Hadau Bywyd - Symbolaeth + 8 Ystyr Cudd (Geometreg Gysegredig)

Sean Robinson 27-07-2023
Sean Robinson

Tabl cynnwys

Had y Bywyd yw un o symbolau mwyaf sylfaenol geometreg gysegredig. Er ei fod yn batrwm sylfaenol a grëwyd gan ddefnyddio 7 cylch sy'n gorgyffwrdd, mae'r ystyr sydd ynddo yn hynod ddwys. Cymaint fel y gellir ysgrifennu llyfrau cyfan dim ond i egluro'r gwahanol ystyron a symbolau sy'n gysylltiedig ag ef.

Nid yw'n syndod bod diwylliannau hynafol ledled y byd wedi defnyddio'r symbol hwn yn eu harferion a'u defodau ysbrydol. Mae'r erthygl hon yn ymgais i grynhoi'r symbolaeth gudd a'r ystyron dwys sy'n gysylltiedig â'r symbol pwerus hwn.

Byddwn yn dechrau trwy weld beth yw'r symbol, ei darddiad, a thrafod y 7 cyfrinach sy'n gysylltiedig ag ef. Bydd y 7 cyfrinach hyn yn eich helpu i ddeall y symbol yn llawn fel y gallwch chi ddechrau ei ddefnyddio yn eich bywyd eich hun. Byddwn hefyd yn gweld sut y gallwch chi ddefnyddio'r symbol i wella'ch mynegiant creadigol, ennill amddiffyniad ysbrydol, cysylltu â doethineb uwch, a thyfu o safbwynt ysbrydol. Felly gadewch i ni ddechrau.

  Beth yw symbol Had y Bywyd?

  Symbol Hadau Bywyd

  Mae Hadau Bywyd yn symbol geometrig 2D (dau-ddimensiwn) sy'n cynnwys saith cylch wedi'u gwasgaru'n gyfartal sy'n croestorri â'i gilydd i greu patrwm cymesur tebyg i flodyn. Mae'r symbol fel arfer yn cael ei ddarlunio gyda chylch allanol, sy'n golygu ei fod yn cynnwys cyfanswm o wyth cylch (7 cylch mewnol ynghyd ag 1 cylch allanol).

  Had y Bywyd ywmae gan y corff dynol hefyd nodweddion toroidal. Mae rhai yn credu bod y Ddaear wedi ei lleoli yng nghanol maes electromagnetig toroidal.

  6. Hadau Bywyd & Wyau Bywyd

  Pan fyddwch chi'n ychwanegu 6 chylch arall at Had y Bywyd, fe gewch chi'r symbol Wyau Bywyd.

  Had Bywyd i Wy Bywyd

  Yr hyn sy'n ddiddorol yw bod y Mae symbol Wyau Bywyd yn debyg iawn i siâp embryo aml-gellog yn ei oriau cyntaf o greu.

  Egg of Life & mae'r embryo 8 cell

  Yr Wyau Bywyd hefyd yn cynnwys y Seren Tetrahedron a elwir hefyd yn Merkaba (sef y fersiwn 3d o'r seren 6 phwynt) . Mae'r Star Tetrahedron wedi'i wneud o ddau Tetrahedron cyd-gloi un yn wynebu i fyny ac un arall yn wynebu i lawr. Mae'n cynrychioli cydbwysedd, cydgysylltiad, ac egwyddor gwrywaidd-benywaidd y greadigaeth.

  Chwe seren bigfain

  a Merkabah (Seren Tetrahedorn)

  Hefyd, Tetrahedron yw'r cyntaf o'r pum Solid Platonig. Y pum Solid Platonig (tetrahedron, ciwb, octahedron, dodecahedron, ac icosahedron) yw'r siapiau tri dimensiwn mwyaf cymesur posibl a chredir eu bod yn flociau adeiladu'r bydysawd.

  Seren Tetrahedron O fewn yr Wy bywyd

  7. Hadau Bywyd & Amser

  Cloc Hadau Bywyd

  Fel y dangosir yn y ddelwedd uchod, gellir rhannu Had y Bywyd yn gyfartal yn 12 adran ac felly gellir ei ddefnyddio i gynrychioli amser.

  Hefyd, fela drafodwyd yn gynharach, mae cylch canolog Had y Bywyd yn dal hecsagram. Mae ongl fewnol hecsagram yn 120 gradd ac mae'r ongl allanol yn 240 gradd. Pan fyddwch yn lluosi 120 â 6 (sef cyfanswm nifer yr ochrau mewn hecsagram), byddwch yn cael 720. 720 yw nifer y munudau sydd gennym mewn hyd 12 awr. Yn yr un modd, trwy luosi 240 â 6 cewch 1440 sef cyfanswm y munudau mewn 24 awr.

  Felly mae Had y Bywyd wedi'i gysylltu'n ddwfn â'r cysyniad o Amser.

  8. Had o Fywyd & y Seren 12 Pwynt

  Had Bywyd – Seren 12 Pwynt

  Yn ogystal â'r seren chwe phwynt (a welsom yn gynharach), mae Had y Bywyd hefyd yn cynnwys y seren 12 pwynt ynddi ( fel y dangosir yn y ddelwedd uchod). Mae'r seren 12 pwynt a elwir yn Seren Erzgamma yn symbol pwerus sy'n gysylltiedig â chydbwysedd, cyflawnder, undod, perffeithrwydd, amddiffyniad, ac ymwybyddiaeth uwch.

  Mae gan y symbol hwn hanes hir o gael ei ddefnyddio fel amulet o amddiffyniad rhag llygad drwg ac egni negyddol yn y ffydd Gristnogol ac Iddewig.

  Symbolaeth Had Bywyd

  Yn olaf, gadewch i ni edrych ar y symbolau amrywiol sy'n gysylltiedig â Had y Bywyd.

  1. Creu

  Fel y gwelsom eisoes, mae Had y Bywyd yn bwerus. symbol o'r greadigaeth ac mae'n dynodi dyfodiad y byd materol (ffurf/amlwg) o'r byd ysbryd (di-ffurf/heb ei amlygu).

  Y byd egniolMae dirgryniad sy'n ffurfio hanfod sylfaenol y greadigaeth yn anodd i'r meddwl dynol ei ddeall. Felly, mae'r symbol Hadau Bywyd yn gynrychiolaeth bendant o'r egni a'r glasbrint sy'n sail i greu'r bydysawd materol.

  2. Bendith, Ffrwythlondeb, ac Amddiffyn

  Had y Bywyd credir ei fod yn allyrru dirgryniadau pwerus a all gynhyrchu newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd. Os yw'r symbol yn atseinio gyda chi, gallwch chi ystyried ei wisgo fel gemwaith neu ei gario fel amulet i'ch amddiffyn rhag egni negyddol ac i ddenu egni positif.

  Gan fod Had y Bywyd yn perthyn i’r greadigaeth, mae’n arbennig o fuddiol i ferched beichiog, neu fenywod sy’n ceisio cenhedlu. Gall y symbol hefyd gynnig amddiffyniad ychwanegol yn ystod yr amser bregus hwn.

  3. Doethineb & Egni creadigol

  Credir bod Had y Bywyd yn symbol pwerus ar gyfer creu syniadau newydd ac agor llwybrau newydd mewn bywyd. Trwy fyfyrio ar Had y Bywyd, gallwch chi fanteisio ar egni a photensial creadigol y bydysawd. Mae'r symbol hwn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer dod â heddwch a harmoni i mewn i'ch bywyd, ar gyfer hunan-ddarganfyddiad, ac ar gyfer cael mynediad at lefelau dyfnach o ymwybyddiaeth.

  4. Undod & Deuoliaeth

  Ar y naill law, mae Had y Bywyd yn symbol o undod oherwydd ei fod yn cynrychioli undod a chydgysylltiad pob peth. Mae'r symbol yn cynnwyssaith cylch sy'n rhyng-gysylltiedig, sy'n ymgorffori'r syniad bod yr holl greadigaeth yn rhyng-gysylltiedig ac yn codi o un ffynhonnell.

  Ar y llaw arall, mae Had y Bywyd hefyd yn cynrychioli deuoliaeth oherwydd ei fod yn ymgorffori polaredd egni gwrywaidd a benywaidd. Fel y gwelsom yn gynharach, mae'r seithfed neu'r cylch canolog hwn yn cynrychioli cydbwysedd yr egni gwrywaidd a benywaidd, sy'n angenrheidiol i'r greadigaeth ddigwydd.

  Fel y cyfryw, mae'n cynrychioli undod a chydgysylltiad pob peth, tra hefyd yn ymgorffori y ddeuoliaeth a'r polaredd sy'n angenrheidiol er mwyn i'r greadigaeth ddigwydd. Felly, trwy ddeall symbolaeth Had y Bywyd, gallwn gael gwerthfawrogiad dyfnach o natur gymhleth ac amlochrog bodolaeth.

  Gweld hefyd: 7 Budd Ysbrydol Aloe Vera (+ Sut i'w Ddefnyddio Yn Eich Bywyd)

  5. Cydgysylltedd

  Un o'r cysyniadau pwysicaf sy'n gysylltiedig â cydgysylltiad yw Had y Bywyd. Mae'n cynrychioli'r syniad bod popeth yn y bydysawd yn gysylltiedig a'n bod ni i gyd yn rhan o gyfanwaith mwy, rhyng-gysylltiedig.

  Gweld hefyd: 42 Ffyrdd Cyflym o Godi Amlder Dirgrynol Eich Corff

  Mae'r symbol yn cynnwys saith cylch cydgysylltiedig sy'n cynrychioli camau'r creu. Mae'r cylch canolog yn cynrychioli'r ffynhonnell y mae popeth yn deillio ohoni. Mae cylchedd y 6 chylch allanol yn rhedeg trwy ganol y cylch canol. Mae hyn yn dangos bod yr holl greadigaeth yn gysylltiedig â'r ffynhonnell a bod y ffynhonnell yn bresennol ym mhob un ohonynt. Mae hyn hefyd yn pwysleisio'r cysyniad o Fel Uchod,Felly Isod neu fod y microcosm yn bresennol yn y macrocosm ac fel arall.

  6. Cydbwysedd & Cytgord

  Mae Had y Bywyd yn cynnwys saith cylch sydd i gyd yr un maint, wedi'u gwasgaru'n gyfartal ac yn croestorri ei gilydd. Mae'r cynllun cymesurol hwn yn cynrychioli cydbwysedd a harmoni yn ei ffurf berffaith.

  Yn yr un modd, fel y gwelsom yn gynharach, mae Had y Bywyd hefyd yn cynrychioli cydbwysedd egni gwrywaidd a benywaidd. Mae hyn oherwydd bod y symbol yn cynnwys chwe chylch o amgylch cylch canolog. Credir bod y chwe chylch allanol yn cynrychioli egni gwrywaidd, tra bod y cylch canolog yn cynrychioli egni benywaidd. Mae cydbwysedd y ddau egni hyn yn hanfodol ar gyfer y greadigaeth ac fe'i hadlewyrchir yn Had y Bywyd.

  Casgliad

  Gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall yr ystyr hynod bwerus sy'n gysylltiedig â symbol Had y Bywyd. Mae cymaint o fewn y symbol cysegredig hwn fel ei bod yn amhosibl crynhoi'r cyfan mewn un erthygl. Felly dim ond mân hanfod yw'r hyn a gyflwynir yma o'r hyn y mae'r symbol yn ei gynrychioli a'r cyfrinachau sydd ganddo. Nid yw'n syndod bod diwylliannau ledled y byd wedi parchu a defnyddio'r symbol hwn yn eu harferion a'u defodau ysbrydol.

  Os yw'r symbol hwn yn atseinio â chi, defnyddiwch ef ar bob cyfrif yn eich arferion ysbrydol gan y bydd nid yn unig yn cynnig amddiffyniad i chi, ond hefyd yn eich helpu i gysylltu â'r ffynhonnell ac ehangu eichcreadigrwydd ac ymwybyddiaeth. Gallwch ddechrau trwy dynnu llun y symbol gan ddefnyddio cwmpawd a myfyrio arno.

  symbol pwerus o greu ac fe'i hystyrir fel y siâp cyntaf a gwreiddiol y mae holl agweddau eraill y greadigaeth yn deillio ohono. Un o'r rhesymau am hyn yw bod Had y Bywyd yn sail i symbol pwerus arall o'r enw'r Blodau Bywydsy'n cael ei ystyried fel glasbrint y bydysawd.

  Yn ogystal, cyfeirir at Had y Bywyd hefyd fel Patrwm Genesis, gan y credir ei fod yn symbol o saith diwrnod y creu yn y Beibl. Mae’r chwe chylch allanol yn cynrychioli chwe diwrnod y creu, tra bod y cylch canol yn cynrychioli’r Saboth neu ymwybyddiaeth y Creawdwr . Mae'r 7 cylch hefyd yn cynrychioli'r 7 prif nodyn, 7 chakras, 7 metel alcemi, a 7 diwrnod yr wythnos.

  Mae'r cylch allanol (sef yr 8fed cylch) yn cynrychioli'r cysyniad o dragwyddoldeb neu'r cylch anfeidrol bywyd.

  Symbol Tarddiad Had y Bywyd

  Rhyddhad Hynafol o'r Aifft Ffynhonnell. CC BY-NC-SA 4.0

  Mae Hadau Bywyd yn symbol hynafol sydd wedi'i ddarganfod ar draws diwylliannau a chrefyddau amrywiol gan gynnwys yr Aifft, Babilonaidd, Tsieineaidd, Hindŵaeth, Cristnogaeth ac Islam. Fe'i darganfuwyd mewn eglwysi hanesyddol, temlau, synagogau, llyfrau, ac arteffactau eraill. Mae’r cynrychioliad hynaf y gwyddys amdano o’r symbol hwn i’w weld ar waliau Teml Osiris yn Abydos, sy’n dyddio’n ôl bron i 6,000 o flynyddoedd.

  Presenoldeb eang Had y Bywyd mewn diwylliannau hynafolyn dangos ei gyffredinolrwydd a'i arwyddocâd ysbrydol dwfn.

  Symbolau o fewn Had y Bywyd

  Symbolau o fewn Had y Bywyd

  Mae Had y Bywyd yn cynnwys nifer fawr o symbolau sydd i gyd yn perthyn i'r greadigaeth. Mae'r rhain yn cynnwys y Cylch, Vesica Piscis, Triquetra, Hexagon, Seren 6-Pwynt (Hexagram), Wyau Bywyd, Seren 12 pwynt, Torus, Merkaba, a'r Hexafoil. Yn ogystal, mae Had y Bywyd hefyd yn sylfaen ar gyfer symbol Blodau Bywyd.

  8 Cyfrinach Cudd & Ystyr Had y Bywyd

  Dyma 8 cyfrinach gudd a fydd yn eich helpu i ddeall yr ystyr dyfnach sy'n gysylltiedig â symbol Had y Bywyd.

  1. Hadau Bywyd fel symbol o'r Creu 13>

  Mae Had y Bywyd yn symbol pwerus o’r greadigaeth. Er mwyn deall cyfrinachau cudd y symbol Hadau Bywyd, ac i weld sut mae'r symbol hwn yn gysylltiedig â chreu, yn gyntaf mae angen i chi ddeall y gwahanol gamau sy'n gysylltiedig â chreu'r symbol. Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos sut mae Had y Bywyd yn cael ei ffurfio o un cylch:

  Datblygiad hadau bywyd

  Gadewch i ni edrych ar y camau hyn yn fanylach:

  Cam 1af – Cylch

  >Mae patrwm Hadau Bywyd yn dechrau gydag un cylch 2D. Mae'r cylch yn cynrychioli cyfanrwydd, anfeidredd, sefydlogrwydd, a pherffeithrwydd. Mae canol y cylch yn cynrychioli Duw, Ffynhonnell, neu Ymwybyddiaeth.

  2il Gam –Vesica Piscis

  Vesica Piscis

  Yn yr 2il gam, mae'r cylch yn atgynhyrchu ei hun gan ffurfio 2 gylch. Maent yn parhau i fod yn gysylltiedig â'i gilydd yn y fath fodd fel bod cylchedd un cylch yn rhedeg trwy ganol y llall. Mae'r atgynhyrchiad hwn yn debyg i'r ffynhonnell yn plymio ei hun i adnabod ei hun. Mae hyn hefyd yn cynrychioli creu pegynau a'r bydysawd deuol.

  Mae'r patrwm siâp almon a ffurfiwyd yn y modd hwn (gan y ddau gylch sy'n gorgyffwrdd) yn cael ei adnabod fel y Vesica Piscis. Mae'r Vesica Piscis yn cynrychioli undeb egni Gwrywaidd a Benywaidd (neu'r ysbryd a'r meysydd materol) sy'n hanfodol i'r broses o greu. Dyma pam mae'r Vesica Piscis hefyd yn cael ei hadnabod fel y Groth Cosmig o ble mae'r greadigaeth yn tarddu.

  Vesica Diamond

  O fewn y Groth Cosmig mae'r patrwm siâp Diemwnt a elwir yn Ddiemwnt Vesica . Mae hwn yn cynnwys dau driongl hafalochrog - un yn wynebu i fyny a'r llall yn wynebu i lawr. Cynrychiola hyn eto yr egwyddorion gwrywaidd a benywaidd. Mae Diemwnt Vesica hefyd yn cynrychioli'r cysylltiad rhwng y bydoedd corfforol ac ysbrydol ac fe'i cysylltir yn aml ag ymwybyddiaeth uwch a deffroad ysbrydol.

  Fe sylwch fod y Vesica Diamond hefyd yn dal ynddo y symbol croes sydd eto'n cynrychioli'r egwyddor gwrywaidd-benywaidd. Yn ogystal, mae ganddo hefyd y symbol Ichthys (pysgod) sy'n gysylltiedig â IesuCrist.

  3ydd Cam – Trybedd Bywyd

  Tripod bywyd

  Mae'r 3ydd cam yn cynnwys ychwanegu un cylch arall at y ddau gylch presennol. Mae'r patrwm canlyniadol yn debyg i'r Triquetra a elwir hefyd yn Tripod Bywyd .

  Mae hyn yn symbol o'r Drindod Sanctaidd mewn Cristnogaeth yn ogystal ag mewn diwylliannau eraill. Mae'n dynodi grym 3 yn y greadigaeth . Er enghraifft , mewn Hindŵaeth, mae tri phrif Dduw yn gysylltiedig â’r greadigaeth – Brahma (Crëwr), Vishnu (Preserver), a Shiva (Destroyer). Ac mewn Cristnogaeth, mae cysyniad y Drindod Sanctaidd - y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân, sy'n cynrychioli natur hanfodol Duw. Y Tad yw'r Creawdwr, y Mab yw'r Gwaredwr, a'r Ysbryd Glân yw'r Cynhaliwr.

  Ymhellach, mae tair bwa neu ddolen y Triquetra yn ffurfio siâp di-dor heb unrhyw fan cychwyn neu ddiweddglo pendant, sy'n cynrychioli natur dragwyddol Duw. Yn yr un modd, er bod ganddi dair bwa ar wahân, mae gan y Triquetra un ganolfan, sy'n dynodi bod pob ffurf yn tarddu o un ffynhonnell unedig.

  Hadau Bywyd Cwblhawyd

  Had Bywyd Cwblhawyd<2

  Yn olaf, mae 4 cylch arall yn cael eu hychwanegu i gwblhau Had y Bywyd. Yn unol â Genesis, creodd Duw y bydysawd mewn 6 diwrnod ac ar y 7fed diwrnod, gorffwysodd. Mae llawer yn credu bod y 6 chylch allanol yn cynrychioli 6 diwrnod y creu a'r 7fed cylch (yn y canol) yn cynrychioli'rDuw, Ffynhonnell, neu Ymwybyddiaeth fyth-bresennol. Dyna pam mae Had y Bywyd hefyd yn cael ei alw'n Patrwm Genesis (fel y trafodwyd eisoes).

  Mae'r cylch canolog hefyd yn symbol o gydbwysedd ac undeb gwrywaidd a gwrywaidd. egni benywaidd, sy'n sail i'r greadigaeth.

  Ar ôl archwilio cysylltiad Had y Bywyd â'r greadigaeth, gadewch inni nawr ymchwilio i ychydig o agweddau mwy cudd y symbol hwn.

  2. Hadau Bywyd & y Seren Chwe Phwynt (Hexagram)

  Un o'r nifer o symbolau pwysig y mae Had y Bywyd yn ei gynnwys ynddo yw'r seren 6 phwynt (hecsagram).

  Fel y nodir yn y ddelwedd isod, mae cylch canol Had y Bywyd yn dal dau driongl cydgysylltiedig – un yn wynebu i fyny ac un yn wynebu i lawr gan greu Seren Chwe Phwynt . Gelwir y seren hon yn Shatkona mewn Hindŵaeth neu Seren Dafydd mewn Iddewiaeth . Unwaith eto, mae'r patrwm seren hwn yn cynrychioli undeb egni gwrywaidd a benywaidd sy'n sail i'r greadigaeth. Mae cynrychioliad 3D y patrwm hwn yn cael ei adnabod fel y Merkaba (neu Seren Tetrahedron) .

  Seren Chwe Phwynt yng Nghylch Canol Had y Bywyd

  Mae'r Seren Chwe Phwynt hefyd yn cynrychioli y pedair elfen (Tân, Dŵr, Aer, a Daear) gyda'r cylch allanol yn cynrychioli'r bumed elfen sef Ymwybyddiaeth neu Ether. Mae hyn eto'n cynrychioli'r greadigaeth gan mai'r pum elfen hyn yw sail y greadigaeth a phopeth yn y bydysawdgwneud o gyfuniad o'r elfennau hyn.

  Gellir lluniadu'r Seren Chwe Phwynt hefyd gan ddefnyddio cylch allanol Had y Bywyd fel y dangosir yn y ddelwedd isod.

  Seren Chwe Phwynt yng Nghylch Allanol Had y Bywyd

  Yn yr un modd, gallwch hefyd dynnu seren 6 phwynt arall gan ddefnyddio pwyntiau croestoriad y cylchoedd allanol fel y dangosir yn y ddelwedd isod: <2 Hadau Bywyd 3ydd hecsagram

  Felly mae Had y Bywyd yn cynnwys 3 hexagram (seren 6-pwynt) i gyd.

  3. Had y Bywyd & y 3 Hecsagon

  Hecsagon o fewn Had y Bywyd

  Yn union fel ei fod yn cynnwys 3 hecsagram, mae Had y Bywyd hefyd yn cynnwys 3 hecsagon ynddo (fel y nodir yn y ddelwedd uchod). Mae'r hecsagon yn siâp cysegredig sy'n cynrychioli creadigaeth, cytgord, cydbwysedd, pŵer dwyfol, doethineb a chryfder. Mae siapiau hecsagonol i'w cael ledled natur oherwydd ei gryfder a'i effeithlonrwydd strwythurol. Mae rhai enghreifftiau o hecsagonau a geir ym myd natur yn cynnwys cychod gwenyn, plu eira, siâp rhai crisialau megis cwarts, a siâp celloedd yn y corff dynol (fel y celloedd yn waliau'r coluddyn bach).

  Ar ben hynny, mae 6 ochr mewn hecsagon ac mae Had y Bywyd yn cynnwys 3 hecsagon i gyd. Mae 6 gwaith 3 yn hafal i 18 a swm 1 ac 8 yn hafal i 9. Mae'r tri rhif yma i gyd 3, 6, a 9 yn gysylltiedig â chreu. Mewn gwirionedd, mae'r rhif 9 yn gysylltiedig â chwblhau'r creu. Hynyn pwysleisio ymhellach bŵer ac arwyddocâd yr hecsagon o fewn y symbol Hadau Bywyd.

  4. Hadau Bywyd & Blodau'r Bywyd

  Mae Had y Bywyd yn sylfaen i symbol Blodau'r Bywyd. Wrth i fwy o gylchoedd gael eu hychwanegu at Had y Bywyd, daw Blodau'r Bywyd i'r amlwg, sy'n cynnwys nifer o gylchoedd rhyng-gysylltiedig sy'n ehangu tuag allan. Mae'r symbol hwn yn cael ei ystyried yn aml fel glasbrint y bydysawd, sy'n ymgorffori hanfod popeth sy'n bodoli.

  Had Bywyd y tu mewn i Flodau Bywyd

  Mae Blodau Bywyd yn cynrychioli cydgysylltiad pob peth, harmoni , a chydbwysedd. Mae hefyd yn dynodi cylch anfeidrol y greadigaeth, yn ehangu yn barhaus tuag allan fel yr ychwanegir mwy o gylchoedd.

  Mae'n werth nodi bod Blodau'r Bywyd yn gartref i lawer mwy o symbolau sy'n ymwneud â'r greadigaeth. Mae'r rhain yn cynnwys Ffrwythau Bywyd, Coeden Fywyd Kabalistaidd, & Ciwb Metrotron.

  Ffrwyth Bywyd & Ciwb Metatron

  Mae Ciwb y Metatron yn cynnwys pob un o'r 5 solid platonig y credir eu bod yn flociau adeiladu'r bydysawd. Gallwch ddarllen mwy am y symbolau hyn yn yr erthygl hon am Flodau'r Bywyd.

  Credir bod myfyrio ar Ffrwythau Bywyd yn cael effaith ddofn ar y seice, gan ganiatáu i chi gael mynediad i gyflwr uwch o ymwybyddiaeth.<2

  5. Hadau Bywyd & y Torus

  Mae siâp pwerus arall yn dod allan o'rHadau Bywyd a dyna'r Torus.

  Pan fyddwch chi'n arosod dau batrwm Hadau Bywyd ar ben ei gilydd ac yn cylchdroi'r patrwm uchaf 30 gradd er mwyn creu patrwm 12-sffêr, fe gewch chi beth yw a elwir yn symbol ' Lotus of Life ' (fel y dangosir yn y ddelwedd isod). Mae'r patrwm hwn yn edrych fel tiwb torus o'i weld mewn 3D.

  Lotus bywyd

  Pan fydd mwy o gylchoedd yn cael eu hychwanegu, byddwch yn cael siâp torus mwy cymhleth. Er enghraifft, pan fydd saith Hadau Bywyd yn cael eu troshaenu ar ben ei gilydd, pob un wedi'i gylchdroi ychydig (tua 7.5 gradd), maen nhw'n cyfuno i ffurfio'r maes ynni Torus canlynol.

  Torus

  Dyma a fideo yn darlunio'r broses:

  Mae'r torus yn symbol pwerus sy'n cynrychioli cysyniadau amrywiol megis cyfanrwydd, cydgysylltiad, cylch bywyd, ac anfeidredd. Yn bwysicaf oll, gan fod cylchedd pob cylch yn rhedeg trwy'r dot canolog (ffynhonnell), mae'n symbol o'r ffaith bod popeth yn dod allan o un ffynhonnell a bod y ffynhonnell yn bresennol ym mhopeth sy'n bodoli . Mae'r Torus hefyd yn cynrychioli ffenomenau megis y meysydd egni sy'n amgylchynu organebau byw a dynameg y bydysawd.

  Y Torus hefyd yw siâp sylfaenol pob maes magnetig. Credir bod hyd yn oed y maes electromagnetig a allyrrir gan y galon yn debyg i faes torws. Yn ogystal, mae'r maes ynni o amgylch atom a'r maes aura o'i amgylch

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.