7 Ffordd o Ddefnyddio Tourmaline Du i'w Amddiffyn

Sean Robinson 11-08-2023
Sean Robinson

Mae Black Tourmaline, a elwir hefyd yn Schorl, yn aml yn cael ei hystyried yn berl amddiffynnol mwyaf pwerus y byd. Fe'i darganfuwyd gyntaf tua 1400 OC mewn pentref bach yn Sacsoni, yr Almaen, ac ers hynny mae wedi'i ddefnyddio mewn gwareiddiadau ledled y byd i gadw ysbrydion drwg i ffwrdd a darparu iachâd personol. Parhewch i ddarllen i weld sut y gallwch chi ddefnyddio'r grisial cryf hwn yn eich bywyd eich hun.

  A yw Black Tourmaline yn dda ar gyfer amddiffyniad?

  Mae pob grisial du yn cael ei ystyried yn amddiffynnol ei natur gan y credir bod y lliw du yn amsugno negyddol.

  Fodd bynnag, o'i gymharu â chrisialau eraill, mae gan Black Tourmaline gyfansoddiad sy'n wahanol. Fe'i ffurfir yn ddwfn o dan y ddaear o ganlyniad i weithgaredd hydrothermol a phresenoldeb mwynau penodol. O ganlyniad, mae gan y garreg hon grynodiad uchel o haearn a manganîs, gan roi rhinweddau magnetig iddi a all ddarparu amddiffyniad seicolegol ac ysbrydol cryf.

  Oherwydd ei natur drydanol, credir bod tourmaline hefyd yn garreg sylfaen effeithiol iawn, gan ei fod yn helpu i ffurfio rhwystr rhyngoch chi ac unrhyw egni negyddol.

  Gweld hefyd: 39 Dyfyniadau Ar Grym Treulio Amser Yn Unig Mewn Unigedd

  7 ffordd o ddefnyddio Black Tourmaline i ddiogelu

  1. Rhowch Tourmaline Du ger eich drws ffrynt i rwystro ynni negyddol

  Mae Black Tourmaline yn aml yn cael ei osod wrth ymyl y drws ffrynt fel y mae yn atal negyddiaeth rhag mynd i mewn i'r cartref ac yn cysgodi'r ardal mewn golau cadarnhaol. Tiefallai yr hoffai hefyd adrodd mantra dros y grisial i'w wefru â bwriad penodol, megis harmoni a hapusrwydd.

  2. Defnyddiwch Black Tourmaline i greu grid amddiffyn ar gyfer eich cartref

  Black Mae Tourmaline yn cael ei ystyried yn un o'r crisialau mwyaf effeithiol ar gyfer creu grid amddiffyn. Yn syml, gosodwch grisial tourmaline ym mhob un o bedair cornel eich cartref, gan sicrhau eu bod yn unionsyth neu'n wynebu tuag allan. Os yw siâp eich tŷ yn rhyfedd, efallai y byddwch am ddefnyddio mwy o grisialau. Dyma'r grid mwyaf sylfaenol y gallwch chi ei wneud, ond os ydych chi eisiau rhywbeth mwy datblygedig, mae yna gyfarwyddiadau amrywiol ar gyfer gridiau mwy cymhleth ar-lein.

  3. Cadwch Tourmaline Du yn eich ystafell wely ar gyfer cwsg aflonydd

  Mae Black Tourmaline yn grisial effeithiol ar gyfer cadw hunllefau gan y credir ei fod yn gallu dal gwirodydd. Rhowch un o'r crisialau hyn ar ddiwedd eich gwely i'w amddiffyn yn ystod y nos.

  Gallwch hefyd geisio gosod grisial tourmaline ar eich stand nos neu o dan eich gobennydd. Bydd cael tourmaline yn eich ystafell wely yn gwella'r dirgryniadau yn yr aer ac yn helpu i drawsnewid emosiynau negyddol, megis dicter, yn rhai cadarnhaol. Bydd hyn yn helpu i wneud mwy o gwsg aflonydd.

  4. Cariwch tourmaline yn eich car i yrru'n ddiogel

  Oherwydd ei briodweddau amddiffynnol cryf, gellir gosod Black Tourmaline o dan sedd gyrrwr eich car i gynorthwyo taith ddiogel. Bydd hefyd yn eich helpucanolbwyntio wrth yrru a'ch cadw'n dawel mewn cyfnodau o draffig trwm.

  5. Cariwch Tourmaline Du gyda chi i amddiffyn rhag ymosodiadau seicig

  Mae Black Tourmaline yn cael ei barchu fel talisman am ei allu i warchod rhag ymosodiadau seicig a mathau eraill o egni negyddol. Mae ymosodiadau seicig yn aml yn anfwriadol, wedi'u hachosi gan deimladau cryf o genfigen neu ddicter, a gallant ddod i'r amlwg mewn sawl ffordd; yn gorfforol ac yn feddyliol. Felly, os ydych chi'n teimlo'n orlethedig neu'n isel, cadwch ddarn o tourmaline yn eich poced neu gwisgwch ef fel mwclis, i gael gwared ar egni negyddol ac ail-gydbwyso'ch emosiynau.

  6. Defnyddiwch Tourmaline i gysgodi'ch egni rhag ymbelydredd

  Mae'r grisial hwn yn darian EMF bwerus felly ceisiwch ei osod wrth ymyl eich gliniadur neu wrth ymyl eich ffôn gyda'r nos. Bydd hyn yn eich amddiffyn rhag effeithiau niweidiol ymbelydredd EMF a all ddod i'r amlwg fel pryder, niwl yr ymennydd ac anhunedd.

  Bydd cael Tourmaline Du yn agos atoch pan fyddwch chi'n gweithio hefyd yn eich helpu i sicrhau eglurder meddwl a helpu gyda chreadigrwydd. Yn ogystal, bydd priodweddau sylfaenu cryf y garreg hon yn eich helpu i fod yn fwy deall a chwrtais i eraill.

  7. Yfwch ddŵr wedi'i wefru â tourmaline i ryddhau emosiynau negyddol

  Mae dŵr yn elfen wych i'w ddefnyddio ochr yn ochr â Black Tourmaline gan ei fod yn ategu ei gilydd mor dda. Ceisiwch wefru'ch potel ddŵr gyda'rynni glanhau o Tourmaline Du i adfywio eich hun yn y bore, yn enwedig os oes gennych ddiwrnod mawr o'ch blaen.

  I wneud hyn, rhowch nifer o grisialau tourmaline o amgylch eich potel ddŵr ac yna eisteddwch yn dawel, gan ganolbwyntio ar eich anadlu. Dychmygwch egni amddiffynnol y crisialau tourmaline yn cael eu hamsugno gan y dŵr. Wrth i chi ei sipian trwy gydol y dydd, byddwch chi'n teimlo'n fwy egniol a grymus. Credir bod yr arfer hwn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer empathiaid gan fod y dŵr yn cynorthwyo llif yr emosiynau tra bod y Tourmaline Du yn amddiffyn eich egni rhag dylanwadau allanol.

  Sylwer: Ni argymhellir rhoi Black Tourmaline yn uniongyrchol i mewn i ddŵr oherwydd gall cemegau yn y grisial gymysgu â'r dŵr a all fod yn niweidiol wrth ei amlyncu.

  Beth yw'r ffordd orau o lanhau Tourmaline Du?

  Mae'n bwysig glanhau'r holl grisialau yn rheolaidd i gael gwared arnynt o unrhyw egni negyddol sydd wedi'i amsugno. Gellir gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd gyda Black Tourmaline. Efallai mai'r ffordd symlaf yw rhedeg eich grisial o dan y tap am ychydig funudau. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus i beidio â gwneud hyn yn rhy hir gan y gall niweidio'r grisial. Fel arall, gallwch chi lanhau Black Tourmaline gan ddefnyddio arogldarth (ystyrir mai White Sage yw'r mwyaf effeithiol oherwydd ei briodweddau puro hynod rymus). Yn syml, goleuwch eich arogldarth a chwifio'r mwg dros eich grisial.

  Gallwchglanhau Tourmaline Du hefyd trwy ei osod allan mewn golau haul uniongyrchol am 1-2 awr. Yn dibynnu ar ba mor aml rydych chi'n defnyddio'ch grisial, dylech anelu at ei lanhau bob pythefnos.

  Gweld hefyd: Ystyr Ysbrydol 369 – 6 Cyfrinach Cudd

  Beth yw'r ffordd gywir i godi tâl ar Black Tourmaline?

  Ar ôl i chi lanhau'ch grisial, bydd angen i chi ei wefru â'ch bwriad. Gallwch chi wneud hyn trwy ganolbwyntio ar eich dymuniadau neu'ch dymuniadau wrth ddal y tourmaline yng nghledr eich llaw. Ar ôl y broses hon, dylech gario'r garreg o gwmpas gyda chi am ychydig ddyddiau i wella'ch bond ag ef.

  Beth yw'r amser gorau i weithio gyda Black Tourmaline?

  Gellir defnyddio Tourmaline Du pryd bynnag y bydd angen sylfaen emosiynol arnoch neu pan fydd angen i chi ganolbwyntio. Mae'n arbennig o fuddiol pan fyddwch chi'n deffro yn y bore am y tro cyntaf, i osod eich meddwl ar gyfer y diwrnod i ddod. Daliwch ddarn o Du Tourmaline yn eich dwylo a chanolbwyntiwch ar anadlu allan eich holl emosiynau negyddol, pryderon, a gofidiau. Byddwch yn teimlo'n ysgafnach ac yn gryfach ar unwaith. Mae hefyd yn syniad da cadw carreg tourmaline yn eich ystafell wely i'ch helpu i gysgu.

  Crisialau eraill i'w defnyddio ochr yn ochr â Black Tourmaline i wella amddiffyniad

  Mae gan bob grisial ei egni unigryw ei hun. Trwy baru crisialau penodol gyda'i gilydd, gallwch chi wella eu heffeithiau a'u teilwra i angen penodol.

  1. Selenite

  Credir bod Selenit yn baru ardderchogar gyfer Tourmaline Du, yn enwedig mewn gridiau amddiffyn. Mae'r cyfuniad o dywyll (Black Tourmaline) a golau (selenite) yn creu'r cydbwysedd perffaith ar gyfer pan fydd angen amddiffyniad cryf arnoch neu pan fyddwch chi'n dymuno glanhau gofod. Mae crisialau eraill sy'n gweithio'n dda gyda Black Tourmaline yn cynnwys:

  2. Smokey Quartz

  Mae Smokey Quartz yn amrywiaeth llwyd brown o chwarts sydd â llawer o briodweddau tebyg i Black Tourmaline. Mae'n arbennig o fuddiol ar gyfer agor y chakras uchaf. Os ydych chi'n teimlo'n isel neu'n bryderus, bydd y cyfuniad hwn yn gwneud rhyfeddodau i glirio unrhyw rwystrau yn eich chakras ac yn eich helpu i ollwng unrhyw deimladau o ddicter neu ddicter.

  3. Obsidian

  Mae Obsidian yn garreg lanhau bwerus a all helpu gydag anhwylderau meddyliol a chorfforol. Parwch obsidian gyda Black Tourmaline i'ch helpu chi i roi'r gorau i chi a chael ymdeimlad o dawelwch. Mae obsidian pluen eira yn baru arbennig o dda gyda Black Tourmaline pan fyddwch chi angen penderfyniad i gyflawni eich dymuniadau. Bydd y garreg hon yn rhoi ymdeimlad o sefydlogrwydd a mewnwelediad i chi tra bydd y Tourmaline Du yn eich cysgodi rhag dylanwadau allanol.

  4. Citrine

  Credir bod Citrine yn harneisio pŵer yr haul i ddod â golau i bob agwedd o’ch bywyd. Wrth baru â Black Tourmaline, bydd citrine yn gweithio i gydbwyso'ch emosiynau a'ch helpu i ddod o hyd i'r dewrder mewnol i fynd i'r afael ag unrhyw dasgtra bod Black Tourmaline yn puro eich egni.

  Pwyntiau i'w cofio

  Wrth weithio gyda Black Tourmaline, mae'n bwysig cofio nad carreg hunan-lanhau mo hon. Gelwir Black Tourmaline yn sugnwr llwch ethereal y deyrnas grisial oherwydd ei fod yn llythrennol yn amsugno'r holl egni negyddol o'i amgylchoedd. Am y rheswm hwn, mae angen ei lanhau'n rheolaidd i'w gadw i weithio'n effeithiol.

  Bydd angen i chi hefyd sicrhau eich bod yn storio'ch Tourmaline Du mewn man diogel i ffwrdd oddi wrth blant ac anifeiliaid anwes, oherwydd gall haenau rhychiog cain y garreg hon chwalu'n hawdd.

  Casgliad

  Mae Black Tourmaline yn grisial a ddylai fod yng nghasgliad pob person! Yn ein byd modern, rydyn ni'n cael ein hamgylchynu'n gyson gan ddyfeisiadau electronig ac egni negyddol a all effeithio ar ein lles. Bydd cael grisial tourmaline yn helpu i'ch cysgodi rhag y rhain, ac felly'n eich helpu i deimlo'n gryfach ac yn fwy hyderus fel y gallwch ganolbwyntio ar fyw bywyd i'r eithaf!

  Sean Robinson

  Mae Sean Robinson yn awdur angerddol ac yn geisiwr ysbrydol sy'n ymroddedig i archwilio byd amlochrog ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb dwfn mewn symbolau, mantras, dyfyniadau, perlysiau, a defodau, mae Sean yn ymchwilio i dapestri cyfoethog doethineb hynafol ac arferion cyfoes i arwain darllenwyr ar daith graff o hunanddarganfyddiad a thwf mewnol. Fel ymchwilydd ac ymarferydd brwd, mae Sean yn plethu ei wybodaeth am draddodiadau ysbrydol amrywiol, athroniaeth a seicoleg i gynnig persbectif unigryw sy'n atseinio gyda darllenwyr o bob cefndir. Trwy ei flog, mae Sean nid yn unig yn ymchwilio i ystyr ac arwyddocâd symbolau a defodau amrywiol ond hefyd yn darparu awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar gyfer integreiddio ysbrydolrwydd i fywyd bob dydd. Gydag arddull ysgrifennu gynnes a chyfnewidiol, nod Sean yw ysbrydoli darllenwyr i archwilio eu llwybr ysbrydol eu hunain a manteisio ar bŵer trawsnewidiol yr enaid. Boed hynny trwy archwilio dyfnderoedd dwfn mantras hynafol, ymgorffori dyfyniadau dyrchafol i gadarnhadau dyddiol, harneisio priodweddau iachau perlysiau, neu gymryd rhan mewn defodau trawsnewidiol, mae ysgrifau Sean yn darparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio dyfnhau eu cysylltiad ysbrydol a dod o hyd i heddwch a heddwch mewnol. cyflawniad.