5 Rheswm Mae Gweddïau Heb eu hateb Yn Fendith

Sean Robinson 24-08-2023
Sean Robinson

Ydych chi erioed wedi gweddïo am rywbeth a heb gael ateb? Gall fod yn brofiad rhwystredig a thorcalonnus hyd yn oed.

Ond mae ffordd arall o edrych ar weddïau heb eu hateb. Yn wir, mae llawer o fendithion yn dod o gael ein gweddïau heb eu hateb.

I mi ddeall gweddïau heb eu hateb y mae angen cymorth amser ac edrych yn ôl. Bûm yn berson diamynedd ar hyd fy oes.

Ond gan fy mod wedi symud yn araf trwy fywyd a’r blynyddoedd a’r holl ddymuniadau, gobeithion, a gweddïau, mae patrwm clir a chyson iawn wedi dod i’r amlwg; rydych chi'n cael y pethau sydd eu hangen arnoch chi .

Gweld hefyd: 12 Ffordd Hawdd o Gysylltiad â'ch Corff

Nid wyf fel arfer yn cael cyfle i ddyfynnu'r Rolling Stones, ond mae'r post hwn yn rhoi'r cyfle amheus i mi wneud hynny.

<0 “Ni allwch bob amser gael yr hyn rydych ei eisiau

ond os ceisiwch weithiau, wel, efallai y byddwch yn dod o hyd i

chi cael yr hyn sydd ei angen arnoch.

– The Rolling Stones

  5 Rheswm Pam Mae Gweddïau Heb eu hateb yn Fendith

  <13 1. Mae gweddïau heb eu hateb yn rhoi cyfle inni ymddiried yn Nuw/Bydysawd yn fwy

  Pan na chaiff ein gweddïau eu hateb, gall fod yn demtasiwn cwestiynu cynllun Duw ar ein cyfer. Ond yn lle cael ein dal mewn rhwystredigaeth, gallwn ddefnyddio hyn fel cyfle i gael mwy o ymddiriedaeth.

  Gweld hefyd: 7 Budd Ysbrydol Aloe Vera (+ Sut i'w Ddefnyddio Yn Eich Bywyd)

  Wedi’r cyfan, Ef sy’n gwybod beth sydd orau i ni, hyd yn oed pan nad ydym yn gwneud hynny. Mae gweddïau heb eu hateb hefyd yn rhoi cyfle i ni ymarfer amynedd a dysgu bodbodlon ar yr hyn sydd gennym.

  Yn wir, daw rhai o ddoniau pennaf Duw ar ôl inni gael ein gorfodi i ddisgwyl amdanynt.

  Felly y tro nesaf y bydd eich gweddïau yn mynd heb ei ateb, cofiwch fod rheswm drosto. A phwy a wyr, fe allai’r fendith rydych chi’n aros amdani fod rownd y gornel.

  Hec, efallai eich bod chi eisoes wedi derbyn yr hyn roeddech chi ei eisiau ac yn methu â’i weld eto. Math o fel hyn ; rydych chi'n gweddïo ac yn gweddïo am gar i'ch cludo i'r ysgol nos a'r gwaith oherwydd eich bod yn sâl ac wedi blino ar y bws a phwy na fyddai?

  Ffis ar ôl mis dim car a dim digon o arian i gael un. Wel, yn fy enghraifft fach ffug yma, beth ddigwyddodd yn ystod y misoedd hynny o fod eisiau car roedd rhywun yn ei weld chi angen help i gyrraedd ac o'r gwaith a'r ysgol ac fe ddechreuon nhw roi reid i chi pan allent.

  A'r tyfodd cyfeillgarwch ac felly hefyd amlder y reidiau. Dyma beth rydw i'n siarad amdano. Nid yw eich gweddi am gar yn cael ei hateb ond mae'r angen cludiant yn cael ei fodloni, a gwnaethoch ffrind newydd.

  Pam atebodd Duw chi fel hyn? Does gen i ddim syniad. Mater i bob un ohonom ni yw darganfod y gwersi hyn.

  Mae angen i ni fod yn ddigon craff, clyfar a soffistigedig i weld beth sy'n digwydd o'n cwmpas a sylweddoli bod gweddïau heb eu hateb yn cael eu hateb mae'n rhaid i chi allu gweld gyda mwy na dim ond eich llygaid a'ch chwantau.

  2. Gall gweddïau heb eu hateb ein harwain at fwytosturi at eraill

  Mae yna hen ddywediad sy’n dweud, “ byddwch yn ofalus beth rydych chi’n ei ddymuno oherwydd efallai y byddwch chi’n ei gael .” A thra y gall hyny fod yn wir mewn rhai achosion, y mae rhywbeth hefyd i'w ddyweyd am weddiau heb eu hateb.

  Wedi'r cwbl, pan fyddo ein gweddiau yn myned heb eu hateb, fe all ein harwain at fwy o dosturi at eraill.

  <0 Meddyliwch am y peth:pan welwn ni rywun arall yn mynd trwy gyfnod anodd, allwn ni ddim helpu ond rhoi ein hunain yn eu hesgidiau nhw a dychmygu sut fydden ni'n teimlo pe baen ni yn eu sefyllfa nhw.

  Ni allwn helpu ond teimlo empathi drostynt. Ac mae hynny'n beth da. Oherwydd pan fyddwn ni'n tosturio wrth eraill, rydyn ni'n fwy tebygol o gynnig ein cefnogaeth a'n hanogaeth iddyn nhw - yr union bethau sydd angen iddyn nhw eu cyflawni beth bynnag maen nhw'n mynd drwyddo.

  Felly, er efallai na fydd gweddïau heb eu hateb bob amser byddwch yn hwyl, gallant yn sicr arwain at rai canlyniadau cadarnhaol.

  14>3. Mae gweddïau heb eu hateb yn ein herio i dyfu

  Ydych chi erioed wedi gweddïo am rywbeth a heb gael ateb? Gall fod yn brofiad gwallgof, yn enwedig os yw'n rhywbeth rydych chi wir ei eisiau neu ei angen.

  Ond mae'n bwysig cofio nad yw gweddïau heb eu hateb o reidrwydd yn beth drwg. Weithiau, gallant fod yn her i’n helpu i dyfu.

  Er enghraifft , dywedwch eich bod yn gweddïo am swydd newydd, ond peidiwch â’i chael. Yn hytrach na digalonni, defnyddiwch y cyfle i ddysgu mwy amdanoch chi'ch hun ayr hyn yr ydych yn chwilio amdano mewn gyrfa.

  Cymerwch amser i archwilio gwahanol opsiynau ac i ddatblygu eich sgiliau. Pwy a wyr? Efallai y bydd y swydd y byddwch chi'n ei chael hyd yn oed yn well na'r un roeddech chi ei heisiau yn wreiddiol.

  Felly y tro nesaf y bydd eich gweddïau yn mynd heb eu hateb, cofiwch efallai mai dim ond ffordd Duw o'ch helpu chi i dyfu fydd hi. Nid oes angen Deffroad Ysbrydol arnom o reidrwydd, y cwbl sydd ei angen arnom yw ymarfer gweld â'n meddyliau yn ogystal â'n llygaid.

  4. Mae gweddïau heb eu hateb yn ein helpu i weld nad oedd i fod

  Ydych chi erioed wedi gweddïo'n frwd am rywbeth, dim ond i gael eich siomi pan na ddigwyddodd hynny? Mae’n naturiol teimlo’n siomi yn y sefyllfaoedd hyn.

  Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio nad yw gweddïau heb eu hateb o reidrwydd yn golygu bod Duw wedi cefnu arnom ni. Yn lle hynny, gallant yn aml fod yn arwydd nad oedd yr hyn yr ydym yn gweddïo amdano i fod.

  Os ydych chi'n ffan o Garth Brooks yna rydych chi'n gwybod y gân a'r rhan lle mae'n gweld hen gariad yr oedd ar un adeg ei eisiau am byth, ond ni chafodd y weddi honno ei hateb ac mae'n hapus drosti. Rhodd benaf Duw, Gweddïau heb eu hateb.

  Rwyf wedi cael yr un sefyllfa yn union mewn perthynas yn y gorffennol. Rwy’n hyderus bod llawer o bobl sy’n darllen hwn yn hapus heddiw na chafodd y weddi honno, am fod gyda rhywun o’ch gorffennol, ei hateb drostynt hwythau hefyd.

  Nid yw hynny’n golygu bod ein gweddïau yn ddibwrpas – ymhell ohoni . Gall gweddïauhelpa ni i egluro ein meddyliau a’n dymuniadau, ac i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sydd ei angen arnom mewn gwirionedd.

  Rwy’n awgrymu ichi ysgrifennu’r weddi honno i lawr a’i gwneud yn nod a chyrraedd y gwaith.

  Mewn rhai achosion, efallai y bydd gweddïau hyd yn oed yn ein helpu i weld bod y peth yr oeddem yn meddwl yr oeddem ei eisiau ddim mewn gwirionedd er ein lles ni wedi'r cyfan.

  Dychmygwch gael popeth rydych chi'n gweddïo amdano, a ydych chi erioed wedi gweld plentyn sy'n cael popeth y mae ei eisiau? Ydy, fi hefyd, mae'n sefyllfa hunllefus.

  Felly y tro nesaf y byddwch chi'n teimlo'n rhwystredig oherwydd gweddi heb ei hateb, ceisiwch gofio y gallai fod cynllun mwy ar waith – hyd yn oed os nad ydym bob amser yn ei ddeall. <2

  14>5. Mae gweddïau heb eu hateb yn ein hatgoffa nad ni sy’n rheoli

  Mae’n deimlad cyfarwydd – rydych chi’n gweddïo am rywbeth, ac nid yw’n digwydd. Efallai ei fod yn beth mawr, fel iachâd o salwch, neu efallai ei fod yn beth bach, fel dod o hyd i le parcio.

  Y naill ffordd neu'r llall, gall fod yn ofidus. Ond gall gweddïau heb eu hateb hefyd fod yn atgof da nad ni sy’n rheoli.

  Efallai nad ydym bob amser yn deall pam mae pethau’n digwydd fel y maent, ond gallwn ymddiried fod gan Dduw gynllun. Weithiau, nid yr hyn rydyn ni'n gweddïo amdano yw'r hyn sydd orau i ni. Ac mae hynny'n iawn.

  Byddai'n anodd dychmygu byd lle'r atebwyd ein holl weddïau: Byddai pawb yn byw mewn cartrefi mawr a chanddynt ddannedd perffaith ac yn brydferth a byth yn teimlo unrhyw boen ac yn y blaen.ar … Nid byd ymarferol o gwbl.

  Felly, rhaid inni weithio gyda’r byd a roddwyd i ni yn drugarog.

  Felly y tro nesaf y byddwch yn teimlo’n siomedig neu’n ddig am weddi heb ei hateb, cofiwch efallai mai dim ond ffordd Duw o ddweud, “ Ymddiried ynof .”

  14>I gloi

  Mae’n bwysig cofio mai gweddïau heb eu hateb yw ddim o reidrwydd yn beth drwg.

  Weithiau, gallant arwain at ganlyniadau cadarnhaol fel mwy o dosturi tuag at eraill, neu gyfle i dyfu.

  Ar adegau eraill, gallant fod yn arwydd o'r hyn rydym ni' nid oedd ail weddïo dros gyfiawn i fod.

  Beth bynnag, gall gweddïau heb eu hateb fod yn ein hatgoffa nad ni sy’n rheoli, a bod angen inni ollwng gafael ar ein cynlluniau ein hunain ac ymddiried yn noethineb Duw . Ymwelwch â David yn davidfblack.com

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.