3 Ffordd o Ddefnyddio Rose Quartz i Denu Cariad

Sean Robinson 19-08-2023
Sean Robinson

Edrych i ddenu “Yr Un”? Mae yna lawer o grisialau y gallwch chi eu defnyddio i amlygu cariad yn eich bywyd, ond un o'r rhai amlycaf yn eu plith yw - Rose Quartz. Mewn gwirionedd, gelwir Rose Quartz yn “garreg gariad”, gan ei fod yn llawn priodweddau hudol a all wella chakra eich calon a'ch helpu i ddenu'r person perffaith i'ch bywyd.

Yn yr erthygl hon, gadewch i ni edrych ar 3 ffordd y gallwch chi ddefnyddio'r grisial pinc hardd hwn i ddod o hyd i'ch cymar enaid perffaith.

  A all Rose Quartz eich helpu i ddenu cariad?

  Ie, yn sicr fe all! Dyma sut.

  1. Mae cwarts rhosyn yn cynorthwyo meddwl & iachâd emosiynol

  Mae Rose quartz yn wych i unrhyw un sy'n cario clwyf cariad (ac mae gan bron bob un ohonom un, iawn?). Os yw brad rhamantus yn y gorffennol wedi eich gwneud yn ddrwgdybus o berthnasoedd newydd, er enghraifft, gall rose quartz fod yn ffrind yn eich taith iacháu.

  Ni fydd yn dileu torcalon a thrawma – beth ydyw Bydd yn gwneud yw meddalu'r ymylon caled, rhwygo hynny, gan eich helpu i fod yn agored i hunan-gariad a hunan-dosturi. Yn eich tro, wrth i chi ganiatáu eich hun yn raddol i ollwng hunan-gariad yn ôl i'ch calon, mae'n debygol y byddwch chi'n teimlo'n fwy agored i estyn allan at eraill, neu i ganiatáu perthynas dyner, ofalgar heibio i'ch amddiffynfeydd cychwynnol.

  2 . Mae cwarts rhosyn yn gwella chakra eich calon

  Mae'r lliw pinc yn gysylltiedig â chariad, felly does dim angen dweud mai'r grisial pinc hwn yw'r rhif un ar gyfer gwella'ch calonchakra. Dyma'r chakra sy'n eistedd y tu mewn i'ch brest ac yn rheoli materion fel hunan-gariad ac empathi.

  Gall chakra calon wedi'i rwystro arwain at osgoi, diffyg ymddiriedaeth, a diffyg empathi, tra gall chakra calon gorweithgar achosi i un gael ei glymu neu'n dibynnu ar berthnasoedd. Mae'n amlwg y gall unrhyw un o'r cyflyrau chakra calon hyn - wedi'u rhwystro neu'n orweithgar - atal cariad rhag dod i mewn i'ch bywyd!

  Felly, mae iachau chakra eich calon yn hanfodol os ydych chi am ddenu perthynas iach, gytbwys. Gall cwarts rhosyn helpu yn y daith hon. Yn yr achos hwn, gwisgo cwarts rhosyn bob dydd, yn agos at eich calon, yw'r dull gorau. Ystyriwch brynu crogdlws cwarts rhosyn hardd!

  3. Mae Rose quartz yn eich helpu i gysylltu ag egni benywaidd

  Mae bod mewn perthynas ramantus iach yn gofyn am gydbwysedd o egni gwrywaidd a benywaidd, ar y ddwy ochr, ni waeth pa ryw sy'n eich denu, neu ba ryw rydych chi'n uniaethu ag ef.

  I ymhelaethu, os yw perthynas yn cael ei rheoli gan egni gwrywaidd yn bennaf, ni fydd y naill bartner na’r llall yn fodlon gwrando neu gadw lle i deimladau’r partner arall. Bydd diffyg addfwynder ac anwyldeb. Gall agor i egni benywaidd eich helpu i ddenu perthynas iach, un a fydd yn eich cefnogi yn feddyliol ac yn emosiynol – a gall cwarts rhosyn helpu yma hefyd!

  Myfyrio wrth ddal neu wisgo cwarts rhosyn bob dydd, neu mor amlag y gallwch, a dychmygwch ofod eich calon yn meddalu ac yn agor.

  3 Defod Chwarts Rhosyn i Ddenu Cariad

  Mae'r canlynol yn 3 Rose Quartz defodau cariad.

  1. Dŵr lleuad misol a defod gosod bwriad

  Yn ystod pob lleuad lawn, gallwch chi grefftio dŵr lleuad nerthol bendithiol gartref; y cyfan sydd ei angen arnoch yw jar wydr glir, cwarts rhosyn, a beiro a phapur! Bydd y ddefod fisol hon yn eich helpu i osod eich golygon ar ba fath o bartner rydych chi am ei ddenu. Dyma'r camau i wneud hyn yn y ffordd iawn.

  Cam 1: Dechreuwch drwy osod eich bwriadau gyda beiro a phapur. Fe allech chi geisio ysgrifennu rhinweddau'r partner rydych chi am ei ddenu, er enghraifft.

  Cam 2: Yna, llenwch eich jar â dŵr, a rhowch y cwarts rhosyn y tu mewn. Yn ogystal, gallech hefyd geisio ychwanegu ychydig o grisialau gwahanol yn dibynnu ar eich bwriadau; gweler yr adrannau canlynol am grisialau sy'n naws dda gyda chwarts rhosyn!

  Cam 3: Nesaf, daliwch y jar â’ch dwy law ac ailadroddwch eich bwriadau yn uchel, wrth i chi ddychmygu’r dŵr sy’n amsugno eich bwriadau.

  Cam 4 : Y cyfan sydd ar ôl yw rhoi caead ar eich jar, a'i osod y tu allan ar noson y lleuad lawn. Ceisiwch ei osod yng ngolau'r lleuad yn uniongyrchol. Bydd hyn yn gwefru eich dŵr bwriad-bendigedig â phŵer y lleuad lawn, yn ogystal â dirgryniadau y crisialau y tu mewn iddo.

  O blaidy cylch lleuad nesaf, darllenwch eich bwriadau bob dydd wrth i chi yfed owns o ddŵr eich lleuad.

  2. Defod bath cwarts rhosyn wythnosol

  I drwytho'ch corff â phŵer cariadus cwarts rhosyn, ceisiwch gymryd bath cwarts rhosyn! Mae gwneud y ddefod hon yn wythnosol yn ddechrau da, ond mae croeso i chi addasu'r amlder fel y gwelwch yn dda.

  Bydd angen eich cwarts rhosyn ac unrhyw grisialau eraill yr hoffech eu defnyddio, yn ogystal â rhai Epsom halen neu halen môr. Ar gyfer awyrgylch ychwanegol, mae croeso i chi gynnau canhwyllau neu arogldarth, a/neu chwarae cerddoriaeth ysgafn.

  Rhedwch eich bath ar dymheredd cyfforddus, yna ychwanegwch gwpanaid o halen, gan droi dŵr y bath gyda'ch troed. Rhowch eich crisialau yn y bath; bydd hyn yn trwytho dŵr y bath â dirgryniadau'r crisialau. Yna, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw mynd i mewn ac ymlacio! Mae hon yn ffordd wych o weithio gyda chwarts rhosyn ac ymlacio'ch system nerfol ar yr un pryd. Gallwch hefyd drwytho'r dŵr bath gyda pherlysiau cariad fel Patchouli, Rosemary, Basil, Lafant a/neu Bay Leaves i gael buddion ychwanegol.

  3. Defod bore chwarts rhosyn dyddiol

  Os hoffech chi roi cynnig ar ddefod egnïol, ddyddiol gyda'ch cwarts rhosyn, rhowch gynnig ar y myfyrdod bore hunan-gariad byr hwn.

  Bob dydd pan fyddwch chi'n deffro, cydiwch yn eich cwarts rhosyn, a dewch o hyd i le i eistedd yn gyfforddus. Caewch eich llygaid a chymerwch ychydig o anadliadau dwfn. Yna, gan ddal y grisial, ailadroddwch y cadarnhad hwn yn dawel neu'n uchel: Ydw illenwi â chariad i mi fy hun.

  Caniatáu i chi'ch hun deimlo cynhesrwydd cariad yn eich calon tra byddwch yn ailadrodd eich cadarnhad. Gallwch barhau â'r myfyrdod hwn am bump, deg, neu hyd yn oed ugain munud - neu cyhyd ag y gwelwch yn dda. Pan fyddwch chi wedi gorffen, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diolch i chi'ch hun am ofalu amdanoch chi'ch hun fel hyn!

  Crisialau eraill i wella pŵer Rose Quartz

  1. Mae cwarts clir ar gyfer ymhelaethu

  Mae cwarts clir yn gweithio'n dda gydag unrhyw grisial sy'n bodoli am un rheswm syml: mae'n gweithredu fel mwyhadur i naws grisialau eraill, ac mae'n helpu i glirio dirgryniadau negyddol o grisialau eraill! Mae croeso i chi gynnwys cwarts clir gydag unrhyw ddefod cwarts rhosyn i roi hwb ychwanegol i'r ddefod.

  Gweld hefyd: Stopiwch Feddyliau Obsesiynol Gyda'r 3 Thechneg Profedig hyn

  2. Citrine er hyder

  Os ydych chi’n cael trafferth rhoi eich hun allan yn rhamantus, mae’n debygol y byddwch chi’n cael trafferth denu partner, ond dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Gall Citrine helpu. Mae ei liw euraidd yn helpu i roi hwb i'r chakra plexus solar, sef y ganolfan hyder, ac mae hyder yn allweddol wrth ddenu perthynas iach.

  3. Aventurine gwyrdd ar gyfer lwc ac iachâd chakra calon

  Rydym i gyd wedi clywed y straeon hynny gan gyplau sydd wedi bod yn briod ers degawdau - maen nhw'n mynd ychydig fel hyn: “ Dywedodd rhywbeth wrthyf am gael coffi mewn siop wahanol y diwrnod hwnnw. Doeddwn i ddim yn ei wybod bryd hynny, ond daeth y person y gwnes i sgwrs ag ef yn y llinell goffi yn wraig i mi dair blyneddnes ymlaen. ” Weithiau, mae cyfarfod â'r “ rhywun ” yn golygu bod yn y lle iawn ar yr amser iawn.

  Gweld hefyd: 18 ‘Fel Uchod, Felly Isod’, Symbolau Sy’n Egluro’r Syniad Hwn yn Berffaith

  Gall aventurine gwyrdd peth da roi ychydig o lwc! Yn ogystal, mae lliw gwyrdd y grisial hwn hefyd yn darparu iachâd chakra'r galon.

  Mae pob peth sy'n cael ei ystyried, yn chwilio am gariad yn gofyn am waith mewnol dwfn. Mae'n cymryd cydnabod eich bod yn haeddu partner a fydd yn eich trin yn iawn! Weithiau gall y broses hon ofyn am hyfforddiant, myfyrdod, ymarfer ysbrydol, ac efallai therapi hyd yn oed - ond, gall crisialau fod yn offeryn perffaith ar hyd y ffordd. Ychwanegwch unrhyw un o'r meini cysegredig hyn at eich ymarfer ysbrydol, ac efallai y byddwch chi'n cael eich hun gyda'r un rydych chi wedi bod yn chwilio amdano!

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.