Ystyr Ysbrydol Cregyn Cowrie (+ 7 Ffordd i'w Defnyddio Ar Gyfer Gwarchod a Pob Lwc)

Sean Robinson 22-10-2023
Sean Robinson

Credir mai cragen y cowrie yw un o arian cyfred hynaf y byd. Yn Affrica Hynafol, cawsant eu masnachu am nwyddau yn union fel y mae'r ddoler heddiw, ac mae eu defnydd yn lledaenu'n gyflym i wareiddiadau eraill. Fodd bynnag, mae gan y cregyn môr bach hyn ystyr llawer dyfnach. Darllenwch ymlaen i ddysgu am arwyddocâd ysbrydol y cregyn hyn a sut y gallwch eu defnyddio yn eich bywyd eich hun.

  Ystyr ysbrydol cregyn Cowrie

  7>

  Yn ôl chwedlau Affricanaidd, mae cregyn cowrie yn cynrychioli grym amddiffynnol y Dduwies Eigion Yemaya. Fe'u lluniwyd yn emwaith gan fenywod ledled Gorllewin Affrica fel symbol o ffrwythlondeb, menyw, a genedigaethau llwyddiannus.

  Roedd brenhinoedd o ddiwylliannau Affricanaidd ac Americanaidd hefyd yn gwisgo rhesi o'r cregyn hyn i ddynodi cyfoeth, ffyniant ac amddiffyniad. Yn ôl y ddihareb hynafol Hausa: “ Bydd gan bwy bynnag sy’n amyneddgar â chragen cowrie filoedd ohonyn nhw un diwrnod .”

  Gweld hefyd: 14 Gwers Ddwys O Gerddi Saint Kabir

  Mae’r canlynol yn 7 peth y mae cregyn Cowrie yn eu symboleiddio o safbwynt ysbrydol.

  1. Cyfoeth cefnforol & pŵer

  Os cewch eich denu at gragen gowrie, dywedir eich bod yn cario cryfder y cefnfor o'ch mewn. Mae hyn yn deillio o chwedl hynafol Yemaya (Duwies yr Eigion). Mae Yemaya, sy’n cael ei hadnabod yn hyfryd fel y ‘ Mommy of Water ’, yn cael ei gweld fel Duwies bwerus sy’n gallu cysylltu a dylanwadu ar bob bod dynol ar y ddaear, yn ogystal ag eraill.duwiau. Pan oedd pobl yn ei phlesio, gwnaeth hi i'r cefnfor olchi cregyn cowrie i'r traeth.

  Roedd galw mawr am y cregyn hyn oherwydd eu bod yn cael eu gweld fel arwydd o gydnabyddiaeth gan y Dduwies. Roedd canmoliaeth Yemaya mor werthfawr fel y dechreuwyd masnachu cregyn cowrie fel arian ar draws y Cyfandir.

  2. Benyweidd-dra & ffrwythlondeb

  Mae cregyn Cowrie yn cael eu parchu gan nifer o lwythau Affrica fel symbol pwerus o ffrwythlondeb. Dywedir bod y hollt yn y gragen yn cynrychioli fwlfa menyw a chyfeiriwyd ato’n aml fel ‘ Rhoddwr neu Elixir bywyd ’. Pan gânt eu gwisgo o amgylch y cluniau, dywedir bod cregyn cowrie yn helpu ffrwythlondeb.

  3. Amddiffyn

  Dywedir bod pobl sydd wedi'u haddurno â chregyn cowrie cysegredig yn cael eu bendithio a'u hamddiffyn gan y Dduwies Eigion Yemaya. Roedd yn hysbys bod rhyfelwyr yn gludo cregyn cowrie ar eu gwisgoedd i'w hamddiffyn mewn brwydr. Roeddent hefyd yn cael eu hychwanegu'n gyffredin at fasgedi ac eitemau eraill y cartref i sicrhau cynhaeaf llwyddiannus a digonedd o fewn y cartref.

  Oherwydd eu defnydd eang fel swyn amddiffynnol, mae haneswyr yn amau ​​bod cregyn cowrie wedi'u smyglo i America i wrthsefyll y fasnach gaethweision.

  4. Digonedd & ffortiwn da

  Fel anrheg gan y Dduwies, mae cregyn cowrie wedi bod yn symbol o ffyniant, cyfoeth materol, a ffortiwn da ers tro byd. Mewn diwylliannau Affricanaidd ac Americanaidd, roedd pobl â mwy o gregyn cowrie ynystyriwyd eu bod o statws cymdeithasol uwch a chawsant eu trin ag anrhydedd.

  Os bydd rhywun yn rhoi cragen cowrie i chi, maent yn cynnig ffyniant i chi ac yn rhoi cyfle i chi wella eich hun.

  5. Pŵer Hudol & pob lwc

  Mae cregyn Cowrie yn symbol o rym tynged ledled Affrica ac America. Dywedir eu bod yn gallu trosglwyddo grym hudolus a lwc dda i bwy bynnag yr anelir hwy atynt.

  6. Cariad

  Yn Rhufain Hynafol, gwelwyd cregyn cowrie fel symbolau o Venus, y Dduwies o Gariad. Felly, roeddent yn aml yn cael eu rhoi i briodferch ar ddiwrnod eu priodas i hyrwyddo ffrwythlondeb a phriodas hapus. Hyd yn oed heddiw, mae rhai menywod Affricanaidd yn dal i wisgo mwclis cowrie gyda'r hollt yn wynebu tuag allan, i ddangos eu parodrwydd ar gyfer perthynas.

  Wrth weithio gyda swynion cariad, gwasgwch gragen cowrie i mewn i'ch cannwyll gyda'r hollt yn pwyntio allan i gynyddu grym y swyn.

  7. Creu & amlygiad

  Credir bod cregyn Cowrie yn ffurf uniongyrchol o gyfathrebu rhyngom ni a Duwies yr Eigion Yemaya. Mae hyn yn eu gwneud yn gymhorthion gwych ar gyfer gwaith sillafu a gosod bwriad, yn enwedig pan ddaw i brosiectau creadigol neu fentrau newydd.

  Yn ddiweddarach yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar ddefod amlygiad syml gan ddefnyddio cregyn cowrie.

  Mathau o gregyn cowrie & eu harwyddocâd ysbrydol

  Daw cregyn Cowrie mewn amrywiaeth unigryw olliwiau, i gyd â'u symbolaeth unigryw eu hunain. Dyma'r prif rai:

  White Cowrie

  Dyma'r cregyn cowrie mwyaf poblogaidd. Fe'u defnyddir yn aml at ddibenion astrolegol neu ddewiniaeth gan y credir bod ganddynt bwerau dwyfol.

  Tiger Cowrie

  Fel mae'r enw'n awgrymu, mae gan gregyn cowrie tiger patrwm tebyg i deigr amlwg ar eu harwyneb. Fe'u defnyddir i wrthyrru egni negyddol ac i gadw'r llygad drwg i ffwrdd.

  Yellow Cowrie

  Mae gan y cregyn hyn gysylltiad cryf â ffyniant a chyfoeth.

  Defnydd hanesyddol & arwyddocâd cregyn Cowrie

  Yn ogystal â diwylliannau Affrica, mae cregyn cowrie wedi cael eu defnyddio gan wareiddiadau a chrefyddau amrywiol ledled y byd. Isod mae rhai o'u defnyddiau hanesyddol a symbolaeth mwy cyffredin:

  India

  Roedd cregyn Cowrie yn cael eu defnyddio'n aml gan astrolegwyr yn Ne India i ragweld y dyfodol. Byddent yn cyflawni hyn trwy rwbio cregyn cowrie gyda'i gilydd tra'n adrodd siant ddefodol. Yna gwahanwyd nifer benodol o gregyn a defnyddiwyd y cregyn oedd yn weddill i ragweld dyfodol person.

  Mae cregyn Cowrie hefyd yn uchel eu parch mewn Hindŵaeth. Ym mytholeg Hindŵaidd, dywedwyd bod cregyn cowrie yn gysegredig i'r Dduwies Lakshmi a'r Arglwydd Shiva. Trwy ddal cregyn cowrie yn ystod gweddi, mae Hindŵiaid yn credu eu bod yn derbyn bendithion gan y ddau dduw hyn i'w hennillcyfoeth, llwyddiant, ac enwogrwydd mewn bywyd.

  China

  Yn Tsieina Hynafol, defnyddiwyd cregyn cowrie fel math poblogaidd o arian cyfred. Yn gymaint felly, roedd y galw yn drech na'r argaeledd a dechreuodd pobl wneud cregyn cowrie ffug allan o esgyrn a deunyddiau tebyg eraill. Gosodwyd cregyn Cowrie mewn beddrodau hefyd gan y credwyd eu bod yn rhoi cyfoeth i'r meirw yn y byd ar ôl marwolaeth. Oherwydd eu cysylltiad cryf â ffrwythlondeb, byddai merched Tsieineaidd yn gwisgo cregyn cowrie ar eu dillad i'w gwneud yn edrych yn fwy deniadol i ddarpar wŷr.

  Yr Aifft

  Roedd cregyn Cowrie yn uchel iawn cael eu gwerthfawrogi yn yr Hen Aifft oherwydd credwyd eu bod yn amddiffyn menywod a phlant rhag y llygad drwg, a oedd yn aml yn cael eu beio am gamesgoriadau a marwolaethau. Roedd merched yr Aifft hefyd yn eu gwisgo fel gwregysau i gynnal eu ffrwythlondeb a sicrhau beichiogrwydd iach.

  7 Buddion ysbrydol cregyn cowrie

  1. Cadwch gregyn Cowrie Melyn yn eich blychau arian parod neu loceri i ddenu cyfoeth

  Cowrie melyn mae cysylltiad cryf rhwng cregyn ac Iau; planed sy'n gysylltiedig â chyfoeth ariannol. Trwy gadw cragen cowrie melyn yn eich blwch arian, gallwch ddiogelu eich arian, denu cyfoeth a rheoli eich gwariant ar wariant diangen.

  Os ydych am ddechrau menter fusnes newydd, lapiwch 11 o gregyn cowrie melyn egnïol mewn lliain melyn a’u storio yn eich locer arian, neumaes tebyg o arwyddocâd ariannol, i gynorthwyo llwyddiant.

  2. Cariwch Cowrie Teigr gyda chi wrth deithio i'ch gwarchod

  Mae cregyn cowrie teigr yn debyg iawn i groen teigr y credir ei fod yn cael ei reoli gan y Dduwies Hindŵaidd bwerus Maa Kali. O ganlyniad, credir bod y cregyn hyn yn darparu amddiffyniad rhag hud du, yn ogystal â niwed corfforol ac ysbrydol. Cadwch gragen cowrie teigr yn eich car i'ch cynorthwyo ar daith ddiogel a'ch diogelu wrth deithio.

  3. Defnyddiwch gregyn Cowrie gwyn ar gyfer dewiniaeth

  Mae dewiniaeth cregyn Cowrie yn boblogaidd yn niwylliannau Gorllewin Affrica. Mae hefyd wedi cael ei berfformio yn India, Dwyrain Affrica, ac amrywiol ddiwylliannau Affro-Americanaidd. Daw'r arddull hwn o ddewiniaeth mewn amrywiaeth o ffurfiau, yn amrywio o 8 i 21 o gregyn.

  Daliwch y cregyn yng nghledr eich llaw tra'n adrodd eich cwestiwn ac yna taflwch eich cregyn ar fat neu frethyn addas. Gall eich ateb gael ei bennu gan nifer y cregyn sy’n glanio gyda’r hollt yn wynebu i fyny (gan nodi ‘ie’). Cregyn cowrie gwyn yw'r gragen fwyaf poblogaidd a ddefnyddir mewn dewiniaeth oherwydd eu pwerau dewinol cryf.

  Gweld hefyd: Normal Yw Beth bynnag Ydi - Leo The Lop

  4. Myfyrio gan ddefnyddio cregyn Cowrie i gael gwell ffocws ac amddiffyniad

  Mewn Hindŵaeth, mae mala cragen cowrie gyda 36+1 gleiniau yn cael ei ddefnyddio'n helaeth fel rosari (neu Japa Mala) i wella ffocws pan fydd llafarganu mantras y Fam Goruchaf Dduwies Mahalaxmi.

  Mae cregyn cowrie teigr yngwych ar gyfer cynorthwyo unrhyw ymarfer myfyrio gan eu bod yn ffurfio tarian amddiffynnol o amgylch eich naws. Mae cregyn cowrie gwyn yn arbennig o fuddiol i fenywod gan eu bod yn eich helpu i gysylltu â'ch benywaidd mewnol dwyfol. Tra mae cregyn cowrie melyn yn ardderchog ar gyfer dal i ganolbwyntio wrth lafarganu mantras.

  5. Cadwch bowlen o dŷ Cowrie gwyn i gryfhau cysylltiadau perthynas

  Mae gan gregyn cowrie gwyn y pŵer i wella perthnasoedd trwy gynorthwyo cyfathrebu a chadw cwffio a chamddealltwriaeth i'r lleiaf posibl. Ystyriwch gadw powlen o gregyn cowrie gwyn yn eich ystafell wely i helpu i gryfhau eich perthynas â'ch partner.

  6. Defnyddiwch gregyn Cowrie gwyn mewn defodau amlygiad ac yn ystod gweddi

  Mae gan gregyn cowrie gwyn y pŵer i'ch helpu i amlygu'n gyflymach.

  Dyma ddefod syml ar gyfer amlygiad gan ddefnyddio cregyn cowrie:

  Ysgrifennwch eich nod ar ddarn bach o bapur a'i fewnosod yn hollt cragen cowrie. Gallwch hefyd fewnosod gwrthrych bach sy'n dynodi'ch bwriad, fel grisial. Yna gadewch ef allan ar silff ffenestr dros nos fel y gall amsugno egni'r lleuad. Gallwch barhau i adael eich cragen cowrie mewn man amlwg nes bod eich dymuniad yn dod i'r fei. Gyda chregyn cowrie, rhaid i chi ymddiried yn eich greddf a gwrando am unrhyw negeseuon cudd gan y Dduwies ei hun.

  Gallwch hefyd ddal y cregyn yn eich ochr ddeneu law chwith yn ystod gweddi i gynyddu grym dy weddi.

  7. Cariwch 3 plisgyn melyn cowrie yn eich waled i ddenu cyfoeth

  Cariwch un neu dair plisgyn cowrie melyn yn eich waled i ddenu cyfoeth a phob lwc. Mae hyn hefyd yn helpu i atal negyddiaeth & ymosodiadau seicig. Gallwch hefyd osod cowrie mewn niferoedd od mewn powlen mewn gwahanol gorneli o'ch tŷ neu yn eich allor i ddenu cyfoeth.

  Casgliad

  Efallai na fydd cregyn Cowrie yn cael eu defnyddio fel arian cyfred mwyach ond maent yn dal i chwarae rhan arwyddocaol mewn diwylliannau ledled y byd. Mae hanes cyfoethog cregyn cowrie wedi'u gweld yn cael eu hedmygu, nid yn unig am eu harddwch, ond hefyd am eu symbolaeth ddwyfol o ffyniant, anrhydedd a menywiaeth. Os byddwch chi byth yn teimlo bod angen pigiad arnoch chi, gwisgwch gragen cowrie i'ch atgoffa o'ch dwyfoldeb eich hun a'ch annog i fynd ar ôl eich breuddwydion.

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.