Sut i lanhau'ch gofod gyda Palo Santo? (+ Mantras, Gweddïau i'w Defnyddio)

Sean Robinson 27-07-2023
Sean Robinson

Mae Palo Santo, a elwir hefyd yn bren sanctaidd, wedi cael ei ddefnyddio gan Shamans yr Amazon a'r Andes ers canrifoedd i gyflawni puro ysbrydol, ymwybyddiaeth, a glanhau ynni. Mae mor gysegredig mewn rhai rhanbarthau bod coed Palo Santo yn cael eu hamddiffyn gan lywodraethau a dim ond o goed marw neu frigau sydd wedi cwympo y gellir cynaeafu'r pren. Felly sut allwch chi ddefnyddio'r pren pwerus hwn i lanhau'ch bywyd eich hun?

  Camau i'w glanhau gyda Palo Santo?

  Mae gan Paolo Santo lu o fanteision, o leddfu cur pen a symptomau annwyd, i dawelu'r system nerfol a glanhau crisialau. Mae glanhau gyda'r pren ysbrydol hwn yn hawdd i'w wneud fel a ganlyn:

  Cam 1: Yn syml, cynnau ffon o Palo Santo, gadewch iddo losgi am tua 30 eiliad, ac yna chwythwch allan y fflam. Yna gallwch chi symud o gwmpas y gofod rydych chi am lanhau egni negyddol ohono, gan sicrhau bod y mwg yn cyrraedd pob cornel.

  Cam 2: Ar y pwynt hwn, gallwch hefyd adrodd mantra neu weddi i egluro eich bwriadau ar gyfer y ddefod lanhau. Unwaith y byddwch chi'n teimlo bod yr ardal wedi'i glanhau, rhowch y Palo Santo mewn powlen a gadewch iddo losgi allan.

  Cam 3: Yn olaf, gall fod yn fuddiol hefyd eistedd a myfyrio am ychydig funudau yn y gofod yr ydych wedi ei lanhau, a gadael i'r arogl sitrws priddlyd lanhau'ch meddwl.

  Beth i'w ddweud wrth lanhau gyda Palo Santo?

  Ychwanegu abydd smwdio gweddi neu mantra i'ch defod lanhau Palo Santo yn helpu i ganolbwyntio'ch meddwl ar yr hyn rydych chi am ei gyflawni gyda'r broses lanhau. Gall mantras fod yn syml neu'n gywrain ond y peth pwysicaf yw bod y geiriau'n golygu rhywbeth i chi.

  Mae Palo Santo yn wych ar gyfer clirio egni negyddol a all fod yn bopeth o arferion drwg a phryderon, i'r teimlad trwm a all aros yn aml ar ôl dadl. Mae'n bwysig bod yn onest ac yn glir gyda'ch mantra gan y bydd hyn yn helpu i ddod â ffocws ac eglurder i'r ddefod. Os ydych chi'n cael trafferth gyda syniadau mantra, dyma rai enghreifftiau y gallwch chi eu haddasu i'ch anghenion eich hun:

  “Rwy'n rhyddhau fy ofn i'r bydysawd. Rwy'n ddiolchgar i'r bydysawd, sy'n rhoi digonedd o bopeth sydd ei angen arnaf. Rwy’n rhyddhau negyddiaeth ac yn mynd i ddyfodol newydd cadarnhaol.”

  “Gofynnaf i ysbryd planhigion Palo Santo drwytho’r gofod hwn â bendithion.”

  “Rwy’n glanhau’r gofod hwn o bob egni negyddol. Dim ond egni positif all ddod i mewn yma.”

  Gweddi lanhau Palo Santo

  Mae gweddïau glanhau yn tueddu i fod yn hirach na mantras ond mae ganddynt y fantais ychwanegol o ganiatáu ichi gloddio'n ddwfn i'r rhesymau pam rydych chi'n glanhau defod. Defnyddir Palo Santo yn aml i groesawu heddwch, cytgord a lwc, sy'n ei gwneud yn arbennig o fuddiol ar gyfer glanhau ysbrydol neu aura.Dyma enghraifft isod:

  “Bydded i fy nwylo gael eu glanhau,

  er mwyn iddynt greu pethau hardd.

  Glanhaed fy nhraed,

  Gweld hefyd: Gwregys Orion - 11 Ystyr Ysbrydol & Symbolaeth Gyfrinachol

  iddynt fynd â mi lle mae angen mwyaf arnaf.

  Bydded i'm calon gael ei glanhau,

  fel y clywaf ei neges yn eglur.

  Glanhaed fy ngwddf,

  y gallaf lefaru yn gywir pan fo angen geiriau.

  Bydded i'm llygaid gael eu glanhau,

  > fel y gwelwyf arwyddion a rhyfeddodau y byd hwn.

  Bydded i'm holl fod a'r gofod hwn gael eu golchi'n lân

  gan fwg y planhigyn persawrus hwn.

  A bydded i'r mwg hwnnw gario fy ngweddïau,

  troellog i'r nefoedd.”

  Cofiwch nad oes unrhyw reolau gosodedig o ran defodau glanhau! Felly mae'n bwysig defnyddio geiriau sy'n golygu rhywbeth i chi.

  Gweld hefyd: 41 Ffordd Hwyl O Ymarfer Corff A Symud Eich Corff (I Ryddhau Straen ac Egni Stagnant)

  Beth yw'r amser gorau ar gyfer glanhau gyda Palo Santo?

  Gellir glanhau gyda Palo Santo ar unrhyw adeg o'r dydd, ac mor aml ag y teimlwch fod ei angen. Fodd bynnag, yn draddodiadol fe'i perfformir cyn seremoni, defod, neu ddigwyddiad arbennig, i sicrhau bod positifrwydd a harmoni yn rhydd i lifo. Er enghraifft , gallwch chi lanhau gyda Palo Santo ychydig cyn parti pen-blwydd, dathliad diolchgarwch, neu hyd yn oed cyn gwerthu'ch cartref.

  Gellir defnyddio glanhau Palo Santo bob dydd hefyd fel defod boreol syml a braf i'ch paratoi ar gyfer y diwrnod sydd o'ch blaen. Yn syml, cynnau ffon o Palo Santo pan fyddwch chi'n deffro, rhowch hi mewn gwrthdanbowlio, ac yna eistedd yn dawel am 10-15 munud gan ganolbwyntio ar eich bwriadau ar gyfer y diwrnod a diolch am bopeth sydd gennych yn eich bywyd.

  Gallwch hefyd losgi Palo Santo cyn amser gwely ar gyfer rhywfaint o ymlacio mawr ei angen.

  Palo Santo yn erbyn Sage – pa un sy'n well ar gyfer glanhau?

  Mae Palo Santo a Sage wedi cael eu defnyddio gan ddiwylliannau ledled y byd ar gyfer glanhau a chodi ymwybyddiaeth ysbrydol ond beth yw'r gwahaniaeth rhyngddynt? Yn draddodiadol, defnyddid saets wen mewn seremonïau ysbrydol i lanhau a phuro. Roedd y broses o losgi Palo Santo yn cael ei hystyried yn arfer cysegredig gan gymunedau brodorol (yn enwedig yn yr Andes) i lanhau ysbrydion unigolion a chadw ysbrydion drwg i ffwrdd.

  Er bod y ddau blanhigyn yn cael eu defnyddio ar gyfer glanhau, ystyrir bod saets yn fwy pwerus wrth gael gwared ar egni negyddol. Ystyrir bod Palo Santo yn well ar gyfer ychwanegu positifrwydd at ofod.

  Mae priodweddau cytûn a glanhau'r ddau blanhigyn hyn yn eu gwneud yn ddelfrydol i'w defnyddio gyda'i gilydd mewn seremonïau smwdio; llosgi'r saets yn gyntaf i gael gwared ar negyddiaeth, yna defnyddio'r Palo Santo i groesawu mewn positifrwydd.

  Yn ystod y broses hon mae'n hanfodol eich bod yn agor ychydig o ffenestri yn y tŷ i ganiatáu'r egni negyddol i adael, fel arall, byddwch yn eu trapio y tu mewn i'r tŷ. Mae llosgi'r ddau blanhigyn hyn gyda'i gilydd yn cael effaith bwerus iawn felly maen nhwgweithio'n dda ar ôl cyfnodau o straen dwys fel profedigaeth ddiweddar. Os ydych chi'n dymuno glanhau a phuro'ch lle bob dydd, yna mae Palo Santo yn cael ei ystyried fel y dewis gorau gan y gall saets fod yn eithaf llethol.

  Sut i ddweud a yw Palo Santo yn go iawn?

  Mae Palo Santo wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf sydd, yn anffodus, wedi paratoi'r ffordd i eilyddion ffug ddod i mewn i'r farchnad. Daw arogl dwys Palo Santo o'r olewau naturiol sydd wedi'u dal yn y coed. Yn draddodiadol, dylid caniatáu i bren sydd wedi disgyn o goeden eistedd am 4-10 mlynedd ar y ddaear cyn iddo gael ei gynaeafu a'i ddefnyddio fel offeryn smwdio a glanhau. Credir bod hyn yn rhoi digon o amser i'r olewau ddatblygu'n llawn. Fodd bynnag, gyda’r galw am y pren sanctaidd hwn yn cynyddu, mae rhai cyflenwyr yn cynaeafu’r pren yn rhy gynnar sy’n golygu bod y Palo Santo sy’n deillio o hynny yn llai effeithiol.

  Gall rhai cyflenwyr hefyd ychwanegu olew Palo Santo at y pren i guddio'r ffaith bod y pren wedi'i gynaeafu'n rhy gynnar neu ei fod wedi sychu'n rhy hir. Yn seiliedig ar hyn. dyma ddau bwynt i'w hystyried:

  1. Dylai fod ag arogl cynnil: Pan nad yw'r ffyn wedi'u cynnau, dylai fod gan Palo Santo arogl cynnil, felly os yw'r arogl yn drech na chi yna mae'n debygol bod olew wedi'i ychwanegu. Yn yr un modd, pan gaiff ei oleuo, dylai'r arogl fod yn brennaidd ysgafn a heb fod yn or-rymus i ddechrau. Ie, yrgall arogl gryfhau os caiff ei losgi'n hir yn enwedig mewn ystafelloedd heb lawer o awyru.

  2. Dylai'r mwg fod yn wyn: Pan fyddwch chi'n llosgi Palo Santo, bydd y mwg cychwynnol yn ddu ond pan fydd y fflam wedi'i ddiffodd dylai'r mwg droi'n wyn. Os yw'r mwg yn parhau i fod yn ddu yna mae'n debyg bod gennych chi ffon o ansawdd gwael.

  Er mwyn sicrhau eich bod yn cael Palo Santo o'r ansawdd gorau posibl, mae'n werth sicrhau ei fod wedi'i gyrchu'n foesegol. Bydd llawer o gyflenwyr yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, a bydd hyn yn gwneud i chi deimlo'n fwy sicr eich bod yn cael yr hyn rydych yn talu amdano!

  Manteision llosgi Palo Santo cyn mynd i'r gwely

  Gall llosgi Palo Santo cyn mynd i'r gwely fod yn fuddiol iawn os ydych chi'n dioddef o ofidiau, breuddwydion drwg, neu anhunedd, gan y bydd yr egni glanhau cadarnhaol yn eich helpu i ymlacio. meddwl. Yn syml, cynnau ffon ac eistedd yn dawel am ychydig funudau i ganiatáu i'w nodweddion lleddfu straen eich tawelu cyn i chi fynd i gysgu.

  Syniadau eraill i'w cofio wrth ddefnyddio Palo Santo

  Dyma rai awgrymiadau pwysig i'w cofio cyn llosgi Palo Santo.

  1. Sicrhewch fod eich ystafell wedi'i hawyru

  Mae llosgi Palo Santo yn gyffredinol yn arfer diogel, fodd bynnag, unwaith y bydd wedi'i losgi am 20-30 munud, gall yr arogl ddod yn or-bwerus felly mae'n well agor ychydig o ffenestri yn ystod defod glanhau .

  2. Defnyddiwch bowlen gwrth-dân

  Buddsoddi mewn nwyddmae powlen gwrth-dân o ansawdd hefyd yn hanfodol, yn enwedig os ydych chi'n bwriadu gadael Palo Santo i ysmygu am gyfnod. Peidiwch byth â defnyddio bowlen blastig neu bren gan nad yw'r rhain yn aml yn gallu gwrthsefyll tân.

  3. Rhowch y pren yn wynebu i lawr

  Pan fyddwch chi'n gosod y Palo Santo mewn powlen ar ôl ei ddefnyddio, ceisiwch ei osod i lawr fel bod ochr y fores yn wynebu i lawr - dylai hyn ganiatáu i'r embers barhau i ysmygu heb ail-gynnau'r fflam.

  Casgliad

  Gall defnyddio Palo Santo yn rheolaidd i lanhau'ch hun a'ch lle fod yn hynod fuddiol. Gall priodweddau gwrthlidiol, antiseptig a chyfriniol y pren sanctaidd chwedlonol hwn ddod â harmoni, positifrwydd, ac ymdeimlad o dawelwch i'ch bywyd sy'n ei wneud yn arbennig o fuddiol os ydych chi'n dioddef o ofidiau neu iselder.

  Ar y lefel symlaf, gellir defnyddio Palo Santo i'ch adnewyddu yn y bore neu dawelu'ch meddwl cyn mynd i'r gwely, gan ddod ag eglurder a thawelwch i'ch defodau bob dydd.

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.