10 Budd Ysbrydol Seren Anis (Anise Tsieineaidd)

Sean Robinson 17-10-2023
Sean Robinson

Mae Star Anise, a elwir hefyd yn Anise Tsieineaidd neu Badiana, yn sbeis poblogaidd sy'n adnabyddus am ei siâp seren unigryw. Yn frodorol i Tsieina a sawl rhan o Asia, gall Star Anise wrthyrru egni negyddol a denu pob lwc i'ch bywyd oherwydd ei gysylltiad agos â'r blaned Iau (planed doethineb a helaethrwydd). Mae hefyd yn sbeis gwych ar gyfer cynyddu eich ymwybyddiaeth ysbrydol gan ei fod yn gweithio gyda chakras trydydd llygad a choron. Darllenwch ymlaen i ddarganfod manteision ysbrydol niferus Star Anise a sut y gallwch ei ddefnyddio yn eich bywyd!

8 Manteision ysbrydol rhyfeddol Star Anise

  1. Cadwch Star Anise o dan eich gobennydd i hyrwyddo breuddwydion da

  Trwy DepositPhotos

  I hyrwyddo breuddwydion da a chadw meddyliau negyddol a hunllefau i ffwrdd, cadwch Seren Anise cyfan o dan eich gobennydd. Fel arall, gallwch hefyd falu a thaenu powdr Star Anise. Fel bonws ychwanegol, mae'n hysbys bod gan Star Anise briodweddau tawelyddol felly gall eich helpu i gael noson dda o orffwys!

  Yn ogystal, os ydych chi'n chwilio am atebion i'ch problemau yna rhowch Star Anise o dan eich gall gobennydd eich helpu gyda hynny hefyd. Wrth i Star Anise rymuso'r Chakra Trydydd Llygad (sy'n gysylltiedig â greddf) gall ysgogi breuddwydion proffwydol y credir ei fod yn darparu atebion i'ch problemau o fewn tri i saith diwrnod o wneud hyn. Bydd yr atebion naill ai'n ymddangos yn eich breuddwyd neu pan fyddwch chi'n deffroi fyny. I wneud hyn yn fwy effeithiol, daliwch y Seren Anise yn eich llaw pŵer a'i gwefru â'ch bwriad trwy feddwl am y broblem a theimlo y daw'r atebion cywir i chi.

  2. Defnyddiwch Star Anise ar gyfer clairvoyance, ymwybyddiaeth seicig ac egni creadigol

  Star Anise yw un o'r sbeisys mwyaf poblogaidd ar gyfer codi ymwybyddiaeth seicig oherwydd credir ei fod yn deffro'ch meddwl ac yn dod ag eglurder i unrhyw sefyllfa. Mae hyn yn ei wneud yn sbeis gwych i'w ddefnyddio pan fyddwch chi'n gweithio ar brosiect creadigol! Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clirio'ch meddwl ac anadlu ei arogl penllyd.

  Yn draddodiadol, mae Star Anise yn cael ei losgi fel arogldarth gan ddefnyddio disg siarcol. Fodd bynnag, gallwch hefyd ei wneud yn gadwyn swyn i atal negyddiaeth ac annog agwedd gadarnhaol ar fywyd. Gwneir hyn orau ar Samhain (dechrau'r gaeaf fel arfer), pan fydd y gorchudd rhwng ein byd ni a'r byd ysbrydol ar ei deneuaf.

  Fel arall, gallwch chi sefyll grisial cwarts yng nghanol gwely o Star Anise i annog clairvoyance a'ch helpu chi i gysylltu â'ch hunan uwch.

  3. Rhowch Star Anise ar yr Allor i gynyddu lwc dda a chysylltiad ysbrydol

  Mae Star Anise yn ychwanegiad gwych at eich allor ar gyfer dwysáu eich synhwyrau yn ystod gwaith dewiniaeth. Yn syml, rhowch y sbeis mewn powlen gwrth-dân a'i losgi. Yn yr un modd, gallwch chi gynyddu pŵer unrhyw sillafu rydych chi'n ei berfformio trwy osodhadau Seren Anise cyfan ym mhob un o bedair cornel dy allor.

  Drwy gael Star Anise ar eich allor, rydych chi hefyd yn codi dirgryniadau ysbrydol cadarnhaol ac yn eu lledaenu trwy'ch cartref cyfan.

  4. Defnyddiwch Star Anise ar gyfer glanhau ac amddiffyn

  Trwy AdneuoPhotos

  Mae Star Anise yn llysieuyn a ffafrir mewn Bwdhaeth, gan ei fod yn cynrychioli'r wyth- llwybr plyg goleuedigaeth. Yn enwedig o'i gyfuno ag ewin. Mae Star Anise yn cael ei blannu'n aml o amgylch temlau Bwdhaidd i gadw ysbrydion drwg i ffwrdd ac mae hefyd yn cael ei losgi'n gyffredin fel arogldarth yn ystod defodau cysegru, glanhau ac amddiffyn. Gallwch losgi powdr Star Anise i'r un pwrpas.

  Gweld hefyd: 9 Ffordd y mae Pobl Ddeallus yn Ymddwyn yn Wahanol I'r Offerennau

  Ffurf gynnar o bensaernïaeth Hindŵaidd yw Vastu Shastra sy'n ymgorffori credoau ysbrydol yn adeiledd adeiladau er mwyn hybu heddwch a chytgord o fewn. Yn ôl yr ysgrythur, bydd gosod Star Anise ym mhob un o bedair cornel eich cartref yn dileu pob negyddoldeb ac yn cynyddu rhai cadarnhaol. Gallwch hefyd wneud garland allan o hadau Star Anise llawn a'u hongian uwchben eich drws i greu rhwystr amddiffynnol o amgylch eich cartref.

  5. Defnyddiwch Star Anise ar gyfer gwaith ac amlygiad New Moon

  Adnabyddir Seren Anise fel ‘perlysieuyn lleuad’ oherwydd credir bod ei siâp unigryw yn symbol o orwel heb leuad. O ganlyniad, mae'n ychwanegiad ardderchog at unrhyw swyn neu ddefod lleuad newydd, yn enwedig dewiniaeth. Y lleuad newyddyn symbol o ddechreuadau newydd felly dyma'r amser perffaith i fyfyrio ar eich bywyd a chanolbwyntio ar yr hyn rydych am ei gyflawni yn y misoedd nesaf.

  Dyma ddefod syml o'r Lleuad Newydd yn defnyddio Star Anise y gallwch ei defnyddio i amlygu'ch dymuniadau:

  Cam 1: Dewiswch liw cannwyll sy'n cynrychioli eich bwriadau. Mae porffor (grymuso), gwyn (purdeb), a du (amddiffyn) i gyd yn opsiynau da. Yna, glanhewch eich cannwyll trwy losgi Sage, Palo Santo, neu Star Anise.

  Cam 2: Nawr mae'n bryd meddwl am eich nodau! Efallai y bydd yn haws ysgrifennu eich dymuniadau ar ddarn o bapur neu mewn dyddlyfr. Fel arall, gallwch chi ddal eich cannwyll, cau'ch llygaid, a chanolbwyntio ar ei thrwytho â'ch bwriadau.

  Cam 3: Pan fyddwch yn barod, eneinia dy gannwyll â'r perlysiau a ddewiswyd gennych; Mae Star Anise, hadau llin (ar gyfer egni lleuad), a vervain (ar gyfer ymwybyddiaeth seicig) i gyd yn gweithio'n dda gyda'i gilydd.

  Cam 4: Goleuwch eich cannwyll ar noson lleuad newydd ac adroddwch ychydig eiriau sy'n cwmpasu eich bwriadau. Ceisiwch adael i'r gannwyll losgi i lawr ar ei phen ei hun os yn bosibl. Fel arall, gallwch chi ddiffodd y fflam ond ni ddylech fyth chwythu cannwyll gan y bydd hyn yn chwythu'ch dymuniadau i ffwrdd!

  6. Cariwch Star Anise am lwc dda & egni positif

  Mae Star Anise yn berlysiau bendigedig i ddenu lwc dda ac egni positif! Gallwch ychwanegu atoswyn, mwclis, bagiau bach, waledi, neu fagiau mojo i'w cario gyda chi.

  Os oes gennych chi bryder arbennig neu nod penodol, gallwch chi ystyried codi tâl ar eich Seren Anise â'ch bwriad gan ddefnyddio siant neu weddi syml. I wneud hyn, daliwch y Star Anise yn eich llaw pŵer. Fel arfer dyma'ch llaw drechaf ond nid yw bob amser! Yn ffodus, mae yna brawf syml iawn y gallwch chi ei wneud i ddarganfod pa un yw eich llaw pŵer. Claspiwch eich dwylo gyda'ch gilydd ar eich glin fel bod eich cledrau'n cyffwrdd a'ch bodiau'n gorgyffwrdd. Eich llaw bwer yw'r un sydd ynghlwm wrth y bawd sydd ar ei ben!

  Wrth ddal y Star Anise, caewch eich llygaid a delweddwch olau oren llachar o amgylch eich dwylo. Pan fydd eich dwylo'n teimlo'n gynnes, adroddwch eich siant (yn uchel os yn bosibl) i'w wefru â'ch bwriad. Dyma enghraifft syml y gallwch chi ei mabwysiadu:

  Daear a Thân, anfonwch fy nymuniad ataf.

  Gan wynt a môr, dewch â daioni pob lwc i mi.

  Fel y bydda i, felly brycheuyn y bydd!

  Cariwch y Star Anise hon gyda chi i ddenu pob lwc.

  Gweld hefyd: Blodyn Bywyd - Symbolaeth + 6 Ystyr Cudd (Geometreg Gysegredig)

  7. Defnyddiwch Star Anis ar gyfer dewiniaeth (i geisio atebion i'ch cwestiynau)

  Gall Seren Anis gael ei falu gan ddefnyddio pestl a morter neu ei losgi fel arogldarth i gynyddu llwyddiant unrhyw amlygiad sillafu chi perfformio. Oherwydd ei allu i godi ymwybyddiaeth seicig, mae hefyd yn gwneud pendil gwych ar gyfer dewiniaeth. Dewch o hyd i Seren Anise mawr cadarna'i gysylltu â llinyn porffor, melyn, neu ddu wedi'i wneud o ffibrau naturiol. Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd clymu'r pod Star Anise, gallwch chi geisio drilio twll bach yn y canol a phasio'r edau drwyddo. Yna torrwch yr edau fel ei fod yr un hyd â'r gofod rhwng eich bys bach a'ch bawd. Mae'ch pendil nawr yn barod!

  I ddefnyddio'ch pendil, daliwch ef yn eich llaw pŵer a gofynnwch gwestiwn syml ie neu na i'r bydysawd. Os yw'r pendil yn dechrau symud mewn mudiant cylchol, yr ateb yw ydy. Os yw'n symud yn ôl ac ymlaen, yr ateb yw na. Os nad yw'r pendil yn symud, mae'n golygu nad oes angen ateb arnoch i'r cwestiwn arbennig hwnnw, neu eich bod yn ei wybod yn barod!

  8. Defnyddiwch Star Anise i amddiffyn & pob lwc poteli sillafu

  Trwy DepositPhotos

  Gellir defnyddio Star Anise mewn jariau sillafu amddiffyn, arian, a phob lwc yn llwyddiannus iawn! Mae poteli bach yn ddelfrydol ar gyfer cario o gwmpas gyda chi, ond mae rhai mwy yn wych ar gyfer y cartref. Treuliwch amser yn ymchwilio i'r perlysiau, y crisialau a'r deunyddiau ychwanegol gorau i'w cynnwys yn eich jar i sicrhau eu bod yn cynrychioli'ch bwriad yn glir. Er enghraifft, mae perlysiau fel Star Anise, dail bae, Chamomile, a sglodion crisial Aventurine yn wych ar gyfer cyfnodau amddiffyn. Mae sinamon, cloves, a Star Anise yn gweithio'n dda am arian ac ysbeidiau lwc.

  Rhowch yr eitemau trymach ar waelod eich jar bob amseratal y cynhwysion rhag suddo i mewn i'w gilydd. Wrth i chi greu eich jar sillafu, ceisiwch losgi arogldarth Star Anise i ysgogi ymdeimlad o gydbwysedd tawel ac emosiynol.

  9. Olew hanfodol Anis Seren Ymledol i hybu hapusrwydd yn eich cartref

  Trwy DepositPhotos

  Bydd olew hanfodol Anise Seren Ymledol neu stemio'r perlysiau yn rhan orllewinol eich cartref yn hyrwyddo hapusrwydd a iechyd i'r holl drigolion! Yn ogystal, mae Star Anise hefyd yn wych ar gyfer unrhyw ymarfer myfyrdod i gynyddu eich ymwybyddiaeth.

  10. Bath a Seren Anis i buro eich meddwl

  Fel llysieuyn amddiffyn a glanhau, gellir ychwanegu Star Anise at ddefodau ymdrochi i adnewyddu a phuro eich meddwl, corff, ac ysbryd. Ychwanegwch Star Anise a dail llawryf at ddŵr rhedegog y bath i'w lanhau'n llwyr! Fel arall, gallwch chi gymysgu Star Anise gyda mêl a sinamon i hyrwyddo hunan-gariad.

  Casgliad

  Mae Star Anise yn sbeis hudolus gydag ystod eang o ddefnyddiau, o ddenu lwc dda i gryfhau eich cysylltiad â'r byd ysbrydol. Mae'n wirioneddol gynhwysyn pwerus, amlbwrpas a ddylai fod yng nghartref pob person!

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.