chariad Duw/Ffynhonnell) o ran ffurf.

  5 Mae cylch yn symbol o natur anfeidrol bodolaeth

  Gan nad oes dechrau na diwedd i'r cylch, gallem ddweud bod y cylch yn cynrychioli anfarwoldeb ein heneidiau hefyd. Yn wir, trawsnewidiadau yn unig yw genedigaeth a marwolaeth; nid ydynt yn derfynol nac yn “gyfanswm” yn eu hanfod. Symudwn trwy gylchoedd bywyd genedigaeth a marwolaeth, ond nid diweddglo mo marwolaeth. Fel y cylch, ni all ein bodolaeth byth ddod i ben.

  6. Mae'r cylch yn cynrychioli grym symlrwydd

  Mae'r cylch mor syml ond eto mae'n cynnwys llu o ystyron a dehongliadau cymhleth . Cylch yw'r enghraifft orau o'r ffaith mai symlrwydd yw'r soffistigedigrwydd eithaf.

  7. Mae cylch yn cynrychioli cyfanrwydd a chyflawnrwydd

  Nid oes gan gylch ddechrau na diweddglo. Hefyd nid oes ganddo unrhyw gorneli nac ochrau. Felly mae cylch yn uned gyflawn ar ei ben ei hun. Ni ellir ychwanegu dim pellach i wneud y cylch yn gyflawn. Dyma pam mae cylchoedd yn symbolau o gyfanrwydd, cyflawnrwydd, perffeithrwydd, cyfanrwydd acymesuredd/cydbwysedd dwyfol.

  23 o symbolau cylchol ysbrydol

  Mae bodau dynol wedi cydnabod, ers yr hen amser, arwyddocâd ysbrydol y cylch; dyma, fel y dywedodd llawer o athronwyr, y siâp mwyaf perffaith. Unwaith eto, nid oes iddo gorneli, dim dechrau na diwedd.

  Fe sylwch ar y cylch yn ymddangos, felly, mewn traddodiadau ysbrydol dirifedi; isod ychydig o enghreifftiau.

  1. Yin a Yang

  >Mae'r rhan fwyaf o bobl yn adnabod y symbol yin-yang pan fyddant yn ei weld; mae'r symbol hwn, sy'n symbol Taoist yn draddodiadol, yn cynrychioli cydblethu grymoedd cyferbyniol. Mae'r symbol crwn hwn yn asio du a gwyn, ac yn cynnwys yr un faint yn union o bob un o'r lliwiau gwrthgyferbyniol, sy'n enghreifftio cydfodolaeth undod a deuoliaeth.

  2. Enso

  <13

  Symbol Japaneaidd traddodiadol, mae'r Enso yn ei hanfod yn gylch agored; mewn gwirionedd, mae Enso, yn Japaneaidd, mewn gwirionedd yn golygu “cylch”. Yn gysylltiedig â Bwdhaeth Zen, defnyddir Enso yn aml i ddisgrifio mandalas a gofodau crwn. Mae'r symbol caligraffi Japaneaidd sanctaidd hwn yn dynodi goleuedigaeth, sydd, yn ei hanfod, yn dychwelyd i ymwybyddiaeth Ffynhonnell, a bron yr un peth â marwolaeth y corff corfforol.

  3. Chakras

  Symbol chakra calon

  Os ydych chi wedi astudio ysbrydolrwydd, mae'n debyg eich bod eisoes yn gwybod bod y corff dynol yn cynnwys saith chakras - sef olwynion nyddu, neu gylchoedd, egni . Etoffordd arall y mae y cylch yn ymddangos mewn traddodiad ysbrydol. Mae pob un o'r saith chakras yn cyd-fynd â rhan o'r corff a rhan o'n lles meddyliol, emosiynol ac ysbrydol. Fel y cyfryw, mae'r cylchoedd troelli hyn o egni yn hanfodol i gyrraedd ein potensial uchaf yn y bywyd hwn ar y Ddaear.

  4. Mandalas

  Cylch mandala

  Yn debyg i'r symbol Japaneaidd Enso, Mandala yn Mae Sansgrit yn cyfieithu'n llythrennol i "cylch". Mae'r dyluniadau cywrain hyn mewn gwirionedd ag arwyddocâd tebyg i'r Enso Japaneaidd; maent yn symbol o'r Bydysawd, undod, a'r llwybr ysbrydol unigol. Mewn gwirionedd, gwyddys bod y weithred o greu neu ganolbwyntio ar fandala yn canolbwyntio ar eich egni ac yn hybu ymwybyddiaeth ofalgar a heddwch.

  5. Fu Lu Shou

  Mae Fu, Lu, a Shou yn tarddu o fytholeg Tsieineaidd; maent yn dduwiau a elwir y “tair seren”, ac maent yn cynrychioli hapusrwydd/bendithion, statws/ffyniant, a hirhoedledd. Gallwn weld symbolaeth y cylch eto yn y cymeriadau traddodiadol ar gyfer Fu Lu Shou; fe'u gwelir weithiau'n gelfyddydol gyda chymeriadau crwn, sy'n enghreifftio unwaith eto'r adnabyddiaeth ddynol gyffredinol o natur ysbrydol y cylch.

  6. Chakra Dharma

  Dharmachkra, a elwir fel arall yn “olwyn dharma”, yn symbol sy'n edrych fel olwyn cerbyd; mae ei adain yn symbol o wyth piler Bwdhaeth neu'r “wythplygllwybr”. Yn ganolog i fannau addoli Bwdhaidd, gall y chakra Dharma hyd yn oed gynnwys symbol yin-yang yn ei ganol o bryd i'w gilydd, gan ymhelaethu ar arwyddocâd y cylch yn ddeublyg!

  7. Ouroboros

  Yn draddodiadol symbol hynafol Eifftaidd a Groegaidd, mae'r Ouroboros yn darlunio neidr yn bwyta ei chynffon ei hun mewn cylch perffaith. Yn union fel cymaint o symbolau crwn eraill, mae'r darlun hwn yn dangos i ni ystyr anfarwoldeb; mae'r neidr yn cael ei geni ohono'i hun yn union fel y mae'n ei difa ei hun. Mae'n golygu bod bodolaeth yn drawsnewidiad tragwyddol rhwng byw a marw.

  8. Vesica Piscis

  Vesica Piscis – Lens Fertigol

  Y Vesica Piscis yw un o'r symbolau geometreg sanctaidd cyntaf. Vesica Piscis yw'r patrwm tebyg i lens sy'n cael ei ffurfio gan groestoriad dau gylch o radiws cyfartal. Mae'r croestoriad yn digwydd yn y fath fodd fel bod cylchedd (ffin) pob cylch yn mynd trwy ganol y llall.

  Yn gyffredinol, mae'r Vesica Piscis yn symbol o undeb deuoliaethau sy'n sail i bob bodolaeth fel y undeb gwryw/benyw, ysbrydol/deunydd, nef/daear, yin/yang, ac ati.

  Hefyd, pan fydd y cylchoedd croestorri yn gorwedd ochr yn ochr i'w gilydd maent yn ffurfio siâp lens fertigol (fel y dangosir yn y ddelwedd uchod) y dywedir ei bod yn cynrychioli'r Groth Cosmig a ffurfir trwy uno bydoedd ysbrydol a materol.

  Hyd yn oed o safbwynt gwyddonol, mae'nMae'n ddiddorol nodi bod siâp y Vesica Piscis yn hynod debyg i ffurf y rhaniad embryonig cyntaf sy'n digwydd ar ôl ffrwythloni (fel y dangosir yn y ddelwedd isod). Dim ond y cam cyntaf yn y broses o ffurfio bod dynol cyflawn yw'r rhaniad hwn.

  Mytosis a Vesica Piscis

  Felly mae'r Vesica Piscis yn symbol cryf o'r greadigaeth.

  Pan fydd y cylchoedd yn gorwedd ar ben ei gilydd (fel y dangosir yn y ddelwedd isod), dywedir bod y lens llorweddol yn cynrychioli'r llygad cosmig neu'r Trydydd Llygad.

  Vesica Piscis Llorweddol - Llygad Cosmig

  Mae'r Vesica Piscis hefyd yn cynnwys llawer o symbolau geometreg sanctaidd pwysig ynddo gan gynnwys y Triongl Hafochrog, Rhombus, Hecsagon, Seren Chwe Phwynt, Triquetra, Hadau Bywyd, Lotus Bywyd , Torus, a Blodyn y Bywyd, i enwi ond ychydig.

  9. Triquetra (Cwlwm y Drindod)

  >Y Triquetra (sy'n golygu 3 cornel) yw a Symbol Llychlynnaidd sy'n edrych fel triongl wedi'i wneud o arcau rhyngochrog. Nid oes llawer yn ymwybodol o hyn ond mae'r Triquetra mewn gwirionedd yn symbol crwn gan ei fod wedi'i ddeillio trwy ychwanegu cylch ychwanegol at y Vesica Piscis.

  Mae'r Triquetra yn cynrychioli'r greadigaeth, cydgysylltiad bywyd, a chylchredau bywyd naturiol. Mae hefyd yn cynrychioli’r Drindod a’r holl agweddau pwysig ar fywyd sy’n ymddangos mewn setiau o dri sy’n cynnwys – Meddwl, Corff, ac Ysbryd, Creu, Cadw a Dinistrio,ac yn y blaen. Mae'r dot canolog yn y Triquetra yn cynrychioli undod pob peth.

  10. Hadau Bywyd

  Had bywyd

  Symbol crwn cysegredig arall yw Had y Bywyd sydd wedi deillio o'r Vesica Piscis. Mae Had y Bywyd yn cael ei ffurfio pan fyddwch chi'n ychwanegu 5 cylch ychwanegol at y Vesica Piscis (neu 4 cylch ychwanegol i'r Triquetra) fel y dangosir yn y ddelwedd isod.

  Had creadigaeth bywyd o'r Vesica Piscis

  Y Mae Hadau Bywyd yn symbol pwerus a hynafol y credir ei fod yn cynnwys y glasbrint ar gyfer y bydysawd.

  Mae ganddo chwe chylch croestorri ynghyd ag un cylch yn y canol a chylch allanol sy'n crynhoi pob cylch arall. Mae hyn yn ei gwneud yn gyfanswm o saith cylch oddi mewn, wedi'u hamgáu gan un cylch. Dywedir bod y saith cylch yn cynrychioli saith diwrnod y creu Beiblaidd. Hefyd, mae pob cylch yn rhyng-gysylltiedig, yn symbol o ryng-gysylltiad pob peth ac undod y bydysawd.

  Credir hefyd fod Had y Bywyd yn cynrychioli un ffynhonnell o greadigaeth y daeth pob peth yn y bydysawd ohoni. 2>

  Had y Bywyd yw’r patrwm sylfaenol sy’n arwain at batrwm Blodau’r Bywyd a phatrymau eraill fel Ffrwythau Bywyd, Ciwb Metatron, a’r Solidau Platonig (sy’n cael eu hystyried yn flociau adeiladu’r bydysawd ).

  11. Lotus o Fywyd

  Lotus bywyd

  Pan fyddwch yn arosod dau Batrwm Had Bywyd acylchdroi un patrwm gan 30 gradd, byddwch yn cael y Lotus hardd Patrwm Bywyd. Mae'r patrwm hwn yn cynrychioli purdeb, cryfder, cydbwysedd, undod, a goleuedigaeth ysbrydol.

  12. Torus

  Symbol Torus

  Mae'r Torus yn symbol crwn pwerus arall a all fod yn deillio o'r symbol Hadau Bywyd. Pan fyddwch chi'n pentyrru wyth Hadau Bywyd ar ben ei gilydd ac yn cylchdroi bob un ychydig bach, maen nhw'n dod at ei gilydd i greu maes ynni Torus, fel y dangosir yn y fideo isod:

  Mae'r Torus yn bwerus ac amlbwrpas symbol sy'n cwmpasu amrywiol gysyniadau megis cyfanrwydd, cydgysylltiad, cylch bywyd, ac anfeidredd. Mae'n cynrychioli'r cydbwysedd cywrain a'r llif cylchol o egni sy'n bodoli rhwng y byd ysbrydol (a gynrychiolir gan y fortecs) a'r byd materol.

  Y torus hefyd yw siâp sylfaenol pob maes magnetig. Credir bod y maes electromagnetig a allyrrir gan y galon, a'r maes aura o amgylch y corff dynol yn edrych yn debyg i'r torws. Awgrymir hyd yn oed y gallai'r Ddaear fod wedi'i lleoli yng nghanol maes electromagnetig toroidal.

  13. Blodyn Bywyd

  Symbol Blodau Bywyd

  Pan fyddwch yn ychwanegu 12 cylch ychwanegol at Had y Bywyd, fe gewch batrwm Blodau'r Bywyd.

  Mae'r symbol hwn yn dyddio'n ôl i'r cyfnod cynhanesyddol, pan dynnodd bodau dynol cynnar y patrwm ar wenithfaen gydag ocr. Tebyg i Had y Bywyd, Blodeuyn

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.